Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Смернице за васпитно-образовни рад

Serbia

4.Предшколско образовање и васпитање

4.3Смернице за васпитно-образовни рад

Last update: 14 December 2023

Оквирни документи

Основе програма предшколског васпитања и образовања дају смернице и препоруке за организацију програма и метода рада са децом од 6 месеци до 6 и по година. Овај документ се састоји од циљева и исхода предшколског програма, општих препорука и свих релевантних смерница за запослене у систему предшколског васпитања и образовања (ПВО), који раде са децом у јаслицама, вртићима и предшколском припремном програму (ППП). На свакој установи ПВО је да развија програме, а на запосленима да одаберу садржаје и конкретне методе на основу документа. Програм који креира свака установа ПВО, треба да садржи опште податке о установи, врстама и дужини активности учења и неге деце, сарадњи са породицама и локалним надлежним органима, начинима постизања принципа и циљева ПВО, као и о методама праћења/евалуације ефеката рада. 

Поред Основа програма предшколског васпитања и образовања, симболично названих „Године узлета“, програми ПВО које су развиле установе такође би требало да се заснивају на Закону о основама система образовања и васпитања и Закону о предшколском васпитању и образовању

Нови концепт и документ „Основе програма предшколског васпитања и образовања“ развили су представници Завода за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ-а, Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На почетку примене новог концепта, подршка у виду обука, израда приручника и смерница, механизами хоризонталне размене и менторска подршка установама пружени су кроз пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, реализован уз помоћ зајма Међународне банке за обнову и развој. Концепт нових основа програма значајно се разликује од претходног концепта који је био дат у смерницама за васпитаче. Тиме је васпитачима дато много више аутономије, али и одговорности, јер би они требало да креирају активности у складу са својим искуством са децом, а не само да следе неки прописани програм. Поред тога, једна од најважнијих карактеристика новог концепта основа програма је предшколско васпитање и образовање усмерено на дете, што значи да је холистички приступ развоју детета приоритет. Овај приступ подстиче децу да доносе одлуке о томе шта ће учити и истраживати и на тај начин преузимају учење у своје руке, а не само да их у том процесу води васпитач.

Још један релевантан документ за развој и спровођење програма јаслица и вртића је Правилник о стандардима услова остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања, документ који даје прецизније информације о корисницима система ПВО, простору, опреми, трајању и врстама програма ПВО.

Обавезни припремни предшколски програм за децу узраста од 5 и по до 6 и по година спроводи се у складу са смерницама предвиђеним Правилником о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма.

Области учења и развоја

Циљ Основа програма предшколског васпитања и образовања је да пружи смернице за свеобухватан развој и добробит детета кроз интегрисани приступ учењу, игри и другим активностима, као и изградњу значајних односа са вршњацима и одраслима у инспиративном окружењу. Према овом подзаконском акту, нови предшколски програм препознаје важност развоја дечијег целоживотног учења, самопоуздања, отворености, радозналости, размишљања, резилијентности, креативности и игре. Најважније компетенције детета препознате у овом документу су: комуникација, дигитална компетенција, математичке, научне и технолошке компетенције, учити како да учим, иницијатива и предузетништво, друштвене и грађанске компетенције, културолошка свест и изражавање.

Најважнији принципи програма укључују:

  • Дете је у фокусу програма као компетентна, креативна и јединствена особа, пуна потенцијала и вољна да се игра и учи. Деца се сматрају активним учесницима у вршњачкој групи и заједници у целини.
  • Учешће родитеља и сарадња са заједницом су приоритети у програму. Укључивање родитеља и породице подстиче се ангажовањем одраслих у заједничким активностима, као и ангажовањем локалне заједнице.
  • Васпитачи имају нову улогу јер ће се основе предшколског програма користити само као смернице за програм предшколске установе. Васпитачи и сви други запослени у предшколској установи користиће основе програма као полазну тачку у дијалогу о активностима са децом, колегама и родитељима.
  • Предшколска установа се посматра као окружење у коме се изводи предшколски програм, али и као место живљења и учења, место инклузивне, рефлексивне и демократске праксе и критичке педагогије.
  • Физичко окружење се доживљава као стимулативно и подстицајно окружење за учење које пружа могућности деци да слободно истражују, експериментишу, откривају и раде са другима.
  • У предшколској установи фокус је на дугорочним циљевима, а не на краткорочним исходима и постигнућима; на интегративном приступу у учењу и развоју детета; и на вредновању са циљем да се побољша пракса, не само да би се вредновали исходи.

Према Правилнику о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма (ППП), функција ППП је да обезбеди једнаке услове за сву децу, обогати њихово друштвено и когнитивно искуство и стави их у исти или сличан положај у тренутку поласка у основну школу. Поред тога, Основе програма предшколског васпитања и образовања не дефинишу прецизне краткорочне исходе у оквиру ППП, већ само тематске области, компетенције и аспекте добробити деце као што су: осећати, бити, бити способан, бити компетентан за, чинити итд. Ови аспекти добробити и поменуте компетенције релевантни су како за ППП, тако и за вртић, као и за јаслице.

Педагошки приступи

Васпитачи могу слободно да бирају методе рада са децом у складу са својим педагошким стиловима и индивидуалним потребама, жељама и компетенцијама детета. У одсуству детаљног плана и програма, васпитачи имају веома важну улогу у спровођењу програма, као и приликом креирања модификација усклађених са потребама, интересовањима и капацитетима детета.

Васпитачи бирају и креирају материјале узимајући у обзир добробит детета, што је такође дефинисано у Основама програма предшколског васпитања и образовања. Ту се препознаје важност дететових осећања, особина, вештина и претходних искустава. Штавише, неки од материјала за рад се бирају у оквиру сарадње између деце и предшколске установе у складу са тренутним интересовањима деце. Ово је посебно случај са природним материјалима као што су тканина, дрво, глина итд. У складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања, сви учесници у предшколској установи одговорни су за избор и припрему материјала, укључујући децу, родитеље, васпитаче и остале запослене. Овај педагошки приступ применљив је за све нивое предшколског васпитања и образовања, укључујући јаслице, вртић и припремни предшколски програм (ППП).

Процена деце

Не постоји формативна или сумативна процена током похађања предшколског васпитања и образовања. Личне евиденције напретка за свако дете воде се и ажурирају у установама. 

Прелазак у основну школу

Један од главних принципа дефинисаних у Основама програма предшколског васпитања и образовања је континуитет у образовању. Континуитет се заснива на развијању компетенција за целоживотно учење и повезивању детета са школом, породицом и локалном заједницом. Поједине препоруке за адаптацију детета непосредно пред полазак у школу дате су у Основама програма: установа ПВО сарађује са школом организовањем међусобних посета, заједничких активности, предузимањем акција и разменом информација, припремом родитеља и деце за прелазак из вртића и ППП у школу, организовањем одређених активности и предузимањем различитих акција у циљу повезивања запослених, деце и родитеља из предшколске установе и школе (спортске активности, уметничке радионице, програми стварања пријатељства, прославе, фестивали, изложбе, наступи итд.)