Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Реформе у области предшколског васпитања и образовања

Serbia

14.Текуће реформе и развој политика

14.1Реформе у области предшколског васпитања и образовања

Last update: 29 March 2024
On this page

2024

У овој области није било реформи.

2023

У овој области није било реформи.

2022

Један од најрелевантнијих националних пројеката у овој области у 2022. години био је Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања. Овај пројекат спроводи Министарство просвете Републике Србије уз подршку Светске банке. Пројекат је усмерен ка унапређењу приступа квалитету и једнакости у систему предшколског васпитања и образовања за сву децу узраста од 3 до 6,5 година, посебно ону из социјално и економски угрожених средина. Главни циљ пројекта је побољшање доступности предшколског васпитања и образовања за свако дете. Један од главних индикатора је унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања до 2025. године кроз јачање институционалних капацитета, развој управљања (јавно-приватна партнерства и други аспекти), побољшање координације на националном, регионалном и локалном нивоу, али и развој компетенција запослених у овом систему које се темеље на инклузивној предшколској педагогији. Главне компоненте пројекта су:

  • Компонента 1: Унапређивање доступности предшколског васпитања и образовања
  • Компонента 2: Унапређивање квалитета инклузивног предшколског васпитања и образовања
  • Компонента 3: Подршка деци и породици из осетљивих друштвених група

Један од најављених подзаконских аката у 2022. години био је и Правилник о врсти, називу, садржини и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи. Овим документом дефинисани су најважнији аспекти у вођењу евиденције, попуњавању и издавању документације, као и различити облици евиденције и педагошке документације у предшколским установама и другим установама које спроводе припремни предшколски програм.

Такође, према изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, припремни предшколски програм може да реализује и наставник разредне наставе. Наиме, када због малог броја деце није могуће формирати васпитну групу, деца се придружују ученицима комбинованог одељења у основној школи.

Такође, према изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, јединствени образовни број представља појединачну и непоновљиву ознаку која се састоји од 16 знакова и додељује се детету, у складу са Законом. Подаци о јединственом образовном броју уписују се у евиденцију предшколске установе у штампаном и/или електронском облику, као и на обрасце јавних исправа издатих у складу са законом.