Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Реформе у области трансверзалних вештина и запошљивости

Serbia

14.Текуће реформе и развој политика

14.5Реформе у области трансверзалних вештина и запошљивости

Last update: 29 March 2023
On this page

2023

Почетком 2023. године Влада Републике Србије именовала је нове чланове Савета за национални оквир квалификација на период од четири године. Савет је дефинисао главне циљеве за наредни период. Наиме, ово тело ће предлагати стандарде квалификација за све нивое Националног оквира квалификација Републике Србије, предлагати формирање секторских већа за одређени сектор делатности, пратити и давати препоруке за унапређење њиховог рада, давати мишљења у вези са уписном политиком у средње школе и високошколске установе, давати препоруке о унапређењу повезивања образовања и потреба тржишта рада, као и савете о процесу планирања и развоја људских ресурса. Савет ће блиско сарађивати са Агенцијом за квалификације у циљу унапређења процеса развоја и усвајања стандарда квалификација.

Ова тела ће користити исти приступ који је коришћен до сада. Наиме, овај приступ се заснива на ажурирању квалификација у складу са потребама послодаваца, технолошким развојем и потребама самих професија.

Такође, у јануару 2023. године, Савет је усвојио предлоге за девет стандарда квалификација из области уметности и хуманизма, осталих услуга, инжењерства, прераде хране, мехатронике, аутоматике и електронике, здравства и саобраћајног инжењерства.

2022

Једна од главних промена у овој области односила се на процес признавања претходног учења (ППУ) који је регулисан Законом о основама система образовања и васпитања. У складу са Правилником о стандардима и спровођењу поступка признавања претходног учења, школа са статусом јавно признатог организатора активности образовања одраслих задужена је за процес ППУ, што значи да ова установа може да спроводи процес признавања квалификације у целости или исхода учења и компетенција дефинисаних у стандардима квалификација, најмање на нивоу једног занимања. Овај правилник дефинише и процес информисања кандидата, процес саветовања, усмеравања и подршке у самовредновању, методе и приступе оцењивања за установе, издавање сертификата и исправа, обезбеђење квалитета процеса ППУ и друге релевантне аспекте. Пилотирање процеса ППУ започета је 2021. године. ППУ ће омогућити одраслима који су стекли знања и вештине ван образовног система кроз информално или неформално учење да стекну квалификацију.

2021

Листа квалификација Републике Србије усвојена и објављена 2020. године. Током 2021. године постала најрелевантнији документ у Србији који је креиран у циљу јачања односа тржишта рада и образовног система и интегрисала је више од 4000 квалификација за све нивое образовања. Ажурирање Листе квалификација Републике Србије реализовано је у складу са образложеним захтевима појединаца и институција образовног система, добијеним након њеног првобитног објављивања.

Почетком 2021. године завршен је процес повезивања Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС) са Европским оквиром квалификација (ЕОК) и Оквиром квалификација европског простора високог образовања (ОК-ЕПВО). Званични документ Републике Србије у ком су представљене кључне фазе овог процеса, као и предузете мере образовних политика је Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС) са Европским оквиром квалификација (ЕОК) и Оквиром квалификација у Европском простору високог образовања (ОК-ЕПВО). Тај документ је истовремено и преглед свих релевантних мера у образовном систему предузетих у циљу испуњавања критеријума, прилагођавања процедура и унапређења принципа вредновања квалитета.

Овај процес је такође значајан јер се њиме осигурава континуирано и транспарентно коришћење мрежа, платформи и кредитних система Европске Уније у образовном систему у Србији (као што су Европски систем преноса бодова (ЕСПБ), Европски систем преноса бодова у области стручног образовања и обука (ECVET) и Europass.