Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Услови рада васпитача и наставника у предшколском, основном и средњем образовању

Serbia

9.Наставно и васпитно особље

9.2Услови рада васпитача и наставника у предшколском, основном и средњем образовању

Last update: 26 March 2024

Политика планирања 

Није утврђена политика планирања у погледу понуде и потражње наставника. 

Пријем у радни однос 

Према Закону о основама система образовања и васпитања, као наставник у радни однос у установи може да буде примљено лице које испуњава следеће захтеве: 

 • има одговарајуће образовање; 

 • има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 

 • није осуђивано; 

 • има држављанство Републике Србије; 

 • зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски или језик мањине). 

Пријем у радни однос у државним школама може се вршити преузимањем запосленог из друге образовне установе где је престала потреба за његовим ангажовањем. Такав запослени се ставља на списак за преузимање и има предност запошљавања када се у некој школи отворе нова радна места. Ипак, наставник мора да испуњава све услове за ново радно место да би био примљен. Списак нераспоређених наставника формира се на локалном нивоу. 

Конкурс се расписује уколико није могуће преузимање наставника (на пример, на списку нема наставника за одређени предмет). Директор је одговоран за објављивање конкурса и одабир кандидата који улазе у ужи избор. Ти кандидати се упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. На основу резултата поступка избора, директор одлучује о избору новог наставника. 

Увођење у посао наставника, васпитача и стручних сарадника 

Програм увођења у посао је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника. Намењен је наставницима који први пут почињу да раде у школи. Циљ програма је да припреми наставника за будући самосталан рад. Намењен је свим новим наставницима који се уводе у професију без обзира на врсту уговора са школом. Углавном су ангажовани по уговору на одређено време са пробним радом од највише 6 месеци. 

Период увођења нових наставника у посао траје између једне и две године. Током овог периода наставник има приправнички статус. Њему се додељује ментор – наставник који већ ради у школи или спољни стручни сарадник (стручњак у области образовања). Ментор надгледа рад приправника и пружа му сву неопходну подршку. Ментори су истакнути лиценцирани наставници са најмање 5 година радног искуства, или спољни консултанти (стручњаци у области образовања). 

Менторска подршка је обавезна за наставнике током трајања програма увођења у посао.  

Менторски процес обухвата: 

 • дефинисање улоге ментора, 

 • дефинисање одговорности ментора и приправника 

 • методе рада, 

 • захтеве и услове за постајање ментором. 

Менторска подршка није доступна наставницима који већ ппоседују дозволу за рад. 

По завршетку једногодишњег програма увођења, приправник може да полаже државни испит који је неопходан за стицање лиценце наставника.  

Државни испит се састоји од три дела: 

 • писменог, 

 • усменог и 

 • практичних вештина у учионици. 

Организује га Министарство просвете а полаже се пред комисијом коју оснива министарство. Ако положи испит, приправник постаје лиценцирани наставник и може да настави са радом у школи. 

Професионални статус 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, наставници у школи могу имати различит професионални статус: 

Запослени на првом радном месту, приправник по уговору на одређено време; 

 • Наставник на замени по уговору на одређено време (описује се у одељку Мере замене запослених одсутних наставника); 

 • Професионални саветник – наставник који је запослен у другој установи (друга школа, високобразовна установа, итд.) може бити запослен као консултант у школи са највише 30% пуног радног времена); 

 • Лиценцирани наставник по уговору на одређено време – наставници са лиценцом могу бити запослени на одређено време у току периода преузимања или периода трајања конкурса, до избора новог наставника; 

 • Лиценцирани наставник по уговору на неодређено време – нови наставник преузет из друге школе или изабран на основу расписаног конкурса добија запослење по уговору на неодређено време, најчешће са пробним периодом од највише шест месеци; 

 • Нераспоређени наставник – наставник у сталном радном односу за којим више не постоји потреба у школи, који се ставља на списак за преузимање и који има предност у запошљавању у другој школи. 

Мере замене одсутних наставника 

Замене за одсутне наставнике могу се запошљавати на одређено време током одсуства запосленог у сталном радном односу. Замене се могу запослити без расписивања конкурса за обављање посла до 60 дана или редовним поступком расписивања конкурса или преузимања наставника ако је период замене дужи од 60 дана. Наставник на замени мора испуњавати све услове за пријем у радни однос. 

