Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Настава и учење у средњем стручном образовању

Serbia

6.Средње образовање и васпитање

6.5Настава и учење у средњем стручном образовању

Last update: 14 December 2023

Наставни план и програм, предмети, број часова

Наставни план и програм, предмети, број часова

Национални курикулум је одређен Законом о средњем образовању који објављују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за унапређивање образовања и васпитања. Он служи као основа за развој школских програма на школском нивоу. Исходи учења за општеобразовне предмете су одређени Правилником о општим стандардима постигнућа за крај општег и средњег стручног образовања за општеобразовне предмете.

Национални курикулум садржи детаљна упутства за предавање сваког предмета, као и препоручене наставне методе Посебан курикулум и школски програм за сваки разред садрже:

 • списак обавезних, изборних и факултативних предмета;
 • прописани број школских часова за сваки предмет;
 • детаљан опис сваког предмета и његове циљеве, садржај, теме и редослед лекција;
 • опис и број планираних сати за све додатне наставне (на пример, додатне и допунске часове) или ваннаставне активности (на пример, спортске и културне активности, излети и друго).   

Наставни план и програм за стручне школе се разликује за сваку област учења. Заснован је на курикулуму општег средњег образовања, али један део сваког наставног плана и програма стручне школе одговара наставном плану и програму општег образовања:

 • 30% курикулума у трогодишњим школама и
 • 40% курикулума у четворогодишњим школама.

Остатак је специфично сачињен за сваку област учења. Центар за стручно образовање и образпвање одраслих Завода за унапређивање образовања и васпитања припрема део наставног плана и програма средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле.

Пример наставног плана и програма за опште средње образовање дат је у делу Настава и учење у општем средњем образовању.

Информационо-комуникационе технологије и страни језици се уче као обавезни предмети у средњим школама. Први страни језик је обично енглески, док је други обично немачки, француски или руски, зависно од понуде у датој школи. Остали језици могу бити понуђени уколико су расположиви (на пример, италијански језик у музичким школама).

Верска настава или настава грађанског васпитања обавезна је у свим разредима сваке средње школе, што значи да ученици морају да одаберу један од та два предмета. Школа може да понуди било и друге опционе предмете.

Наставни план и програм за ученике са сметњама у учењу развија се на основу индивидуалног образовног плана, који усваја школски тим (састављен од родитеља, наставника и школског психолога). Према том плану, цео курикулум се може прилагодити потребама конкретног ученика; алтернативно, могу се подесити само делови наставног програма (на пример, у једном предмету или групи сличних предмета са којима ученик има потешкоћа). Ако је потребно, стандарди постигнућа и исходи учења могу се изменити у складу са капацитетима ученика.   

Наставнe методe и средства

Наставници су обавезни да извршавају све наставне активности за дати предмет како је прописано Националним курикулумом, школским програмом и потребама ученика и то кроз:

 • теоријску и практичну наставу,
 • допунску наставу,
 • допунску наставу,
 • припремне часове и
 • додатну подршку.

Наставници су слободни да изаберу наставне методе у складу са својим наставним стилом и конкретним условима наставе (величине одељења, опреме у учионици, расположивих ресурса и материјала итд.).Наставници могу да користе сваки дидактички и материјал за учење који доприносе реализацији наставног плана и програма. 

Параметре за уџбенике и наставни материјал регулише Закон о уџбеницима. Овај закон регулише тржиште уџбеника, као и једнак приступ уџбеницима националним мањинама, ученицима са сметњама у развоју, и ученицима средњих стручних школа.

Уџбеници су примарни ресурси за наставу и учење. 

План уџбеника за стручне предмете у стручним школама, на предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања, по прибављеном мишљењу Савета за стручно образовање и образовање одраслих, доноси министар. План уџбеника садржи списак свих уџбеника и додатних наставних материјала неопходних за реализацију наставног плана и програма у току школске године. Исте институције имају задатак да успоставе стандарде квалитета уџбеника који одређују:

 • садржај,
 • образовне,
 • дидактичке,
 • методолошке,
 • лингвистичке и етичке потребе,
 • визуелни идентитет и техничке и
 • друге карактеристике.

 Сваки уџбеник мора да садржи електронски додатак, чији је циљ повећање употребе информационо-комуникационих технологија у образовању.

Да би се користили у школама, примерци уџбеника које подносе различити издавачи морају бити одобрени од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, након чега се издаје каталог одобрених уџбеника. Каталог се ажурира редовно током целе школске године,што гарантује квалитет и модерност укључених уџбеника. У свим одељењима истог разреда исте школе, за исти предмет по правилу се користи исти уџбеник једног издавача Приручник за стручне предмете у стручним и уметничким школама може да издаје и удружење стручних и уметничких школа.

Влада одлучује о финансирању или суфинансирању припреме и/или набавке уџбеника и приручника, за социјално и материјално угрожене ученике и за сметњама у развоју и инвалидитетом. Одлука се доноси 1. марта текуће године за наредну школску годину. Овом одлуком Влада утврђује:

 • ниво и врсту образовања, разред и предмета за који ће бити финансирани или суфинанцирани уџбеници и приручници;
 • услове и критеријуме на основу којих ученик има право на финансирање или суфинансирање.

Закон такође дефинише и нискотиражни уџбеник као уџбеник чији су директни и индиректни трошкови производње и зависни трошкови продаје већи од малопродајне цене.

Нискотиражним уџбеником сматра се:

 • уџбеник на језику и писму националне мањине;
 • уџбеник прилагођен образовним потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом;
 • уџбеник за огледне програме;
 • уџбеник за стицање образовања по посебним програмима (образовање у иностранству, програми за талентоване ученике и сл.);
 • уџбеник за предмете које похађа мање од 2% ученика и полазника од укупног броја ученика и полазника у генерацији која похађа исти програм.

Издавач уџбеника има обавезу да учествује у обезбеђивању средстава за издавање нискотиражних уџбеника у износу 2% остварених нето прихода од продатих уџбеника у претходној календарској години. Влада има права да одреди додатна средства за издавање ових уџбеника уколико прикупљена средства нису довољна.

Специјални уџбеници се издају за ученике са сметњама у развоју, у складу са њиховим потребама и капацитетима за учење. Школа је одговорна да уклони физичке (просторне) и комуникационе баријере и да олакша процес учења за те ученике, у складу са индивидуалним планом образовања.