Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Организација предшколских установа

Serbia

4.Предшколско образовање и васпитање

4.2Организација предшколских установа

Last update: 14 December 2023

Избор предшколске установе и услови за пријем деце

Као што је наведено у Закону о предшколском васпитању и образовању, поступак пријема детета у установу предшколског васпитања и образовања (ПВО) одређује сама установа и мора га одобрити оснивачко тело. Деца узраста од 6 месеци до 3 године могу да похађају јаслице, а деца узраста од 3 до 5 и по година могу да похађају програм вртића. Када се пријављују за један од ових програма, родитељи су у обавези да доставе документацију са лекарског прегледа детета, заједно са другом личном документацијом. Родитељи могу да одаберу било коју установу ПВО без обзира на место пребивалишта, све док то дозвољавају капацитети установе.

Што се тиче обавезног припремног предшколског програма (ППП), локални надлежни органи су одговорни за вођење евиденције. Локални надлежни органи су такође у обавези да установама ПВО доставе спискове деце која су достигла старост потребну за упис у ППП. Деца примљена у овај програм не смеју бити млађа од 5 и по година или старија од 6 и по година на почетку школске године у којој ће похађати ППП. Родитељи су одговорни за упис свог детета у ППП и могу да одаберу жељену школу или предшколску установу. Све ППП установе су дужне да приме сву децу без обзира на место пребивалишта њихових родитеља. Деца која су страни држављани са пребивалиштем у Србији, деца без држављанства, деца без документованог места пребивалишта или других личних докумената, интерно расељена деца и деца избеглице подлежу истој процедури и захтевима за упис у ППП као и она која су држављани/становници Србије. 

Приоритет при пријему у државне установе за сваки ниво ПВО имају деца из осетљивих група, како је прописано Законом о предшколском васпитању и образовању и Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу. Списак приоритетних група утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Као што је утврђено горепоменутим подзаконским актом, приоритет имају следеће групе:

 • Деца из осетљивих група:
 1. деца жртве насиља у породици,
 2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,
 3. деца самохраних родитеља,
 4. деца из социјално нестимулативних средина,
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју,
 6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,
 7. деца тешко оболелих родитеља,
 8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,
 9. деца коју је предложио центар за социјални рад,
 10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;
 • Деца запослених родитеља или редовних студената;
 • Деца која су треће или било које наредно дете у породици;
 • Деца чији брат или сестра већ похађају установу ПВО у коју се пријављују.

Величина групе и однос броја деце и запослених

Активности се спроводе у групама. Ове групе се могу састојати од деце истог или различитог узраста, осим код припремних предшколских програма који су намењени деци од 5 и по до 6 и по година. Величина група одређује се за сваки старосни ниво и може варирати за 20% ако за то постоје оправдани разлози. Максималан број деце у свакој старосној групи приказан је у табели испод.

Табела 1: Старосне групе и максималан број деце

Узраст

Максимални број деце по групи

6 месеци - 1 година

7

1 - 2 године

12

2 - 3 године

16

3 - 4 године

20

4 - 5.5 година

24

5.5.- 6.5 година

26

Као што је прописано Законом о предшколском васпитању и образовању, број група у свакој установи одређује директор установе, а на основу броја примљене деце, услова рада и одобреног програма. Установа предшколског васпитања и образовања на нивоу локалне самоуправе основана од стране локалних надлежних органа која је територијално независна има одређени број објеката у којима се изводи исти програм ПВО. Број група по установи у целини варира од 5 до 100.

Редовне групе не могу имати више од двоје деце са сметњама у психофизичком развоју. У том случају се укупан број деце у групи смањује за 3 за свако дете са сметњама у психофизичком развоју које се налази у групи.

Програме ПВО изводе васпитачи (у групама са децом узраста 3 године и старијом децом) и медицинске сестре-васпитачи (у групама са децом млађом од 3 године). Остала стручна лица, односно психолози или педагози, пружају подршку. Они не раде са децом свакодневно, већ само када је потребно пратити њихово понашање, потребе итд.

