Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Реформе у области трансверзалних вештина и запошљивости

Serbia

14.Текуће реформе и развој политика

14.5Реформе у области трансверзалних вештина и запошљивости

Last update: 29 March 2024
On this page

2024

У овој области није било реформи.

2023

Почетком 2023. године Влада Републике Србије именовала је нове чланове Савета за национални оквир квалификација на период од четири године. Савет је дефинисао главне циљеве за наредни период. Наиме, ово тело ће предлагати стандарде квалификација за све нивое Националног оквира квалификација Републике Србије, предлагати формирање секторских већа за одређени сектор делатности, пратити и давати препоруке за унапређење њиховог рада, давати мишљења у вези са уписном политиком у средње школе и високошколске установе, давати препоруке о унапређењу повезивања образовања и потреба тржишта рада, као и савете о процесу планирања и развоја људских ресурса. Савет ће блиско сарађивати са Агенцијом за квалификације у циљу унапређења процеса развоја и усвајања стандарда квалификација.

Ова тела ће користити исти приступ који је коришћен до сада. Наиме, овај приступ се заснива на ажурирању квалификација у складу са потребама послодаваца, технолошким развојем и потребама самих професија.

Такође, у јануару 2023. године, Савет је усвојио предлоге за девет стандарда квалификација из области уметности и хуманизма, осталих услуга, инжењерства, прераде хране, мехатронике, аутоматике и електронике, здравства и саобраћајног инжењерства.

Почетком септембра 2023. године усвојене су измене и допуне Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије. Изменама се утврђују услуге каријерног вођења и саветовања, рад Савета националног оквира квалификација, поступак признавања претходног учења и други релевантни аспекти у овој области.

Услуге каријерног вођења и саветовања пружају Национална служба за запошљавање, ЈПОА у складу са законом који уређује образовање одраслих и високошколске установе у складу са законом који уређује високо образовање. Поред тога, и канцеларије за младе, организације цивилног друштва које се баве каријерним вођењем и саветовањем, агенције за запошљавање и друга правна лица, у складу са законом, могу да обезбеђују и спроводе ове услуге. 

Каријерни практичари су, у смислу овог закона, носиоци активности каријерног вођења и саветовања различитих квалификација који раде са појединцима или групама различитог старосног узраста помажући им да управљају процесима учења, рада, каријерним променама и другим аспектима личног развоја и који имају компетенције утврђене стандардима. Агенција за квалификације надгледа рад установа које пружају услуге каријерног вођења и саветовања и усклађеност рада са стандардима. 

Изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије детаљније је објашњен поступак признавања претходног учења.

Лице заинтересовано за улазак у поступак признавања претходног учења стиче статус кандидата након подношења захтева основној и средњој школи која је стекла статус ЈПОА за признавање претходног учења. У поступку признавања претходног учења, кандидату се признају исходи учења и компетенције утврђени стандардом квалификације које је успео да докаже преко инструмената за процену.
Овим изменама обухваћено је и додељивање и одузимање статуса ЈПОА основним и средњим школама, поступак подношења приговора на исход испита и други релевантни аспекти. 

2022

Једна од главних промена у овој области односила се на процес признавања претходног учења (ППУ) који је регулисан Законом о основама система образовања и васпитања. У складу са Правилником о стандардима и спровођењу поступка признавања претходног учења, школа са статусом јавно признатог организатора активности образовања одраслих задужена је за процес ППУ, што значи да ова установа може да спроводи процес признавања квалификације у целости или исхода учења и компетенција дефинисаних у стандардима квалификација, најмање на нивоу једног занимања. Овај правилник дефинише и процес информисања кандидата, процес саветовања, усмеравања и подршке у самовредновању, методе и приступе оцењивања за установе, издавање сертификата и исправа, обезбеђење квалитета процеса ППУ и друге релевантне аспекте. Пилотирање процеса ППУ започета је 2021. године. ППУ ће омогућити одраслима који су стекли знања и вештине ван образовног система кроз информално или неформално учење да стекну квалификацију.