Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Реформе у области високог образовања

Serbia

14.Текуће реформе и развој политика

14.4Реформе у области високог образовања

Last update: 28 March 2023
On this page

2023

У овој области није било реформи.

2022

У овој области није било реформи. 

2021

Народна скупштина Републике Србије је 2021. године усвојила Закон о студентском организовању. Овим законом уређује се статус, надлежности и финансирање студентских представничких тела и студентских организација на националном нивоу. Закон такође дефинише врсте студентских представничких тела, начине њиховог оснивања и надзор над њиховим радом. Основни облици студентских организација су: студентски парламенти, студентске конференције (Студентска конференција универзитета и Студентска конференција академија струковних студија и високих школа), али и студентске организације, чији је рад регулисан посебном законском регулативом, са основним циљем унапређења услова за лични и друштвени развој студената, њихово укључивање у живот академске заједнице, боље информисање и укључивање у доношење одлука у вези са њима. Овај закон је направио разлику између две врсте организација:

  1. Студентске организације, које су уписане у регистар удружења грађана и чије чланство чине искључиво студенти, а чији су циљеви усмерени на студенте,
  2. Организације за студенте, које представља свако удружење које је уписано у регистар, а чији су циљеви, између осталог, усмерени на студенте.

Такође, овим законом је дефинисано и оснивање Националног савеза студентских организација, са циљем остваривања заједничких интереса и пуне репрезентативности студената.

Поред тога, Министарство просвете је 2021. године усвојило измене и допуне Закона о високом образовању. Измене су се односиле на процес именовања чланова Националног савета за високо образовање и Националног акредитационог тела. Наиме, овом променом процедуре, чланови ће бити именовани одлуком Народне скупштине, а не Владе Републике Србије. У складу са овом променом, формирана су посебна тела у саставу Националног акредитационог тела.