Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Настава и учење у основном образовању и васпитању

Serbia

5.Основно образовање и васпитање

5.2Настава и учење у основном образовању и васпитању

Last update: 14 December 2023

Наставни план и програм, предмети, број часова

Национални курикулум, који је дефинисан Законом о основном образовању, објављују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за унапређивање образовања и васпитања. Он служи као основа за развој школског програма на нивоу школе.

Национални курикулум садржи детаљна упутства за наставу и учење за сваки предмет, као и препоручене наставне методе. Посебни програм за сваки разред садржи:

 • списак обавезних, изборних и опционих предмета;
 • потребан број школских недеља и часова за сваки предмет;
 • детаљан опис сваког предмета и његове:
  • циљеве,
  • исходе,
  • садржаје,
  • теме и
  • редослед лекција;
 • опис и број планираних часова за додатне наставне (на пример, додатне и допунске часове) или ваннаставне активности (на пример, спортске и културне активности, екскурзије и друго). 

Списак предмета за сваки циклус основног образовања и прописан број школских часова дати су у табелама које следе.

Табела 1: Преглед обавезних предмета у националном курикулуму за први циклус основног образовања и васпитања

Обавезни предмети

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

 

часова недељно

часова годишње

часова недељно

часова годишње

часова недељно часова годишње

часова недељно

часова годишње

Српски језик 1/ Језик националне мањине

5

180

5

180

5

180

5

180

Српски језик 2*

2

72

2

72

3

108

3

108

Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

72

Математика

5

180

5

180

5

180

5

180

Свет око нас

2

72

2

72

-

-

-

-

Природа и друштво

-

-

-

-

2

72

2

72

Ликовна култура

1

36

2

72

2

72

2

72

Музичка култура

1

36

1

36

1

36

1

36

Физичко и здравствено васпитање

3

108

3

108

3

108

3

108

Дигитални свет

1

36

1

36

1

36

1

36

УКУПНО

20-22**

720-792**

21-23**

756-828**

21-24**

756-864**

21-24**

756-864**

*у школама где се настава одвија на језику националне мањине 

**број часова за ученике који су припадници националне мањине

Табела 2: Преглед обавезних предмета у националном курикулуму за други циклус основног образовања и васпитања

Обавезни предмети

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

 

часова недељно

часова годишње

часова недељно

часова годишње

часова недељно часова годишње

часова недељно

часова годишње

Српски језик 1/ Језик националне мањине

5

180

4

144

4

144

4

136

Српски језик 2*

3

108

3

108

3

108

2

68

Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

68

Ликовна култура

2

72

1

36

1

36

1

34

Музичка култура

2

72

1

36

1

36

1

34

Историја

1

36

2

72

2

72

2

68

Географија

1

36

2

72

2

72

2

68

Физика

-

-

2

72

2

72

2

68

Математика

4

144

4

144

4

144

4

136

Биологија

2

72

2

72

2

72

2

68

Хемија

-

-

-

-

2

72

2

68

Техника и технологија

2

72

2

72

2

72

2

68

Информатика и рачунарство

1

36

1

36

1

36

1

34

Физичко и здравствено васпитање

2

72

2

72

3

108

3

102

УКУПНО

24-27**

918-1026**

25-28**

954-1062**

28-31**

1008-1116**

28-30**

952-1020**

*у школама где се настава одвија на језику националне мањине 

**број часова за ученике који су припадници националне мањине

Страни језици се уче у основним школама као обавезни предмети. Први страни језик је обично енглески, а други немачки, француски или руски, зависно од понуде школе. Остали језици (италијански или шпански) могу бити у понуди ако су доступни.

Неке основне школе нуде могућност билингвалне наставе, са енглеским или француским као другим језиком наставе. Ова посебна одељења су организована за 7. и 8. разред, а ученици морају да положе посебан језички тест да би се у њих уписали.

