Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Руководство у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Serbia

10.Руководство и остало образовно особље

10.1Руководство у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Last update: 14 December 2023

 

Директор школе или предшколске установе има следеће задатке у образовној установи, што је уређено Законом о основама система образовања и васпитања и статутом институције:

 1. планира и организује реализацију програма образовања и васпитања и активности;
 2. управља осигурањем квалитета, самовредновањем и остваривањем стандарда постигнућа, и развија систем унутрашње провере квалитета институције;
 3. управља остваривањем развојног плана установе;
 4. доноси одлуке о коришћењу средстава из финансијског плана, уз одговорност за одговарајућу употребу тих средстава, у складу са законом;
 5. сарађује са локалним властима, организацијама и удружењима;
 6. подржава остваривање предузетничког образовања;
 7. Омогућава континуирани професионални развој наставника;
 8. организује педагошку процену и евалуацију квалитета наставе и спровођења планова професионалног развоја и унапређења;
 9. сноси одговорност за регуларност свих испита у установи;
 10. предузима акције у случају кршења закона и других врста недоличног понашања запослених;
 11. имплементира инструкције образовних инспектора и просветних саветника;
 12. води рачуна о правовременом и тачном прикупљању и уношењу података;
 13. води рачуна о правовременом информисању запослених, ученика/ студената, родитеља и власти о свим релевантним питањима;
 14. сазива седнице и руководи седницама просветних, наставничких или педагошких већа;
 15. формира стручна тела и тимове и координира њихов рад;
 16. сарађује са родитељима и подржава рад родитељског савета;
 17. извештава школске власти о сопственом и раду установе, барем два пута годишње;
 18. доноси општи акт о организацији и пословању;
 19. одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика/студената и особља школе, у складу са законом;
 20. сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
 21. одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;

Управни одбор у предшколским установама и школски одбор у школама јесу тела одговорна за управљање установом, заједно са директором. Чланови одбора су наставници или друго школско особље, представници родитеља и представници локалне власти. Одбор има девет чланова који се именују на период од четири године. Одбор има следеће задатке:

 1. доноси статут, правила понашања и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и пословању;
 2. усваја предшколски или школски програм, план развоја, годишњи план рада и прати њихову реализацију;
 3. сачињава предлог финансијског плана;
 4. усваја финансијски план установе;
 5. усваја извештаје о раду и настави;
 6. објављује конкурс за избор директора установе;
 7. даје мишљење и предлаже министру  листу кандидата за избор директора установе;
 8. закључује уговор са директором о његовим правима, обавезама и одговорностима;
 9. одлучује о правима и обавезама директора установе;
 10. одлучује о проширењу делатности установе;
 11. евалуира поштовање општих принципа, реализацију циљева образовања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и реализације образовних активности;
 12. усваја план о стручном усавршавању кадрова;
 13. одлучује по жалби на решење директора.

Услови за именовање

Према Закону о основама система образовања и васпитања, целокупно особље школе, укључујући управно, мора да испуни следеће опште услове за запошљавање:

 • да има одговарајуће образовање;
 • да је психолошки, физички и здравствено спреман за рад са децом и ученицима;
 • да није претходно кривично осуђиван;
 • да је држављанин Републике Србије;
 • да има напредно знање језика наставе.

Ти услови су проверавају током процеса селекције и поново процењују током радног односа. Свако кршење услова подразумева отпуштање.

Посебни услови важе за сваку позицију посебно.

Да би постала директор образовне институције, особа мора да испуњава следеће услове:

 • да поседује диплому високог образовања додипломског програма у трајању од најмање четири године или мастер диплому;
 • да има лиценцу за рад;
 • да има положен стручни испит за директора образовне установе;
 • да има најмање осам година рада у образовној установи.

Изузетно, лице са дипломом бечелора (трогодишњи програм) може бити ангажовано као директор, али је у том случају је потребно десет година радног искуства у образовној установи, док остали услови остају исти. Особа може да буде запослена као директор без лиценце и положеног испита, са обавезом да стекне лиценцу током прве две године радног односа.

Помоћник директора може да буде наставних или стручни сарадник већ запослен у установи. Помоћник директора наставља са обављањем других послова (као што је настава), истовремено помажући директору у реализацији програма образовања, координацији стручних органа и другим пословима.

Секретар установе обавља правне послове установе. Услови запошљавања за секретара су:

 • да има завршен студијски програм права, у трајању од најмање четири године и
 • да има положен стручни испит за секретара (испит мора да се положи током прве две године од запошљавања).

Услови службе

Према Закону о основама система образовања и васпитања, кандидате за директора предшколске установе или школеминистру предлаже управни/школски одбор на основу конкурса, по прибављеном мишљењу школског и наставног већа. Министар затим ревидира предлог, бира директора и доноси решење о његовом именовању.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је одговорно за утврђивање свих услова за избор нових директора и услова њиховог запошљавања, као и за све прописе којима се уређују стручни испит и лиценца. 

Министар смењује директора установе у следећим случајевима:

 1. не испуњава услове везане образовање директора;
 2. одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев органа управљања или министра;
 3. установа не остварује програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа;
 4. због неспровођења мера безбедности и заштите деце и ученика;
 5. услед пропуста везаних за спечавање дискриминације;
 6. ако пропусти да осигура правовремен и тачан унос и одржавање података;
 7. у случају да учини пропуст у осигуравању података, документације и евиденције установе у складу са законом;
 8. уколико не положи стручни испит и не стекне дозволу током прве две године од запошљавања;
 9. ако пропусти да делује на основу овлашћења или налога надлежног органа ради отклањања недостатака и неправилности
 10. за кривично дело или недолично понашање;
 11. је за време трајања његовог мандата школа два пута узастопно оцењена најнижом оценом за квалитет рада; није обезбедио услове за инспекцијски, стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање;
 12. омета рад органа управљања и запослених, непотпуним, неблаговременим и нетачним обавештавањем;
 13. није обезбедио благовремен и тачан унос и одржавање базе података установе у оквиру јединственог информационог система просвете као и контролу унетих података;
 14. уколико је направио пропуст при спровођењу процеса избора нових запослених у складу са законом;
 15. направио пропусте при да процесуирању прекршаја запослених;  
 16. направио друге прекршаје у складу са законом.