Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Валидација неформалног и информалног учења

Serbia

8.Образовање и обуке одраслих

8.5Валидација неформалног и информалног учења

Last update: 14 December 2023

Образовање одраслих остварује се као:

 • формално образовање,
 • неформално образовање и
 • информално учење.

Образовање и стицање квалификација одраслих дефинисано Законом о образовању одраслих и Законом о основама система образовања и васпитања.

Закон о образовању одраслих дефинише неформално образовање као  ”организоване процесе учења одраслих на основу посебних програма, ради стицања знања, вредности, ставова, способности и вештина усмерених на лични развој одраслих, рад и запошљавање и социјалне активности” а инфoрмално учење одраслих као ”процес самосталног стицања знања, вредности, ставова, способности и вештина, у свакодневном животном, радном и социјалном окружењу”.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је 2015. године правилнике којима се ближе уредило неформално образовање. Неформално образовање се стиче кроз систем Јавно признатих организатора активности (ЈПОА), организација које нуде програме за образовање одраслих. ЈПОА могу бити основне и средње школе али и друге организације које задовољавају услове које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Након завршеног програма образовања одраслих појединац може добити сертификат, уверење или потврду. Сертификат се добија за остварен стандард стручних компетенција и остварен стандард квалификација, а уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција. Након завршавања програма који не доводе до стицања квалификације или стручних компетенција, ЈПОА издаје потврду о савладаном програму. Списак ЈПОА налази се на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

За програме остваривања стандарда стручних компетенција или стандарда квалификација Завод за унапређење образовања и васпитања (ЗУОВ) спроводи стручну проверу програма. Центар за стручно образовање и образовање одраслих у оквиру ЗУОВа израдио је стандарде квалификација у оквиру следећих области:

 • Геодезија и грађевинарство
 • Геологија, рударство и металургија
 • Економија, право и администрација
 • Електротехника
 • Здравство и социјална заштита
 • Машинство и обрада метала
 • Пољопривреда, производња и прерада хране
 • Саобраћај
 • Текстилство и кожарство
 • Трговина, угоститељство и туризам
 • Хемија, неметали и графичарство
 • Шумарство и обрада дрвета

Неформално образовање део је и Националног оквира квалификација и то на нивоима:

 • Ниво 2 - подразумева завршено основно образовање и стручно оспособљавање до једне године, образовањем за рад у трајању до две године, односно неформалним образовањем одраслих у трајању од 120-360 сати обуке;
 • Ниво 3 - стиче се завршавањем средњег стручног образовања у трогодишњем трајању, односно неформалним образовањем одраслих у трајању од најмање 960 сати обуке;
 • Ниво 5 - завршавањем мајсторског, односно специјалистичког образовања у трајању од две, односно једне године и неформалним образовањем одраслих у трајању од најмање шест месеци.