Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Support measures for learners in adult education and training

Serbia

12.Educational support and guidance

12.7Support measures for learners in adult education and training

Last update: 14 December 2023

Дефинисање циљних група

Критеријуми дефинисања категорија одраслих ученика разнолики су и зависе од врсте програма односно активности учења у којима појединац учествује.

Закон о образовању одраслих дефинише три категорије различитих програма за образовање одраслих:

 1. Основно образовање одраслих – за све особе старије од 15 година,
 2. Програми средњег стручног образовања – за особе старије од 17 година,
 3. Програми који воде до стицања дипломе, неформално образовање и неформално учење, признавање претходног искуства и програми за услуге саветовања и усмеравања – за све особе старије од 18 година.

Овим законом предвиђа се да је основно образовање одраслих увек бесплатно. Остали типови образовања одраслих плаћају или сами одрасли ученици или њихови послодавци, службе за запошљавање или се финансијска средства добијају из других извора. 

 

Посебне мере подршке

Законом о образовању одраслих предвиђа се учешће стручних сарадника у саветодавној улози у активностима образовања одраслих. Ови сарадници подстичу образовање одраслих и пружају стручну помоћ учесницима, кандидатима и особама задуженим за спровођење програма образовања одраслих.

Стручни сарадници у образовању одраслих су, по закону, андрагози, психолози и библиотекари.

Андрагози су стручни сарадници који су непосредно укључени у програме образовања и обука одраслих. Они имају следеће одговорности:

 • процена напредовања ученика;
 • подршка ученицима који имају потешкоће у учењу или оним ученицима који су у било каквој животној кризи;
 • идентификовање надарених ученика и пружање подршке тим ученицима;
 • идентификовање и превазилажење препрека које спречавају ученике да учествују у програмима образовања;
 • појединачни рад са ученицима и учествовање у реализацији индивидуалних образовних планова;
 • професионална оријентација, каријерно вођење и саветовање.

Такође, према Правилнику о педагошком асистенту и андрагошком асистенту, андрагошки асистент обезбеђује:

 • подршку одраслима у процесу уласка у образовни систем и
 • помоћ запосленима у програмима образовања и обука.

Главне улоге андрагошког асистента су: информисање одраслих о могућностима образовања, оснаживање одраслих у процесу уписа, подршка одраслима у превазилажењу баријера (превоз, комуникација са локалном заједницом), подршка одраслима у процесу учења, учешће у наставним и ваннаставним активностима дефинисаним годишњим планом установе, помоћ у остваривању циљева и потреба појединих група одраслих, помоћ у реализацији индивидуализованих програма додатне и допунске наставе, подршка одраслима при доношењу одлука у вези са програмима образовања и обука и вођење андрагошке документације и евиденције.