Васпитачи који раде са децом узраста од 3 године и старијом децом, имају минимално завршене основне студије (4 године образовања на нивоу ISCED 6). 

Минимални ниво квалификација за особље које ради са децом од 6 месеци до 3 године може бити испод нивоа основних студија (може бити на нивоима ISCED 3–5 или 3 године образовања на нивоу ISCED 6). Иницијално образовање васпитача који се баве предшколским васпитањем и образовањем пружа се у: средњим медицинским школама; високим школама струковних студија за образовање васпитача или на универзитетима (учитељски факултети). 

У складу са Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе, установа именује 1 или 2 васпитача или медицинске сестре по групи деце у зависности од трајања свакодневног рада у групи. На пример, за програм у трајању од 4–6 сати у групи – један запослени; за програм од 9 сати у групи – један стално запослени и други запослени са 63,6% радног времена и за програм у трајању од 11–12 сати у групи – двоје стално запослених. Међутим, сваки запослени који ради директно са децом користи радне смене у својој установи.

Поред тога, у складу са истим подзаконским актом, установа ПВО са до 23 групе деце има једног психолога или једног педагога. Установе које имају између 24 и 48 група деце имају и психолога и педагога, док установе које имају више од 48 група деце имају три стручна сарадника (поред психолога и педагога постоји још један психолог или још један педагог). Штавише, установе које имају између 72 и 80 група деце, имају и стручног сарадника задуженог за превенцију и здравствену заштиту. Највеће предшколске установе, са 80 или до 100 група деце имају и једног стручног сарадника који је задужен за социјалну заштиту.

Годишња, недељна и дневна организација рада

Према Закону о основама система образовања и васпитања, организација програма ПВО прилагођена је школској години (од 1. септембра до 31. августа). Припремни предшколски програми, како је регулисано Законом о предшколском васпитању и образовању, трају најмање 9 месеци у радној години пре уписа у први разред. Тачни дани почетка и завршетка програма одређени су годишњим планом сваке установе.

У складу са Законом о предшколском васпитању и образовању, радно време утврђује свака установа на основу потреба родитеља и деце и на основу препорука савета родитеља.

Не постоји минимални број сати дневно за ПВО програме који се спроводе у јаслицама и вртићима. Родитељи могу да одаберу програме различите дужине који најбоље одговарају њиховим потребама и радном времену:

 • Полудневни програми (до 6 сати дневно, до 3 дана недељно);
 • Полудневни програми (до 6 сати дневно, понедељак–петак);
 • Целодневни програми (од 9 до 12 сати дневно, понедељак–петак);
 • Вишедневни програми (дужи од 24 сата).

У школској 2020/21. години у Србији је било 216 570 деце која су похађала различите програме предшколског васпитања и образовања. 23,4% од тог броја била су деца узраста од 6 месеци до 3 године, а 76,6% деца од 3 до 6 и по година. Што се тиче дужине боравка у програму ПВО дневно, полудневне програме (и 3 дана у недељи и од понедељка до петка) похађало је 3,1% деце; целодневне програме је похађало 67% деце, а вишедневне само 18 деце у 2020/21. (Републички завод за статистику, Саопштење о ПВО, школска 2020/21, бр. 092, 2021).

Обавезни припремни предшколски програм захтева најмање 4 сата дневно. Овај програм се такође може састојати од целодневних образовних активности и факултативних специјализованих активности, утврђених на основу потреба и интересовања деце и њихових родитеља, капацитета установе и ресурса које обезбеђују локални надлежни органи. У школској 2020/21. години у Србији обавезни припремни предшколски програм (ППП) похађало је 64 535 деце. 57,4% деце је похађало целодневни ППП, а 42,6% је похађало ППП који траје 4 сата. Обухват деце припремним предшколским програмом износио је 96,4% у 2020/21. години (Републички завод за статистику, Саопштење о ПВО, школска 2020/21, бр. 092, 2021).