Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Основно образовање и васпитање

Serbia

5.Основно образовање и васпитање

Last update: 14 December 2023

Основно образовање у Србији свим ученицима пружа једнаке могућности и доступност квалитетног образовања, прилагођеног узрасту и личним потребама ученика. Основна школа је обавезна и траје oсам година. Састоји се од осам школских разреда, подељених у две фазе (фаза 1 од 1. до 4. разреда, фаза 2 од 5. до 8. разреда).  Ученици започињу основну школу у узрасту од седам година, што је и једини критеријум за упис. Школе су углавном јавне и бесплатне, иако постоје и приватне школе. Језик наставе је српски, али су доступни и други језици наставе за националне мањине где је то потребно (мађарски, румунски, албански и др.). Ученици завршавају основну школу када положе завршни испит на крају 8. разреда, након чега добијају сведочанство о завршеној основној школи.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са локалним властима, надзире основно образовање. Правни основ за спровођење основног образовања су Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и васпитању, као и подзаконски акти и прописи. У складу са тим правним документима, свака школа има обавезу да сачини развојни план, школски програм и годишњи план. Тим документима је уређена организација свих школских активности, у складу са националним законодавством. Неки аспекти основног образовања су у надлежности других јавних институција које су одговорне да осигурају квалитет образовања, стандарде уџбеника и друге аспекте значајне за функционисање образовног система (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Национални просветни савет итд.)