Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Стално стручно усавршавање и професионални развој васпитача и наставника у предшколском, основном и средњем образовању

Serbia

9.Наставно и васпитно особље

9.3Стално стручно усавршавање и професионални развој васпитача и наставника у предшколском, основном и средњем образовању

Last update: 14 December 2023

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, сви наставници са лиценцом или без ње имају обавезу да учествују у континуираном професионалном развоју како бу унапредили наставне методе и друге компетенције.  

Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, у току једне године, сви запослени наставници, васпитачи и стручни сарадници дужни су да имају најмање 44 сата сталног стручног усавршавања у својој установи, да учествују у најмање једном акредитованом програму сталног стручног усавршавања (минимум 8 сати) и да учествује на најмање једном акредитованом стручном скупу (на пример конференција, округли сто, летња школа итд.) који обично траје 1 дан или више. 

Праћење учешћа запослених у програмима сталног стручног усавршавања врши се кроз систем бодовања. По овом систему, сваки сат стручног усавршавања вреди један бод, а исто се односи и на једнодневни стручни скуп. 

Организациони аспекти

На нивоу установе, школски план сталног стручног усавршавања је обавезан. На нивоу индивидуалног наставника, наставници треба да имају лични план сталног стручног усавршавања (портфолио), заснован на самовредновању њихових компетенција. 

Програме сталног стручног усавршавања унутар установе организује школа и утврђује планом стручног усавршавања у установи (исто је дефинисано и за предшколске установе). Овај план доноси Управни одбор установе као редовни део годишњег плана рада установе, у складу са развојним планом установе, а на основу приоритета и образовних циљева установе и стандарда које прописује министарство. Приоритети се утврђују узимајући у обзир личне планове стручног усавршавања наставника и резултате самовредновања, вредновања квалитета рада установе, мишљења ученика и родитеља о раду школе и друге показатеље квалитета наставе. 

Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, програми сталног стручног усавршавања у установи остварују се: 

 • извођењем угледних часова, демонстрирањем поступака, метода и техника учења и других наставних, односно васпитних активности; 
 • излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са обавезном анализом и дискусијом; 
 • приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, истраживања, студијског путовања и стручне посете са обавезном анализом и дискусијом; 
 • учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, пројектима мобилности, програмима од националног значаја у установи, стручним и студијским путовањима и посетама, међународним програмима, скуповима и мрежама, заједницама професионалног учења, програму огледа, раду модел центра; 
 • остваривањем активности у школи вежбаоници; 
 • остваривањем активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе; 
 • активностима које се односе на развијање партнерства са другим установама и развој праксе хоризонталног учења. 

Акредитоване програме сталног стручног усавршавања одобрава министарство, а финансирају или суфинансирају се из државног буџета и буџета локалних власти. Неки програми се такође нуде бесплатно. Министарство планира, координира и организује програме сталног стручног усавршавања. Такође, програме сталног стручног усавршавања могу организовати различите институције: невладине организације, агенције, образовне установе, центри за стручно усавршавање итд. Ове програме мора да одобри Министарство просвете. 

Школска управа прати стручно усавршавање наставника и свих осталих запослених у установи и даје предлоге за стручно усавршавање, у циљу унапређења личног и стручног развоја запослених и укупног рада установе. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања је акредитационо тело за програме сталног стручног усавршавања за наставнике. Завод објављује каталог акредитованих програма, прикупља информације о учешћу и евалуацији програма, а такође и организује неке програме сталног стручног усавршавања. 

Министарство просвете прописује приоритетне теме сталног стручног образовања сваке 3 године, као и облике и процедуре реализације сталног стручног образовања, програме, услове за напредовање запослених на основу сталног стручног усавршавања, издавање сертификата и потврда и друге прописе у овој области. 

За актуелни трогодишњи период дефинисано је ових девет приоритетних тема: 

 1. Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима) 
 2. Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање) 
 3. Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење) 
 4. Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању 
 5. Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву 
 6. Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса 
 7. Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе 
 8. Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета” 
 9. Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу) 

Подстицаји за учешће у активностима сталног стручног усавршавања

Напредовање запослених је могуће током каријере и заснива се на учешћу у сталном стручном усавршавању и другим условима. Сви запослени васпитачи, наставници, као и стручни сарадници, могу напредовати и добити једно од следећих звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник. Ова звања се стичу постепено. У установи ова звања може стећи до 25% од укупног броја запослених васпитача, наставника и стручних сарадника и то: звање педагошки саветник до 15%, самостални педагошки саветник - до 5%, виши. педагошки саветник - до 3% и високи педагошки саветник - до 2%. 

По завршетку сваког програма, наставници добијају сертификате одобрене од стране Министарства просвете.