Наставни план и програм за ученике са сметњама у учењу, који је развијен у виду индивидуалног образовног плана, усваја школски тим (родитељи, наставници, психолог и/или педагог школе). Према том плану, образовни програм се може прилагодити потребама ученика, у целини или делимично (на пример, један предмет или групу сличних предмета са којима ученик има потешкоћа). Ако је потребно, стандарди постигнућа и исходи учења могу се изменити у складу са капацитетима ученика.  

Наставне методе и материјали

Наставници су слободни да изаберу наставне методе у складу са својим стилом подучавања, све док прате национални курикулум, школски програм и захтеве које постављају уџбеници. Наставници могу да користе додатне дидактичке и остале наставне материјале уколико тиме доприносе реализацији наставног плана и програма. 

Параметре за уџбенике и наставни материјал регулише Закон о уџбеницима. Овај закон регулише тржиште уџбеника, као и једнак приступ уџбеницима националним мањинама и ученицима са сметњама у развоју.

Уџбеници су примарни ресурси за наставу и учење.

План уџбеника се издаје сваке године на основу циљева националног курикулума . План уџбеника садржи списак свих уџбеника и додатних наставних материјала неопходних за реализацију наставног плана и програма у току школске године. Национални просветни савет и Завод за унапређивање образовања и васпитања су одговорни за предлаганје плана уџбеника док га усваја министар.

Те институције имају задатак да успоставе стандарде квалитета уџбеника који одређују:

 • садржај уџбеника,
 • образовне и развојно-психолошке стандарде,
 • дидактичке и методичке стандарде,
 • лингвистичке стандарде,
 • етичке захтеве,
 • визуелни идентитет и техничке захтеве,
 • друге карактеристике.

Величина и форма уџбеника морају да се прилагоде потребама свих ученика узимајући у обзир могуће здравствене ризике у вези са тежином уџбеника. Сваки уџбеник мора да садржи електронски додатак, чији је циљ повећање употребе информационо-комуникационих технологија у образовању.

Да би се користио, сваки уџбеник мора да одобри Министарство просвете, науке и технолошког развоја, након чега се издаје каталог одобрених уџбеника. Каталог се ажурира редовно током целе школске године, што гарантује квалитет и модерност укључених уџбеника. У свим одељењима истог разреда исте школе, за исти предмет по правилу се користи исти уџбеник једног издавача.

Влада одлучује о финансирању или суфинансирању припреме и/или набавке уџбеника и приручника, за социјално и материјално угрожене ученике и за сметњама у развоју и инвалидитетом. Одлука се доноси 1. марта текуће године за наредну школску годину. Овом одлуком Влада утврђује:

 • ниво и врсту образовања, разред и предмета за који ће бити финансирани или суфинансирани уџбеници и приручници;
 • услове и критеријуме на основу којих ученик има право на финансирање или суфинансирање.

Закон такође дефинише и нискотиражни уџбеник као уџбеник чији су директни и индиректни трошкови производње и зависни трошкови продаје већи од малопродајне цене.

Нискотиражним уџбеником сматра се:

 • уџбеник на језику и писму националне мањине;
 • уџбеник прилагођен образовним потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом;
 • уџбеник за огледне програме;
 • уџбеник за стицање образовања по посебним програмима (образовање у иностранству, програми за талентоване ученике и сл.);
 • уџбеник за предмете које похађа мање од 2% ученика и полазника од укупног броја ученика и полазника у генерацији која похађа исти програм.

Издавач уџбеника има обавезу да учествује у обезбеђивању средстава за издавање нискотиражних уџбеника у износу 2% остварених нето прихода од продатих уџбеника у претходној календарској години. Влада има права да одреди додатна средства за издавање ових уџбеника уколико прикупљена средства нису довољна.

Специјални уџбеници се издају за ученике са сметњама у развоју, у складу са њиховим потребама и капацитетима за учење. Школа је одговорна да уклони физичке (просторне) и комуникационе баријере и да олакша процес учења за те ученике, у складу са индивидуалним планом образовања.