Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Educational support and guidance

Serbia

12.Educational support and guidance

Last update: 14 December 2023

У Србији су принципи једнакости, праведности и доступности неки од најрелевантнијих општих принципа образовања дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, посебне образовне потребе се сагледавају у оквиру редовног система образовања. То значи да сва деца, независно од озбиљности потешкоћа које имају, имају право да учествују у редовним програмима предшколског, основног и средњег образовања ако њихови родитељи донесу такву одлуку. Наставници и други стручни сарадници у школи – психолози, педагози, педагошки асистенти итд пружају додатну образовну подршку тој деци.

На основу процене психолога, посебан тим састављен од стручних сарадника у школи и родитеља (тим за инклузију) може да изради Индивидуални образовни план (ИОП) за одређено дете односно ученика. Сврха тог плана је да отклони све препреке у подучавању, учењу и комуникацији, као и физичке и друге препреке, и да створи услове за несметани процес учења. План може подразумевати прилагођавање:

  • наставног плана и програма
  • наставних метода
  • материјала, односно
  • стандарда оцењивања и постигнућа и
  • исхода учења.

У изменама Закона о основама система образовања и васпитања налази се одредба у којој се истиче да треба обратити посебну пажњу на каријерно вођење и образовање наставника, ученика и одраслих.

У Закону о основном образовању наводи се да школе, у сарадњи са установама које пружају професионалну оријентацију, треба да помогну родитељима и ученицима при избору средње школе и будуће каријере на основу интересовања и компетенција ученика. Велики напредак у области каријерног вођења у основном образовању постигнут је Пројектом професионалне оријентације, који се тренутно спроводи у свим основним школама. Тимови за каријерно вођење сачињени су од наставника и стручних сарадника (педагога и психолога).

Закон о средњем образовању препознаје каријерно вођење и саветовање као део школских активности и уводи програм каријерног вођења дефинисањем улоге тимова за каријерно вођење у школама. Према овом закону, свака средња школа је дужна да формира тим за каријерно вођење и саветовање. Такође, Законом о дуалном образовању је посебно дефинисано да се тим за каријерно вођење и саветовање формира у циљу јачања вештина управљања каријером ученика и пружању подршке у доношењу одлука о својој професионалној будућности.

Према Закону о високом образовању, каријерно вођење за студенте спроводи се путем универзитетских и факултетских центара за развој каријере. Скоро сви универзитети имају центре за развој каријере у којима се организују радионице, обезбеђује саветовање и нуде стручне праксе студентима.

Закон о образовању одраслих садржи сличне одредбе и у њему се наводи да каријерно вођење пружа подршку одраслима у личном односно професионалном развоју и запошљавању.

Подршка и усмеравање ученика и полазника су такође уређене одредбама неколико подзаконских аката. 

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику документ је који регулише услове за процењивање потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за децу и ученике.

То је резултат заједничког рада и прописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

Додатна образовна, здравствена односно социјална подршка обезбеђује се деци и ученицима из осетљивих група у следећим случајевима:

  • социјална угроженост,
  • сметње у развоју и други хендикепи,
  • потешкоће с учењем и
  • други услови због којих је неопходна додатна подршка.

Правилником о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања дефинисане су четири области стандарда квалитета услуга каријерног вођења: Стандарди вештина управљања каријером, Стандарди компетенција каријерних практичара, Организациони стандарди и Стандарди програма.

Стандарди вештина управљања каријером су смернице за дефинисање циљева и исхода активности које пружа школа. Стандарди компетенција каријерних практичара су смернице за самовредновање практичара каријерног вођења (наставника, школских педагога и психолога, других каријерних практичара). Организациони стандарди су смернице у области квалитета услуга. Стандарди програма дефинишу структуру програма за услуге каријерног вођења и саветовања, опште принципе и кључне елементе као што су циљна група, циљеви, активности и методе, евалуација итд.

Национална служба за запошљавање (НСЗ) пружа услуге каријерног вођења првенствено одраслим појединцима, кроз мрежу од 34 канцеларије широм земље. Саветници НСЗ пружају помоћ и деци школског узраста у погледу професионалне оријентације и издају водиче за основце.