Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Основни принципи образовања и националне политике

Serbia

2.Организација и управљање

2.1Основни принципи образовања и националне политике

Last update: 14 December 2023

У складу са чланом 71 Устава Републике Србије, сви имају право на образовање. Основно образовање је обавезно и бесплатно, средње образовање је бесплатно и сви грађани имају приступ високом образовању под једнаким условима. Припремни предшколски програм је обавезан и бесплатан.

У складу са општим принципима образовног система у Србији, који су дефинисани у Закону о основама система образовања и васпитања, образовни систем мора да обезбеди једнака права и приступ образовању за сву децу, студенте и одрасле, без дискриминације и одвајања било које врсте. У опште принципе такође спадају пружање квалитетног и уравнотеженог образовања, образовање у демократској и друштвено одговорној институцији, образовање усмерено на дете и ученика, једнаке могућности за образовање на свим нивоима и врсте образовања у складу са потребама деце, студената и одраслих, као и обуку за рад усклађену са савременим захтевима њихових будућих професија.

Образовни систем обезбеђује и ефикасну сарадњу са породицама ученика, тржиштем рада, локалном заједницом, као и ефикасну, економичну и флексибилну организацију система и отвореност за педагошке и организационе иновације. 

У Закону о основама система образовања и васпитања су постављени следећи циљеви: 

 1. обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;
 2. обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
 3. шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
 4. развијање и практиковање здравих животних стилова, подизање свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
 5. подизање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;
 6. континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;
 7. развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
 8. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
 9. развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије;
 10. развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
 11. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
 12. развијање позитивних људских вредности;
 13. развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;
 14. развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
 15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;
 16. развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
 17. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;
 18. повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању.

За регулисање области образовања релевантни су и следећи закони:

Влада Републике Србије је у јуну 2021. године усвојила Стратегију развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године. Ова свеобухватна стратегија се односи на све нивое образовања од ISCED 0 до ISCED 8, на образовање одраслих, образовање наставника и хоризонталне аспекте образовног система. Овај стратешки документ такође има за циљ усаглашавање националне регулативе у образовању са међународним документима и иницијативама (УН, ЕУ, Савет Европе).

Два општа циља дефинисана у документу односе се на предуниверзитетско образовање и високо образовање. У оквиру сваког општег циља дефинисане су специфичне прекретнице, мерљиви циљеви и механизми.

Ти циљеви су:

 • повећање квалитета наставе и учења, праведност и доступност предуниверзитетског образовања и јачање образовно-васпитне улоге у свим образовним институцијама
 • побољшање приступачности, квалитета, релевантности и правичности у високом образовању

Министарство просвете је креирало Акциони план за спровођење ове стратегије у првом двогодишњем периоду (2021-2023) за све нивое образовања. Акциони план прецизира најрелевантније активности, методе имплементације, рокове, кључне актере, инструменте за праћење, индикаторе и факторе напретка, као и процедуре за евалуацију и извештавање.