Наставник може бити одсутан због болести, породиљског одсуства или из других разлога који се утврђују Законом о раду

Мере подршке 

Наставници добијају стручну помоћ од различитих професионалаца. Психолози и педагози имају важну улогу у унапређењу наставе и других активности у образовању. Они пружају стручну подршку наставницима у: 

 • примени наставних метода, 

 • изради индивидуалног образовног плана, 

 • раду са децом/ученицима којима је неопходна додатна помоћ у учењу, 

 • комуникацији са родитељима и 

 • у погледу других важних аспеката у образовно-васпитном процесу. 

Oсим тога, задужени су за организацију професионалног развоја наставника у школи. 

Педагошки асистенти пружају подршку наставницима у раду са децом односно ученицима којима је потребна додатна помоћ у учењу. 

Асистенти за образовање одраслих имају исту улогу у раду са одраслим ученицима. 

Педагошки саветници су екстерни саветници. Њих бира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Они су дужни да оцењују различите аспекте обављања делатности школе и рада наставника. Они такође обезбеђују подршку наставницима како би се повећао квалитет наставе у складу са дефинисаним стандардима.   

Плате 

Плате свих наставника у државним школама у предшколском, основном и средњем образовању регулисане су на централном нивоу, без обзира на категорију, врсту школе и др. Плате наставника у приватним независним школама обрачунавају се по методама које су претходно установиле саме школе. 

Плате наставника у државним школама обрачунавају се на основу услова који се наводе у посебном Колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика. 

Да би примали максималну основну законску плату, наставници треба да испуне један од следећих критеријума: критеријум о минималном броју година радног стажа или критеријум старосне границе за одлазак у пензију (објашњено детаљније испод).  

Радно време и одмори 

Пуно радно време се заснива на 40-часовном радном времену. Највећи број сати (до 24 сата недељно) проведе се у настави и раду са децом/ученицима. Преостали број сати служи за: 

 • припрему наставе, 

 • административне послове и вођење школске евиденције, 

 • родитељске састанке, 

 • учешће у школском одбору, наставничком већу, 

 • професионални развој, 

 • културне активности, 

 • организацију ваннаставних и других школских активности. 

Један школски час траје 45 минута. У току једне школске недеље наставници са пуним радним временом треба да одрже: 

20 школских часова предавања и додатна четири часа других облика рада са децом/ученицима (додатна, припремна, допунска настава или други облици наставе) или 26 школских часова практичне наставе. 

Наставници са мањим бројем часова раде са непуном нормом. 

Задужења наставника могу се разликовати у зависности од њихове улоге у школи (на пример, разредни старешина мора да има један час посвећен раду са одељенском заједницом; наставници различитих предмета могу имати различите обавезе у погледу школских часова итд.). Њихови радни сати утврђују се на основу Правилника о наставничкој норми. Структуру и распоред годишњих и недељних обавеза наставника утврђује школа. 

У складу са уговором о раду, наставници свој годишњи одмор морају да искористе у време школских распуста. 

Напредовање у служби 

Наставници могу добити унапређење и стећи следећа звања: 

 • педагошки саветник, 

 • самостални педагошки саветник, 

 • виши педагошки саветник 

 • и високи педагошки саветник. 

Ови наставници морају да остваре неопходан број сати професионалног развоја. За више детаља видети одељак Континуирани професионални развој наставника у предшколском и школском образовању.  

Мобилност и прелазак у другу школу 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, две школе могу да потпишу споразум о преузимању наставника на неодређено време ако разлика у проценту радног оптерећења наставника није већа од 20%.  

Престанак радног односа 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, мере за неодговарајуће понашање наставника могу бити: 

 • престанак радног односа, 

 • привремено удаљавање са рада, 

 • новчана казна, 

 • суспендовање лиценце, 

 • одузимање лиценце. 

Директор школе покреће дисциплински поступак и одлучује о дисциплинским мерама према запосленима чија је кривица доказана. Ако запослени није крив, он се ослобађа одговорности и поступак се окончава. Дисциплински поступак не може трајати дуже од шест месеци од тренутка његовог покретања.

Наставници се кривично гоне за извршена кривична дела у складу са Кривичним закоником или за теже повреде радне обавезе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. 

