Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Главни пружаоци услуга

Serbia

8.Образовање и обуке одраслих

8.3Главни пружаоци услуга

Last update: 26 March 2024

Према Закону о образовању одраслих, организатор активности образовања одраслих је: 

 • основна и средња школа; 

 • друга установа: јавна агенција, јавно предузеће, организација надлежна за послове запошљавања, агенција за запошљавање, привредно друштво, предузетник, синдикална организација, удружење, стручно друштво, организација за образовање одраслих (народни, раднички, отворени универзитет, универзитет за треће доба и др.), центар и организација  за стручно усавршавање, за учење страних језика, информационо-комуникационе технологије, за обуку и развој људских ресурса, за обуку возача, привредна комора, центар за каријерно вођење и саветовање, удружење послодаваца, културно-образовни центар, дом културе, као и други субјекти регистровани за образовну делатност у складу са прописима којима се уређује класификација делатности.  

 Јавно признати организатори активности - ЈПОА 

Основна и средња школа јесте јавно признати организатор активности, ако испуњава прописане услове за ту активност и има решење о верификацији које издаје Министарство. Друга организација може стећи статус јавно признатог организатора активности, за активности неформалног образовања одраслих ако је регистрована за образовне делатности, задовољава утврђене стандарде и поседује одобрења Министарства. 

Према Правилнику о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих,  активности које спроводи ЈПОА тичу се:

 

-неформалног образовања одраслих којима се стичу компетенције и/или квалификације, и то за обуке за: 

 • стицање квалификација нивоа од 1 до 3 и 5 НОКС-а  

 • рад у занимању у оквиру стандарда квалификације, 

 • стицање појединачних компетенција из стандарда квалификације; 

 • стицање више појединачних исхода учења из стандарда квалификације; 

 • стицање исхода учења, односно знања и вештина и/или компетенције које нису обухваћене националним квалификацијама, а које су релевантне за обављање 

 • послова у оквиру одређеног занимања. 

-неформалног образовања одраслих којим се унапређују знања, вештине и способности, ради личног и професионалног развоја и друштвено одговорног понашања; 

-пружања услуга каријерног вођења и саветовања; 

-признавања претходног учења, којим се, посебним поступком процењују знања, вештине и ставови стечени образовањем, животним или радним искуством за нивое од 1 до 3 и 5 Националног оквира квалификација. 

 

Јавно признати организатор активности може изводити појединачни одобрени програм самостално, у сарадњи са другим јавно признатим организаторима активности или са правним лицима и предузетницима код којих се обавља практичан рад, а који се налази у евиденцији коју води Завод за унапређивање образовања и васпитања. 

Јавно признати организатор активности може стећи статус модел центра ако: 

 • је као огледни центар учествовао у научноистраживачком пројекту којим су уведене иновације у остваривању праксе образовања одраслих или је развијен нови модел плана и програма образовања одраслих; 

 • испуњава услове у погледу кадра и простора. 

Поступак стицања статуса ЈПОА за спровођење једне или више активности образовања одраслих прописан је Законом о Националном оквиру квалификација, а поступак се делимично разликује у зависности од тога да ли се ради о школи или другој организацији.  

До октобра 2022. године, статус ЈПОА је добило је 132 установа/организација, од којих су 23 средње стручне школе и 109 других организација (предузећа, пословна удружења, народни раднички универзитети, институти и др.), за укупно 543 програма, од којих је 84 програма акредитовано од стране школа и 459 програма од стране других организација. У 2023. години највећи број планираних програма ЈПОА било је у областима Здравства и социјалне заштите (19%), Грађевинарства (16%), Машинства и обраде метала (10%), Економије, права и администрације, (9%), Страних језика (9%), Саобраћаја (9%), Трговине, угоститељства и туризма (5%), Личних услуга (5%), Безбедности и здравих услова рада (5%), Електротехнике (4%), ИКТ (4%), Шумарства и обраде дрвета (2%). 

Када говоримо о месту реализације практичног дела обуке, ЈПОА планирају реализацију дела обуке пре свега у специјализованим школским кабинетима, школским радионицама, полигонима, ресторанима и у седишту својих предузећа (61%). Остали ЈПОА реализацију практичног дела обуке планирају у предузећима са којима имају уговор о сарадњи, закупу простора или уговор о коришћењу полигона за реализацију практичног дела обуке (39%). 

Државни органи као организатори активности 

Реализација програма и других активности неформалног образовања и обучавања одраслих у организацији НСЗ, других државних органа и установа, удружења и комора, а у оквиру којих незапослена и запослена лица стичу компетенције од важности за лични и професионални развој, запошљавање, одржање запослења и каријерно напредовање, као и управљање каријером и доношење одлука о даљем образовању и запошљавању. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Национална служба за запошљавање спроводи стручну праксу, програме приправништва и различите типове обука за потребе запошљавања.  

Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), у сарадњи са релевантним институцијама, припрема Предлог Годишњег плана образовања одраслих за 2023. годину. Такође, ЗУОВ пружа подршку школама у поступку стицања статуса ЈПОА и промоцији концепта ППУ, као и на праћењу и унапређивању система осигурања квалитета поступка ППУ. 

Привредна комора Србије реализује програме и обуке са циљем одржања запослења и каријерног напредовања: 

 • Обуке за одржање запослења и каријерно напредовање: Специјалистичке обуке; Обуке на којима полазници стичу компетенције за лични и професионални развој; Континуирано усавршавање овлашћених заступника и овлашћених посредника у осигурању 

 • Обуке као припрема за излазак на испит у циљу стицања лиценце или сертификата: Обуке за припрему за полагање испита за овлашћеног заступника и овлашћеног посредника у осигурању; Обуке за припрему за полагање испита за лиценцу за професионалног управника; Обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања; Обуке за проценитеља вредности некретнина; Обуке за стручна лица у области безбедности и здравља на раду; Обуке за службеника за јавне набавке; Обуке инструктора у дуалном образовању.  

 

Обуке пружају и Унија послодаваца Србије, Фондација Темпус, Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство инфомисања и телекомуникација, Министарство привреде и други релевантни државни органи. 

Поред тога, постоје и друге јавне установе које нуде сличне услуге. Међу њима су: 

-Национална служба за запошљавање, која има филијале у 30 градова широм Србије, нуди каријерно вођење, стручне праксе, претквалификацијске обуке, програме тражења посла и друге врсте обука за незапослена лица; 

-Центри за професионални развој одраслих, који се налазе у 12 градова широм Србије, фокусирани су на идентификацију потреба тржишта рада и приоритета у образовању. Они сарађују са локалним самоуправама, школама и другим релевантним институцијама и предлажу програме образовања одраслих и њихове начине реализације. 

-Национална агенција за регионални развој пружа различите видове подршке почетницима и предузетништву на локалном нивоу. Такође нуди могућности професионалног развоја за одрасле. 

  

У ширем смислу, организатор своје активности образовања одраслих спроводи путем предавања, обука, курсева, семинара, радионица, трибина, саветовања и других облика учења и образовања. Образовање одраслих може се изводити: редовном наставом, консултативно-инструктивним радом, дописно-консултативном наставом, практичним радом, наставом на даљину и на други примерен начин.

Образовање одраслих остварују: 

 • извођачи програма образовања одраслих (наставник, предавач, тренер, водитељ, инструктор и др.); 

 • стручни сарадници; 

 • сарадници; 

 • педагошки и андрагошки асистенти.