Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Реформе у области основног и општег средњег образовања и васпитања

Serbia

14.Текуће реформе и развој политика

14.2Реформе у области основног и општег средњег образовања и васпитања

Last update: 14 December 2023
On this page

2023

Изменама и допунама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању уведеним 2022. године, дефинисан је нови концепт завршног испита. Донедавно, завршни испит се састојао од три теста: матерњег језика, математике и комбинованог теста (комбинује природне и друштвене науке). На крају школске 2022/2023. године ученици ће први пут полагати завршни испит према новој структури. Наиме, чиниће га три теста: тест из матерњег језика, математике и предмета по избору ученика. Уместо комбинованог теста (који је некада комбиновао задатке из природних и друштвених наука), ученици ће имати прилику да изаберу један са листе од пет предмета: биологија, географија, историја, физика и хемија. Ова реформа значи да ће сви ученици који заврше осми разред школске 2022/2023. године и ученици који су завршили осми разред претходних година, а нису полагали завршни испит, као и наредна генерација ученика осмог разреда, полагати завршни испит по новом концепту. Ученици могу освојити највише 14 бодова на тесту из матерњег језика, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на трећем тесту.

Крајем 2022. године Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је тестове из биологије, географије, историје, физике и хемије којима ће се проверити знање ученика седмог разреда како би се стекао увид у преференције ученика у контексту могућег избора за будући трећи тест за завршни испит на крају осмог разреда. Како је саопштио Завод, нови концепт завршног испита олакшаће ђацима и припремиће их за будућу државну матуру која почиње 2024. године.

2022

Према изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању које су објављене 2022. године, настава и учење се могу организовати у комбинованим одељењима од петог до осмог разреда (у другом циклусу основног образовања). Одељење састављено од ученика два разреда може имати до 15 ученика, а одељење састављено од ученика три или четири разреда до 10 ученика.

Измене и допуне Закона о средњем образовању и васпитању 2022. године односиле су се на дефиниције посебних категорија средњих школа:

  • Школа од националног значаја за Републику Србију: школа која постиже изузетне резултате на међународном нивоу, чиме доприноси промовисању и унапређењу образовног система Републике Србије. Такве школе су Математичка гимназија у Београду и Гимназија „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду.
  • Школа од посебног интереса за Републику Србију: школа која реализује програм образовања који је од посебног интереса за Републику Србију, посебног културног, образовног или историјског значаја за Републику Србију.
  • Уникатна школа: школа која једина у Републици Србији спроводи одређени образовни програм.

Влада Републике Србије одређује школе од посебног интереса за Републику Србију и уникатне школе.

Према изменама и допунама Закона о средњем образовању, програм интернационалне матуре је признат и дефинисан као међународно верификован, општеобразовни подуниверзитетски програм, који се завршава током средњег образовања у трајању од најмање две године. Сваке две године министар представља листу програма интернационалне матуре. Завршном интернационалном испиту може приступити ученик који је завршио четврти разред средње школе по овом програму. Након положене интернационалне матуре, ученик стиче јавно уверење о завршеном средњем образовању, у складу са програмом и законом.

Поред тога, Министарство просвете је, изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, успоставило информациони систем за спровођење испита у оквиру Јединственог информационог система образовања и васпитања (ЈИСП). Овај аспект система прикупља све релевантне податке о ученицима, укључујући податке потребне за организацију испита и упис ученика на наредни ниво образовања, податке о образовном статусу ученика, податке о поступку спровођења испита и друге релевантне податке.

Од почетка школске 2022-2023. године сви ученици основних школа могу да бирају неку од слободних наставних активности које школе нуде. Ученици сваког разреда другог циклуса бирају једну од три изборне активности. То значи да сваки ученик похађа четири различита изборна предмета током другог циклуса основног образовања. Како је прецизирано у Изменама и допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања, Министарство просвете је дефинисало нови Оквир слободних наставних активности. Поред тога, Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је додатне програме подељене у две групе. Прву чине програми намењени ученицима 5. и 6. разреда, а другу 7. и 8. У првој групи су Вежбањем до здравља, Животне вештине и Медијска писменост, а у другој Предузетништво, Моја животна средина и Уметност. Стручна друштва су припремила и увела још шест програма слободних наставних активности. 

Ове активности су део наставног плана и програма и релевантан део свих школских планова у Школском програму и Годишњем плану рада. Програми слободних наставних активности садрже опште циљеве, компетенције, исходе, теме, кључне појмове и упутства за дидактичко-методичку реализацију и вредновање ученика.

2021

Министарство просвете је 2021. године донело Правилник о сталном стручном усавршавању наставника и стручних сарадника. Овај подзаконски акт дефинише учешће наставника у процесу сталног стручног усавршавања и професионалног развоја, лиценцирање и облике напредовања у каријери наставника и стручних сарадника. Документ се односи на запослене у свим установама на свим нивоима образовања и васпитања од система предшколског до система основног, општег средњег и средњег стручног образовања, као и на запослене у систему образовања одраслих и стручне сараднике. Овај правилник препознаје пројекте мобилности као део међународних програма стручног усавршавања, а такође и хоризонталну сарадњу и партнерство као врсте програма стручног усавршавања. Штавише, као вид стручног усавршавања препознате су и активности у установи вежбаоници, менторство (у току увођења почетника у посао наставника) и иницијативе везане за хоризонталну сарадњу са другим школама и локалном заједницом.