Теже повреде радне обавезе запосленог у установи су: 

 • извршење кривичног дела на раду; 

 • неспровођење мера безбедности у школи; 

 • подстицање ученика на конзумацију алкохола или непријављивање његове набавке и конзумације; 

 • подстицање ученика на употребу наркотичких средстава или психоактивних супстанци или непријављивање употребе наркотика; 

 • ношење оружја у установи; 

 • неовлашћена промена података у школској евиденцији; 

 • уништење, оштећење, или крађа школске евиденције; 

 • непотпуно, неправовремено и несавесно вођење евиденције; 

 • наплаћивање додатних (приватних) часова ученицима школе у којој је наставник у радном односу; 

 • употреба алкохола и наркотика на радном месту; 

 • одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима и родитељима; 

 • одбијање давања на увид евиденције лицу које врши надзор рада установе и родитељу; 

 • незаконит рад или кршење права других запослених или ученика; 

 • неизвршавање или несавесно извршавање послова по уговору о раду или налога директора; 

 • злоупотреба права из радног односа; 

 • незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином установе; 

 • неоправдано одсуство са рада у трајању од два или више узастопних радних дана; 

 • друге повреде радне обавезе. 

Лиценца се суспендује у следећим случајевима: 

Лиценца наставника се суспендује на период од шест месеци у случају теже повреде из тачака 1) до 7). У току суспензије, наставнику се не дозвољава рад у школи. 

Лиценца се може суспендовати када се екстерном евалуацијом утврди да рад наставника није у складу са принципима, стандардима и циљевима образовно-васпитног процеса. У том случају, наставник добија упозорење са препорукама за унапређење рада; ако наставник и други пут добије негативну оцену, његова лиценца се може суспендовати. Суспензија се укида ако наставник поново положи стручни испит за стицање лиценце, најкасније шест месеци од суспендовања лиценце. Наставнику се прекида радни однос ако у поменутом периоду не положи испит за лиценцу. У току суспензије лиценце наставник може да ради у школи на пословима које му додели директор школе. 

Наставнику се може суспендовати лиценца ако из неоправданих разлога није учествовао у обавезном стручном усвршавању. Суспензија се може прекинути када наставник обезбеди доказе о завршетку програма стручног усавршавања. У току суспензије лиценце наставник може радити у школи на пословима које му додели директор школе. 

Одузимање лиценце наставника је коначно (наставник нема право да обнови лиценцу) и дешава се у следећим случајевима: 

 • наставник је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело, без обзира на изречену кривичну санкцију; 

 • наставнику престаје радни однос у случају: 

 • дискриминације деце, родитеља или запослених по било ком основу; 

 • физичког, психолошког и социјалног насиља; 

 • злоупотребе и занемаривања деце; 

 • физичког кажњавања и вређања; 

 • сексуалног узнемиравања деце и запослених. 

Привремено удаљавање са рада је мера која се примењује када се наставник сумњичи за било које од поменутих дела и у случају теже повреде радне обавезе из тач. 1) до 5), 10) и 16), до окончања дисциплинског поступка. 

Новчана казна је смањење плате и може износити од 20 до 35% месечне плате наставника. Она се може примењивати од три до шест месеци. У случају мањих прекршаја, директор школе утврђује висину новчане казне. 

Наставнику се прекида радни однос када је правоснажном пресудом осуђен за кривично дело, тежу повреду или када се не укине суспензија лиценце, по одлуци директора школе.   

Пензионисање и пензије 

Политике које се односе на пензионисање у Србији регулисане су Законом о пензијском и инвалидском осигурању. Да би се пензионисао са пуним правом на пензију, наставник треба да испуни услове прописане овим законом који зависе од пола, година и година радног стажа. 

Услови за мушкарце: 

 • старост од 65 година и најмање 15 година радног стажа или 

 • 45 година искуства. 

Услови за жене: 

 • најмање 15 година искуства и  

 • испуњеност услова старосне границе. 

Старосна граница за жене ће се по овом закону постепено повећавати све док 2032. године не достигне 65 година. Старосна граница за жене била је 63 године 2020. године, 63 године и 6 месеци 2023. године, а биће 64 године 2026. године, док 2032. године не достигне 65 година. 

Закон о пензијском и инвалидском осигурању посебно дефинише одређена права, као што је право на превременог пензионисања (у случају да лице наврши стаж), али се у том случају износ пензије умањује до навршених година службеног пензионисања. Додатно, пензију може да прима лице које је навршило званичну старосну границу за пензионисање и има најмање 15 година радног стажа, али му се сразмерно умањује износ пензије.