Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Национални оквир квалификација

Serbia

2.Организација и управљање

2.5Национални оквир квалификација

Last update: 14 December 2023

Закон о Националном оквиру квалификација усвојен је у априлу 2018. године. Њиме се успоставља интегрисани оквир квалификација за све нивое и врсте квалификација које се могу стицати кроз формално и неформално образовање и информално учење.

Основни принципи Националног оквир квалификација (НОКС) у складу са законом су:

 • Целоживотно учење
 • Индивидуалност
 • Једнаке могућности
 • Доступност
 • Транспарентност
 • Релевантност
 • Отвореност
 • Партнерство и сарадња
 • Обезбеђивање квалитета
 • Упоредивост – повезивање са Европским оквиром квалификација

Циљеви НОКС-а у складу са Законом су:

 1. Обезбеђивање разумљивости, прегледности и транспарентности квалификација, као и њихове међусобне повезаности;
 2. Развој стандарда квалификација заснованих на потребама тржишта рада и друштва у целини;
 3. Обезбеђивање оријентисаности целокупног образовања на исходе учења којима се изграђују компетенције дефинисане стандардом дате квалификације;
 4. Унапређивање приступа, флексибилности путева и проходности у систему формалног и неформалног образовања;
 5. Обезбеђивање препознавања и признавања неформалног и информалног учења;
 6. Афирмисање значаја кључних, општих и међупредметних компетенција за учење током целог живота;
 7. Унапређивање сарадње међу релевантним заинтересованим странама односно социјалним партнерима;
 8. Обезбеђивање система квалитета у процесу развоја и стицања квалификација;
 9. Обезбеђивање упоредивости и препознатљивости квалификација стечених у Републици Србији са квалификацијама стеченим у другим државама.

Закон успоставља систем за разврставање квалификација који је усклађен са Међународном стандардном класификацијом образовања (ISCED 13-F).

Током 2017 године успостављен је сајт НОКС-а  на коме се налази јединствена база квалификација која се континуирано ажурира. У складу са законом, квалификације су разврстане на 8 нивоа и 4 поднивоа:

 • Од првог до петог нивоа – стручно образовање и обуке
 • Од шестог до осмог нивоа – високо образовање

Пратећи доношење Закона успостављен је Савет за Национални оквир квалификација као саветодавно тело које даје препоруке о процесу планирања и развоја људског потенцијала у складу са јавним политикама у области целоживотног учења, запошљавања, каријерног вођења и саветовања. У наредном периоду очекује се оснивање Агенције за квалификације као тела задуженог за обављање послова обезбеђивања квалитета и пружања стручне подршке Савету и другим надлежним организацијама у свим аспектима развоја и имплементације НОКС-а као и оснивање Секторских већа. Секторска већа су стручна и саветодавна тела и оснивају се на принципу социјалног партнерства а на предлог Савета за Национални оквир квалификација.

Повезивање (референцирање) НОКС-а са Европским оквиром квалификација је званичан процес који ће се спровести током придруживања Европској унији.

Развој НОКС-а у Србији одвијао се у неколико фаза. Национални савет за високо образовање је 2010 године усвојио предлог оквира квалификација за високо образовање. Затим је 2013. године развијен Национални оквир квалификација – систем националних квалификација од првог до петог нивоа. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је почетком 2015. године формирало Стручни тим за израду интегрисаног Националног оквира квалификација у Србији који је свој рад започео узимајући у обзир развијене предлоге за нивое стручног образовања и обука (од 1 до 5) и високог образовања (од 6 до 8). Поред Националног оквира квалификација, Листа квалификација Републике Србије објављена 2020. године је један од најрелевантнијих докумената. За потребе формирања нове Листе квалификација усвојени су нови подзаконски акти. Неки од њих су: Уредба о усвајању квалификационих стандарда за поједина занимања, Правилник о методологији за развој квалификационих стандарда итд. Методологија за развој квалификационих стандарда утврђена је посебним документом који ће се користити као главни инструмент за тумачење квалификација на тржишту рада и у образовном систему. Паралелно са развојем ових докумената о образовним политикама, основано је формално тело - Агенција за квалификације и најновије реформе у овој области односе се на формирање и рад секторских већа за различита професионална поља која су укључена у процесе развоја квалификација.