Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Руководство и остало образовно особље

Serbia

10.Руководство и остало образовно особље

Last update: 14 December 2023

Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да је за управљање установом предшколског, основног и средњег образовања одговоран директор предшколске установе или школе. Предуслови за стицање звања директора, као и његове дужности и обавезе, утврђена су Правилником о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања. Подршку у раду директору пружају помоћници директора, школски одбори и наставна већа. Највиша овлашћења у предшколској или школској установи има управни одбор (у предшколској установи) и школски одбор (у школама). Та тела представљају државне органе, наставнике и родитеље и она су одговорна за избор директора и надзор над његовим/њеним радом.

Особље одговорно за праћење квалитета образовања у предшколском и школском образовању су просветни инспектори и просветни саветници; њихова улога, стицање звања и услови рада су одређени Правилником о стручно-педагошком надзору. Психолошко, академско и каријерно вођење и саветовање посао је предшколских или школских психолога и педагога, чији је професионални статус сличан статусу наставника.

Према Закону о високом образовању, савет је главни орган управљања високошколских установа, док извршна овлашћења припадају ректору (на нивоу универзитета), декану (на нивоу факултета) и директору (на нивоу високе школе) и осталом особљу које подржа њихов рад (проректор, продекани, руководиоци, секретари итд.).