Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Организација приватног образовања

Serbia

2.Организација и управљање

2.4Организација приватног образовања

Last update: 14 December 2023
Институције свих нивоа образовања могу да буду државне (јавне) и приватне. Образовне институције имају једнак статус, без обзира на идентитет власника или оснивача.
 
Државне институције предшколског и основног образовања оснивају се у складу са Актом о мрежи установа, који се усваја на локалном нивоу на основу критеријума које прописује Влада. Приватне установе не подлежу Акту о мрежи и не морају да се придржавају тих критеријума.
 
Институције предшколског, основног и средњег образовања оснивају се у истом поступку, без обзира на то да ли су државне институције, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа, или приватне институције, основали грађани или друге институције. Институцију такође може основати страна држава, као и страно правно или физичко лице, под условима предвиђеним међународним споразумом. 
 
И државне и приватне институције које испуњавају услове за успостављање (са прописаним објектима, опремом, наставним средствима, наставницима, васпитачима,  сарадницима, обезбеђеним санитарним и техничким условима итд.) могу обављати образовне активности. Осим тих услова, оснивач приватне установе, уз гаранцију пословне банке, доказује да је обезбедио средства за годину дана рада вртића, циклуса основног образовања или програма средњег образовања. Оснивач приватне установе такође не сме бити особа осуђена за кривична дела или особа за коју је установљено да је склона дискриминаторском понашању. 
 
Оснивање и рад образовних установа, приватних и државних, прате Министарство просвете, науке и технолошког развоја, надлежни органи покрајине и надлежне локалне власти. Када просветни инспектор утврди да су испуњени услови за успостављање државне или приватне установе, Министарство просвете доноси одлуку о верификацији, након чега се институција уписује у Регистар.
 
Високошколска установа може обављати делатност када добије радну дозволу од Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
 
Оснивач државне или приватне институције доставља Министарству Акт о удруживању и доказ о испуњености стандарда за иницијалну акредитацију. Оснивач приватне установе, осим тога, треба да обезбеди банкарску гаранцију за наставак студија у случају затварања институције или престанка извођења одређеног студијског програма.
 
Оснивање и рад свих високошколских установа прате Министарство просвете, науке и технолошког развоја, надлежни орган аутономне покрајине, Комисија за акредитацију и проверу квалитета те Национални савет за високо образовање.