Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Реформе у области високог образовања

Serbia

14.Текуће реформе и развој политика

14.4Реформе у области високог образовања

Last update: 16 September 2023
On this page

2023

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије постало је пуноправни члан Међународне Мреже Агенција за Осигурање Квалитета у високом образовању (INQAAHE). INQAAHE је основана 1991. године и данас је светско удружење са више од 300 чланова чија је главна сврха да промовише и унапреди изврсност у високом образовању кроз активну подршку међународне заједнице агенција за осигурање квалитета. Мрежа се фокусира на развој теорије и праксе осигурања квалитета, размену и разумевање политика и акција њених чланова и промоцију осигурања квалитета у корист високог образовања, институција, студената и друштва у целини.

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању је национално независно тело надлежно за обављање послова акредитације, оцењивања квалитета високошколских установа и њихових јединица, евалуације студијских програма и обезбеђења квалитета у високом образовању. Ово тело је основано 2018. године од стране Владе Републике Србије, у складу са Законом о високом образовању из 2017. године. Основано је са циљем да  унапреди високо образовање у Србији обезбеђивањем његове усклађености са међународно признатим стандардима за акредитацију и обезбеђење квалитета, као и подизање нивоа обучености рецензената и обезбеђивање њихове независности и њиховог професионалног и етичког поступања у процесу акредитације и обезбеђења квалитета.

2022

У овој области није било реформи. 

2021

Народна скупштина Републике Србије је 2021. године усвојила Закон о студентском организовању. Овим законом уређује се статус, надлежности и финансирање студентских представничких тела и студентских организација на националном нивоу. Закон такође дефинише врсте студентских представничких тела, начине њиховог оснивања и надзор над њиховим радом. Основни облици студентских организација су: студентски парламенти, студентске конференције (Студентска конференција универзитета и Студентска конференција академија струковних студија и високих школа), али и студентске организације, чији је рад регулисан посебном законском регулативом, са основним циљем унапређења услова за лични и друштвени развој студената, њихово укључивање у живот академске заједнице, боље информисање и укључивање у доношење одлука у вези са њима. Овај закон је направио разлику између две врсте организација:

  1. Студентске организације, које су уписане у регистар удружења грађана и чије чланство чине искључиво студенти, а чији су циљеви усмерени на студенте,
  2. Организације за студенте, које представља свако удружење које је уписано у регистар, а чији су циљеви, између осталог, усмерени на студенте.

Такође, овим законом је дефинисано и оснивање Националног савеза студентских организација, са циљем остваривања заједничких интереса и пуне репрезентативности студената.

Поред тога, Министарство просвете је 2021. године усвојило измене и допуне Закона о високом образовању. Измене су се односиле на процес именовања чланова Националног савета за високо образовање и Националног акредитационог тела. Наиме, овом променом процедуре, чланови ће бити именовани одлуком Народне скупштине, а не Владе Републике Србије. У складу са овом променом, формирана су посебна тела у саставу Националног акредитационог тела.