Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Руководство у високом образовању

Serbia

10.Руководство и остало образовно особље

10.5Руководство у високом образовању

Last update: 14 December 2023

Услови за именовање

Према Закону о високом образовању, орган управљања високошколске установе је савет, који се састоји од представника институције високог образовања, студената и оснивача. Чланови савета се бирају сваке три године, у складу са статутом установе. Критеријуме за избор, програм рада и процедуре доношења одлука одређује установа.

Ректор је извршни орган управљања универзитета; декан има исту функцију на нивоу факултета, а директор на нивоу високе школе. Те позиције се додељују изабраним редовним професорима који већ раде у тим институцијама. Нови извршни функционер бира се сваке три године, иако једна особа може једном обновити свој мандат. Особу за ову позицију бира савет.

Под истим условима и захтевима, проректори и продекани подржавају рад ректора/декана, као припадници извршних органа управљања. Проректори и продекани су такође стално запослени професори, са изузетком студената проректора и студената продекана.

Други стручни органи који доприносе функционисању високошколске институције су сенат, научна или академска већа и комисије, као и друга тела на основу одлуке установе.

Услови службе

Више детаља о избору органа управљања, њиховом отпуштању, одговорности и другим условима службе одређује свака високошколска установа посебно.

Лице не може бити изабрано на било коју руководећу позицију ако је осуђено за кривично дело, плагијат докумената високог образовања, дискриминацију, подмићивање или кршење правила кодекса професионалне етике. Такође, смењује се ако се нешто од тога догоди током његовог мандата или ако не обавља дужности које та функција захтева.