Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Особље задужено за контролу квалитета образовања у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Serbia

10.Руководство и остало образовно особље

10.2Особље задужено за контролу квалитета образовања у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Last update: 26 March 2024

Према Закону о основама система образовања и васпитања, образовно особље укључено у праћење квалитета образовања чине национални просветни инспектори и просветни саветници. Њихов рад прати Министарство просвете. 

 Услови за именовање

Просветни инспектори могу бити лица са дипломом правника или дипломом која је потребна за наставнике и стручне сараднике. Захтеви у првом случају су следећи:

 • магистар права или еквивалент;
 • стручни испит за рад у државној управи;
 • најмање пет година радног искуства у државним органима.

 

Услови за оне који већ раде у образовном сектору су следећи:

 • релевантна универзитетска диплома (исто као и за наставнике, видети одељак Наставници и васпитно особље);
 • лиценца за рад за наставнике или ненаставне професионалце;
 • најмање пет година радног искуства у сектору образовања.

Да би постала просветни саветник, особа мора да испуни следеће услове:

 • да поседује одговарајућу универзитетску спрему (исто као за наставнике – видети одељак Наставници и васпитно особље);
 • да поседује лиценцу за рад наставника или стручног сарадника;
 • да има најмање осам година радног искуства у области образовања;
 • да има професионална постигнућа у развоју образовања;
 • да има објављене радове у међународним или националним часописима или у одобреном уџбенику, приручнику или другом наставном материјалу;
 • да има положен стручни испит за просветне саветнике.

Министарство просвете и школске управе управљају процесом праћења и вредновања квалитета рада предшколских установа и школа.  

Одговорности запослених на тим позицијама укључују екстерно вредновање и педагошки надзор. Циљ педагошког надзора је подршка унапређењу активности васпитача у предшколским установама и наставника у школама, као и ових установа уопште. Министарство и школске управе годишње припремају план педагошког надзора. 

Педагошки надзор врши просветни саветник, који има следеће послове: 

 • вредновање квалитета рада установе и спровођења плана развоја и смерница за образовање; 

 • пружање помоћи и подршке у процесу самовредновања установе; 

 • вредновање спровођења општих принципа и остваривања општих циљева образовања; 

 • пружање савета и стручне помоћи основним практичарима, наставницима, ненаставним стручњацима и руководиоцима у циљу побољшања квалитета њиховог рада и рада установе у целини; 

 • пружање савета и стручне помоћи установи ради обезбеђења заштите деце/ученика и особља од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у установи; 

 • праћење рада установа, васпитача, ненаставних радника и руководилаца; 

 • присуствовање активностима са децом/ученицима; 

 • оцењивање квалификација запослених; 

 • пружање предлога установи, министру и надлежним органима увођење неопходних мера за отклањање недостатака и унапређење квалитета образовно-васпитне делатности. 

 

У процесу екстерног вредновања установе, запослени који спроводе овај процес реализују интервју или разговор са васпитачима у предшколским установама и наставницима у школама, посматрају активности са децом и наставу, врше анализу извештаја о самовредновању итд. Вредновање може да обухвати и преглед педагошке документације (нпр. планова часова), извештаја о самовредновању, развојног плана школе, годишњег плана рада, као и разговоре са родитељима, директором установе и друге активности. 

Услови службе

Сви услови службе за просветне саветнике и просветне инспекторе, укључујући програм рада, професионални развој, отпуштање, лиценцу и друге важне аспекте рада, уређују се актима Министарства просвете и Правилником о стручно-педагошком надзору

Наставници могу бити унапређени у педагошке саветнике, самосталне педагошке саветнике, више педагошке саветнике или педагошке саветнике високог нивоа. 

Прво, наставници подносе пријаву која садржи опис и доказ о њиховим кључним компетенцијама које их препоручују за напредовање. У року од 8 дана, директор школе прослеђује пријаву интерном стручном колегијуму (стручно веће / стручни актив) који се састоји од наставника истог предмета ако је подносилац пријаве предметни наставник, односно наставника исте старосне групе ако је кандидат учитељ (ученицима од 1. до 4. разреда). 

Након тога, овај одбор даје директору школе њихово стручно мишљење о подносиоцу захтева у року од 30 дана. Уколико је стручно мишљење позитивно, директор школе пријаву упућује вишем интерном органу, наставничком већу, који чине сви наставници запослени у школи, и савету родитеља. У року од 15 дана одбори дају мишљење о напредовању наставника. Ако је и ово мишљење позитивно, директор школе молбу шаље просветном саветнику подручне школске управе. Саветник затим врши посебан педагошки надзор над радом наставника. Своје стручно мишљење о захтеву наставника треба да достави директору школе у року од 90 дана. 

На крају, ако је њихово мишљење позитивно, директор школе информације прослеђује Заводу за унапређивање образовања и васпитања, највишем органу. О свом стручном мишљењу Завод обавештава директора школе у року од 30 дана. Ако је позитиван, кандидат се унапређује на вишу позицију.