Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Мере подршке за децу и ученике у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Serbia

12.Educational support and guidance

12.3Мере подршке за децу и ученике у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Last update: 26 March 2024

Дефинисање циљне групе 

Према Закону о основама система образовања и васпитања, за припаднике националне мањине образовно-васпитни рад остварује се на језику, односно говору и писму националне мањине. За припаднике националне мањине образовно-васпитни рад може да се изводи и двојезично на језику и писму националне мањине и на српском језику. Образовно-васпитни рад може да се изводи и на страном језику, односно двојезично на страном језику и на српском језику или двојезично на страном језику и на језику и писму националне мањине, а у складу са овим и посебним законом. Образовно-васпитни рад за лице које користи знаковни језик, односно посебно писмо или друга техничка решења, може да се изводи на знаковном језику и помоћу средстава тог језика. Када се образовање стиче на језику националне мањине, страном језику или двојезично, учење српског језика је обавезно. 

У складу са истим законом, страни држављанин, лице без држављанства и тражилац држављанства, уписују се у предшколску установу односно под истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије. За ту децу и ученике, укључујући и прогнана и расељена лица, избеглице и мигранте и децу и ученике који су враћени у земљу на основу споразума о реадмисији, која не познају језик на коме се изводи образовно-васпитни рад или поједине програмске садржаје од значаја за наставак образовања и васпитања, установа организује учење српског као страног језика. 

Према Закону о основном образовању и васпитању, ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом стиче основно образовање и васпитање по правилу у школи заједно са осталим ученицима, а када је то у најбољем интересу ученика у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом има право на индивидуални образовни план. У складу са тим законом, ученик са изузетним, односно посебним способностима има право на индивидуални образовни план који омогућава да се његов развој и напредовање одвија према способностима и интересовањима.

Специфичне мере подршке 

Мере подршке родитељима се обезбеђују и регулишу на институционалном и/или локалном нивоу. На националном нивоу не постоје прописи или препоруке по овом питању. 

Ромска деца добијају подршку од Националне асоцијације педагошких асистената и у Србији су 2023. године донете додатне мере подршке овој популацији. Педагошки асистенти играју важну улогу у подршци деци предшколског узраста и ученицима којима је потребна додатна образовна подршка због неких потешкоћа у учењу или, у случају ромске деце, због могућих културних или језичких баријера. Одговорности педагошких асистената за ромску децу протежу се кроз различите домене, укључујући помоћ при упису, олакшавање превоза и обезбеђивање приступа уџбеницима, наставним средствима и неопходној опреми за активно учешће у учењу. Поред тога, они су посвећени уклањању баријера које су у вези са етничким, културним и језичким идентитетом. 

Разноврсна подршка педагошких асистената ромским ученицима обухвата превазилажење стереотипа, промовисање социјализације и инклузије и неговање позитивног става према образовању. Осим тога, они активно доприносе побољшању мотивације ученика за учење, постизању знања језика, ангажовању у ваннаставним активностима и развијању општих вештина за постизање академског успеха. Педагошки асистенти се ангажују ако има најмање 20 деце којој је потребна додатна образовна подршка. Пуно радно време подразумева рад са 35 ученика. У образовном систему Србије тренутно је запослен 271 асистент.