Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Расподела одговорности

Serbia

8.Образовање и обуке одраслих

8.1Расподела одговорности

Last update: 14 December 2023

Образовање одраслих је у надлежности неколико министарстава која уређују образовну, економску и социјалну политику, регионални развој и друге области. Иако је, као део образовног система, образовање одраслих пре свега у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја, друга министарства су одговорна за стварање законског оквира за успешно функционисање система образовања одраслих. То су: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Министарство финансија и Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Осим надлежних министарстава (види Преглед), државне установе одговорне за пружање, праћење и унапређивање образовања и обука одраслих у Србији су:

  • Национални просветни савет и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, који су одговорни за утврђивање стандарда кључних компетенција у основном и општем средњем образовању одраслих;
  • Савет за стручно образовање и образовање одраслих и Завод за унапређивање образовања и васпитања, који су одговорни за утврђивање стандарда стручних компетенција у средњем стручном образовању одраслих, компетенција стручног усавршавања и других видова образовања одраслих;
  • Центар за стручно образовање и образовање одраслих (у оквиру Завода за унапређивање образовања и васпитања), који је одговоран и за развој инструмената за процену претходно стечених компетенција, за утврђивање стандарда њиховог признавања и припрему годишњих планова образовања одраслих.