Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Главни пружаоци услуга

Serbia

8.Образовање и обуке одраслих

8.3Главни пружаоци услуга

Last update: 16 September 2022

Разликују се три врсте установа које могу спроводити програме образовања и обука одраслих.

 • Школе општег и стручног образовања и васпитања могу бити редовне школе лиценциране за рад са одраслима или школе специјализоване за образовање одраслих:

  • основне школе,
  • опште средње школе и
  • средње стручне школе.
 • Јавне службе су установе чији је оснивач држава и/или јединице локалне самоуправе, које поред других циљева и активности нуде неке облике обуке за одрасле. Навешћемо неке од таквих установа:
  • Национална служба за запошљавање са филијалама у тридесет градова широм Србије нуди услуге каријерног вођења, организује стручне праксе, обуке за преквалификацију и друге врсте обука за незапослене;
  • Центар за образовање у Привредној комориСрбије нуди континуирано образовање одраслих у области пословања и предузетништва;
  • центри за професионални развој одраслих налазе се у дванаест градова у различитим деловима Србије. Њихове надлежности су: да препознају потребе тржишта рада и образовних приоритета, да сарађују са јединицама локалне самоуправе и другим релевантним установама и да предлажу програме образовања одраслих и њихово спровођење;
  • Национална агенција за регионални развој пружа различите видове подршке за   новооснована (start-up) привредна друштва и предузетнике на локалном нивоу, укључујући професионални развој одраслих.
 • Јавно признати организатори могу бити невладине организације, установе културе, удружења, каријерни центри, приватне школе или друге установе које су регистроване да спроводе програме образовања, што значи да морају да поседују одобрење Министарства просвете, науке и технолошког развоја и да испуњавају стандарде образовања одраслих које прописује Закон о образовању одраслих. Када су такви стандарди поштовани, установа стиче лиценцу која мора да се обнавља сваке пете године.