Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Остало образовно особље или особље које ради са школама

Serbia

10.Руководство и остало образовно особље

10.4Остало образовно особље или особље које ради са школама

Last update: 26 March 2024

Стручни сарадници

Закон о основама система образовања и васпитања дефинише да стручне послове на унапређивању васпитно-образовног рада у предшколској установи обављају педагог и психолог и други стручни сарадници, у складу са посебним законом. 

Стручне послове у школи обавља стручни сарадник: психолог, педагог и библиотекар. 

Зависно од потреба школе и програма који се остварује, додатну подршку и стручне послове може да обавља и социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог. 

Стручне послове у школи за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом обавља стручни сарадник: психолог, педагог, социјални радник, дефектолог, логопед, библиотекар и медијатекар. Школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом може да има сарадника за израду и коришћење дидактичких средстава и помагала за децу са сензо-моторичким сметњама. 

Стручни сарадник у установи у оквиру пуног радног времена у току радне недеље остварује 30 сати свих облика непосредног рада са децом, ученицима, наставницима, васпитачима, педагошким асистентима, родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика и другим сарадницима. 

Према Закону о основама система образовања и васпитања, препознати су стручни сарадници за додатну подршку ученицима, а то су дефектолог, педагошки асистент и лични пратилац. 

Задатак дефектолога јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда образовних постигнућа, у складу са ИОП-ом и програмом образовно-васпитног рада. 

Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чини наставник разредне наставе, односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, односно други законски заступник, а у складу са потребама ученика и педагошки асистент, односно лични пратилац ученика.  

Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку групи деце и ученика у установи, у складу са њиховим потребама и помоћ запосленима у циљу унапређивања њиховог рада. Педагошки асистент у свом раду остварује сарадњу са родитељима, односно другим законским заступницима, органима јединице локалне самоуправе, надлежним установама, организацијама и удружењима. 

Основни задатак који има лични пратилац је пружање подршке детету, односно ученику са сметњама у развоју и инвалидитетом. Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. 

 

Сарадња међу стручним сарадницима  

 

У раду наставничког већа, педагошког већа и школских тимова учествују и остали стручни сарадници. Један од таквих тимова је и тим за развојно планирање, који чине представници наставника, стручних сарадника, локалне самоуправе, ђачког парламента и савета родитеља. 

Сви стручни сарадници и остало образовно особље могу међусобно сарађивати и повезивати се кроз стручна друштва. Њихове надлежности и програм рада одређују се Правилником о програму рада стручних сарадника. Сви услови запослења и службе, услови за именовање, правила за разрешење, професионални статус и други релевантни аспекти њиховог рада исти су као и за наставнике. За више информација погледајте одељак Наставно и васпитно особље.