Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Текуће реформе и развој политика

Serbia

14.Текуће реформе и развој политика

Last update: 14 December 2023

Ово поглавље пружа тематски и хронолошки преглед реформи на националном нивоу и развоја политика од 2021. године.

Увод у поглавље описује свеобухватну образовну стратегију и кључне циљеве за цео образовни систем. Такође, разматра се како је организован процес образовних реформи и ко су главни актери у процесу доношења одлука.

Одељак о текућим реформама и развоју политика групише реформе у следеће шире тематске области које у великој мери одговарају образовним нивоима: Предшколско образовање и васпитање; Основно и опште средње образовање и васпитање; Средње стручно образовање и образовање и обука одраслих; Високо образовање; и Трансверзалне вештине и запошљивост. У оквиру сваке тематске области, реформе су организоване хронолошки. Најскорије реформе су приказане прве.

Национална стратегија образовања и кључни циљеви

У јуну 2021. године Влада Србије је усвојила Стратегију развоја образовања у Србији до 2030. године.

Ово је шира стратегија која се односи на све нивое образовања од ISCED 0 до ISCED 8, али и на образовање одраслих, образовање наставника и друге релевантне аспекте образовног система.

У стратегији су дефинисане и важне теме које нису биле део постојећег стратешког оквира. Такође, имплементација појединих специфичних циљева је започета у претходном периоду, али је редефинисана новом стратегијом. Стратегија развоја образовања у Србији до 2030. године такође је корак ка усклађивању образовних политика са политикама у области науке, техничког и технолошког развоја и других области у савременом друштву. Ова стратегија такође тежи да усклади прописе у образовању са међународним документима и иницијативама (документи УН, ЕУ, Савета Европе итд.).

У документу су дефинисана два општа циља: један који се односи на предуниверзитетско образовање и други који се односи на високо образовање. Први се односи на повећање квалитета наставе и учења, праведност и доступност предуниверзитетског образовања и јачање образовне улоге свих образовних институција. Други циљ се односи на побољшање приступачности, квалитета, релевантности и праведности високог образовања.

Стратегија укључује план реформи чији је циљ да осигура остварење општих циљева до 2030. године. Стратегија такође укључује посебне циљеве, мере и механизме у оквиру сваког општег циља.

У складу са Стратегијом, усвојена су и два закона из области високог образовања - Закон о студентском организовању и Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању.

Преглед процеса реформе образовања и покретача

Министарство просвете је главно управљачко тело за све образовне активности, као и један од главних покретача процеса реформе образовања. Према Закону о државној управи, Министарство учествује у креирању политика Владе Републике Србије кроз припрему нацрта закона, друге правне акте и предлоге за развојне стратегије и активности Владе.

Министарство иницира реформе и нове правне акте и учествује и доприноси стварању нових закона из области образовања. Влада је одговорна за последње припреме и предлоге нових закона, док Народна Скупштина доноси законе. Народни посланик или групе народних посланика такође имају право предлагања закона Скупштини.

У складу са важећим законима, Министарство припрема и прописује подзаконске акте као што су правилници, уредбе, упутства и наредбе. Поред тога, Министарство надзире и оцењује постојеће стање у образовном систему, одређује његове циљеве и у складу са њима или предлаже реформе Влади.

Влада надзире рад Министарства. Главна консултативна тела Министарства су Национални просветни савет и Национални савет за високо образовање.