Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Финансирање образовања и обука одраслих

Serbia

3.Финансирање образовања

3.3Финансирање образовања и обука одраслих

Last update: 26 March 2024

Основни принципи финансирања

Општи циљеви образовања одраслих у Србији, у друштвеном погледу, јесу оснаживање образовне структуре, повећање могућности запошљавања, смањење сиромаштва, стварање основе за економски развој и повећање флексибилности радне снаге и опште унапређење квалитета живота. Потреба да се поново уђе у систем образовања произилази из слабе образовне структуре опште популације, високе стопе незапослености, слабе образовне структуре запослене кохорте и стагнирајућег раста популације (Стратегија развоја образовања одраслих).

Образовање одраслих се пре свега спроводи у државним основним и средњим школама, али се може организовати и у другим установама које имају лиценцу да спроводе програме образовања одраслих. Друге установе могу бити државне агенције, државна привредна друштва, агенције за запошљавање, предузећа и друге организације.

Образовање одраслих се спроводи у државним основним и средњим школама као део редовне праксе, али и у другим организацијама које се оснивају за потребе организовања доквалификације и преквалификације. Одрасли који учествују у обукама за одрасле су лица старија од 15 година, када је реч о основној школи, и лица старија од 17 година, када је реч о нивоу средње школе. 

Према Анкети о образовању одраслих из 2022, стопа учешћа одраслих (25–69 година) у формалном или неформалном образовању или обуци износила је 19,9% (Завод за статистику Републике Србије, 2023), и још увек је значајно нижа од просечне стопе учешћа Европске уније (45,1%). Жене (21,3%) су више заступљене од мушкараца (18,4%) у неком облику образовања и обуке у периоду од 12 месеци који претходи истраживању. За разлику од младих, одрасли чешће учествују у неформалном образовању и обуци (17,4%), док само 3,7% њих учествује у формалном образовању. Узимајући у обзир степен образовања и радни статус, у неформалном образовању најчешће учествују жене и мушкарци који су запослени и имају завршену средњу школу.  

Према Годишњем плану образовања одраслих у Републици Србији за 2023. годину, програми образовања одраслих реализују се у 64 основне школе у надлежности 15 локалних школских управа. Функционално основно образовање одраслих (ФООО) је у школској 2022/2023. години имало 5 477 одраслих полазника са 841 наставником и 76 андрагошких асистената. Наиме, од 5 477 учесника, 4 402 учесника била су из ромске популације (80,37%) у оквиру праћења мера унапређења положаја мањина. Реализација програмских активности у оквиру ФООО имала је буџет који је износио 605 635 000,00 динара. 

У 2023. години формално средње образовање одраслих реализовано је у 139 средњих школа у надлежности 16 локалних школских управа за које је утрошено укупно 6 750 000,00 динара за школску 2022/2023. 

Што се тиче програма преквалификације у 2023. години, планирано је учешће 25 074 одраслих лица на територији 16 локалних школских управа. Ове активности учесници финансирају сопственим средствима. 

Накнаде које плаћају одрасли

Према Закону о образовању одраслих, одрасли не плаћају накнаде за учешће у програмима основног образовања и за прву обуку (која је део трећег циклуса функционалног основног образовања одраслих). За све остале нивое и програме накнаде одређују одговарајуће школе и организације.

Формално образовање одраслих (основна или средња школа) финансира се првенствено из државног буџета. Додатну обуку и преквалификацију претежно финансирају компаније, послодавци, запослени, други клијенти, као и сами одрасли (учесници обука). 

Финансијска помоћ за одрасле ученике

Иако за формално образовање одраслих не постоје посебни програми подршке у облику зајмова, стипендија или других државних мера, накнаде које плаћају одрасли ученици знатно су испод економских калкулација.

Неке шеме финансијске подршке доступне су за неке одрасле особе које су укључене у неке необвезне програме. Наиме, одрасли који су учесници обука за тржиште рада које је креирала Национална служба за запошљавање (НСЗ) могу да добију финансијску подршку. Током обуке, у складу са уговором, НСЗ плаћа неке трошкове за пружаоца обуке (трошкови реализације програма обуке), а неке за полазника обуке / одраслу особу која испуњава услове (износ до 7.000,00 динара месечно као финансијску подршку, покривање трошкова превоза и доприноса за осигурање у случају повреда на раду).

Друга шема финансијске подршке доступна је на захтев послодавца у случају да незапослене одрасле особе обављају одређени посао. Национална служба за запошљавање плаћа:

  • послодавцу (учешће у финансирању трошкова обуке)
  • незапосленој одраслој особи (месечна новчана подршка од 16.000,00 РСД и трошкови превоза)
  • незапосленој одраслој особи са инвалидитетом (месечна новчана подршка од 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, трошковима превоза и личном асистенту по потреби)

Приватно образовање

Установе утврђују накнаде које се разликују, у зависности од организатора обука и врста програма.