Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Осигурање квалитета у образовању и обукама одраслих

Serbia

11.Осигурање квалитета

11.3Осигурање квалитета у образовању и обукама одраслих

Last update: 14 December 2023

Надлежна тела

Будући да се образовање одраслих често изводи у редовним основним и средњим школама, надлежни органи за осигурање квалитета образовања одраслих исти су као они који су описани у одељку Осигурање квалитета у предшколском и школском образовању. Тело које је првенствено усмерено на образовање и обуку одраслих је Центар за стручно образовање и образовање одраслих, као део Завода за унапређивање образовања и васпитања. Центар је одговоран за утврђивање стандарда у образовању одраслих, припрему наставних програма и програма завршног испита, одређивање стандарда уџбеника и наставних средстава и процену испуњења свих стандарда у поступцима за осигурање квалитета. Центар одговара Савету за стручно образовање и образовање одраслих у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који је одговоран за утврђивање стандарда који се односе на образовање и обуку одраслих. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања одговоран је за припрему општих и посебних стандарда постигнућа за образовање одраслих.

Осим тога, Агенција за образовање и васпитање одговорна је за признавање претходног учења у складу са међународним инструментима и стандардима, евалуацију процеса образовања одраслих и валидацију иностране дипломе. 

Приступи и методи за осигурање квалитета

Методе и приступи исти су као и за редовно предшколско и школско образовање јер неке од редовних основних и средњих стручних школа реализују и активности образовања одраслих.

Међутим, законском регулативом у Србији препознају се и јавно признати организатори активности образовања одраслих у складу са Правилником о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих.

 

Овим правилником основна школа, средња стручна школа или друге институције и организације могу стећи статус јавно признатих организатора активности образовања одраслих. Процес акредитације ових установа укључује процену програма, компетенција и квалификација наставног особља, наставних метода, помагала и простора са циљем да се обезбеди квалитет у овој области.

 

Акредитационо тело је Агенција за квалификације, а јавно признати организатори активности могу пријавити своје програме обука, преквалификација и доквалификација, као и програме намењене развоју кључних компетенција, каријерног вођења и саветовања одраслих полазника итд.