Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Иницијално образовање васпитача и наставника у предшколском, основном и средњем образовању

Serbia

9.Наставно и васпитно особље

9.1Иницијално образовање васпитача и наставника у предшколском, основном и средњем образовању

Last update: 14 December 2023

У предшколском, основном и средњем образовању и васпитању наставу и друге активности везане за образовање обављају: 

 • наставници основних и средњих школа 
 • дефектолози 
 • васпитачи у предшколским установама 
 • дефектолози-васпитачи и 
 • медицинске сестре-васпитачи. 

У зависности од врсте установе и потреба, њихов рад могу подржати и други стручњаци: 

 • психолози; 
 • педагози; 
 • библиотекари; 
 • наставници за образовање одраслих; 
 • социјални радници; 
 • стручни срадници у образовању деце са посебним потребама; 
 • нутриционисти; 
 • здравствени радници; 
 • педагошки асистенти и 
 • андрагошки асистенти. 

Установе, степени и модели оспособљавања

Предшколско васпитање и образовање

Васпитачи запослени у предшколским установама су професионалци који имају директан и редован контакт са децом, на дневном нивоу, и чије дужности подразумевају  васпитање и образовање. Њихове главне одговорности се односе на групе деце у установама предшколског васпитања и образовања. Њихове дужности обично подразумевају планирање и спровођење безбедних и развојно прикладних активности у складу са свим релевантним документима и предшколским програмом. 

Иницијално образовање васпитача који раде у предшколском образовању стиче се у: 

 • средњој медицинској школи; 
 • високим школама струковних студија (високим школама за образовање васпитача) или 
 • на универзитетима (учитељским факултетима). 

Законом о предшколском васпитању и образовању дефинисане су квалификације свих запослених у предшколском васпитању и образовању. 

Програми средњих медицинских школа припремају медицинске сестре-васпитаче за рад са децом узраста до 3. године. Програми трају четири године током којих се, између осталог стичу класична знања из области медицине и стручна знања из области дечије психологије и опште психологије. 

Програми високе школе струковних студија трају три године (180 ЕСПБ). По њиховом завршетку студенти добијају диплому основних струковних студија. У поменутим установама су доступни једногодишњи специјалистички програми (60 ЕСПБ). Они студентима нуде додатне курсеве у области одређених тема у вези са предшколским образовањем, као што су специјалистичке студије намењене васпитачима у обавезном припремном предшколском програму. 

Универзитетски програми трају четири године (240 ЕСПБ) и студентима омогућавају да упишу мастер студије (60 ЕСПБ). За рад васпитача у предшколским установама није неопходан ни специјалистички ни мастер студијски програм. 

Дефектолог-васпитач је дужан да заврши основне студије (ISCED 6) за рад са децом у складу са индивидуалним образовним планом и предшколским програмом.  

Директори предшколских установа, медицинско особље (попут доктора и медицинских асистената), стручни сарадници (попут психолога), асистенти/помоћно особље и радници који имају искључиво услужне или улоге у одржавању (као што су припремање хране и чишћење простора) су искључени.  

Најмање један члан предшколског особља по групи деце мора имати завршене основне студије (минимум 3 године ISCED 6) у области образовања и васпитања.  

Основно и средње образовање

Квалификације наставника се, према Закону о основама система образовања и васпитања, стичу на одговарајућим високошколским установама на једном од следећих нивоа: oсновне студије (основне академске или основне струковне студије) или мастер студије (специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) и то: 

 • студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
 • студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука. 

Наставници запослени у школама стичу квалификације на универзитетима. Основне студије трају четири године (240 ЕСПБ бодова) и завршавају се стицањем дипломе основних студија. Мастер студије трају годину дана (60 ЕСПБ бодова). Од 2009. године, мастер студије су обавезне за обављање наставничког позива. Наставници који су започели своје иницијално образовање 2005. године или касније морају постићи овај ниво образовања, док наставници који су почели студије пре 2005. морају да имају диплому основних студија да би радили у школи. Ова диплома је еквивалентна дипломи мастер студија. Пре 2009. године, сви наставници су морали да имају диплому основних студија, у складу са образовним системом пре увођења болоњског система. Минимално трајање основних студија је такође промењено, са 4 године (основне студије пре 2005.) на 5 година (основне студије и једногодишњи мастер програм од 2005. године). 

Наставници разредне наставе који држе наставу у првом циклусу основног образовања (разредна настава – ISCED 1) стичу диплому на учитељским факултетима. 

Предметни наставници који држе наставу у другом циклусу основног образовања (ISCED) и у средњем образовању, завршавају своје студије на факултетима који су специјализовани за студијску област коју предају (на пример, Биолошки факултет, Математички факултет, Филолошки факултет итд.). Дати факултети нису примарно намењени образовању наставника већ се на њима нуде предмети који су неопходни за образовање наставника, или у току програма или у току једног њиховог дела (на пример, студенти бирају наставнички смер на последњој години студија). 

На неким факултетима, мастер програми за наставнике доступни су онима који желе да наставе студије у том смеру.  У склопу опционог професионалног тренинга током студија, студенти који планирају да раде у наставничкој професији морају да прикупе најмање 30 ЕСПБ у областима психологије, педагогије и методике наставе, и барем 6 ЕСПБ у области практичног рада у образовној установи. Ово представља један од услова за пријем у радни однос са звањем наставника. Овај услов је уведен 2009. године. Пре 2009., нису постојали овакви услови и минимално време проведено у образовању и усавршавању овог типа није било дефинисано законском регулативом. 

Дефектолози завршавају студије на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију и на медицинском факултету које трају пет година (четири године основних студија и једна година мастер студија). Ти факултети нуде предмете који су релевантни за подучавање и рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом у току читавих студија. 

Високообразовне установе за иницијално образовање наставника могу бити акредитоване државне или приватне установе. 

Захтеви за упис

Захтеви за упис, када је реч о иницијалном образовању наставника, исти су као и за било коју област студирања у високом образовању. 

Сви ученици који су завршили средњу школу и положили матурски испит (погледати одељак Средње образовање) могу се уписати на програм студирања у високошколској установи. Високошколске установе утврђују посебне критеријуме за упис, при чему већина установа узима у обзир успех из средње школе и резултате пријемног испита у областима за које се студенти пријављују. Студенти се рангирају на основу поменутих критеријума, а примају се они студенти који су најбоље рангирани.

Наставни план и програм, степен специјализације и исходи учења

Наставни планови и програми и исходи учења за програме које похађају будући наставници утврђују се на високошколским установама. Наставни план и програм садржи обавезне и изборне предмете. 

Према Закону о основама система образовања и васпитања, обавезно образовање наставника је и образовање из психолошких, педагошких и наставно-методичких дисциплина које се стиче на високошколској установи током студија или након дипломирања. Овај програм реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или у оквиру програма целоживотног учења, у складу са прописима у високом образовању. Наставници морају да стекну најмање 30 ЕСПБ, од чега најмање 6 ЕСПБ психолошких, педагошких и методичких дисциплина и најмање 6 ЕСПБ праксе у установи. Ово се не односи на запослене који су завршили средњу медицинску школу, односно на медицинске сестре-васпитаче. 

Наставници и стручни сарадници дужни су да стекну образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у року од једне, а највише две године од дана заснивања радног односа, као услов за полагање испита за лиценцу. 

Сматра се да је наставник или стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит или испит за лиценцу, завршио образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. 

Едукатори наставника

Едукатори наставника у иницијалном образовању наставника јесу наставници у високом образовању. Не постоје посебни захтеви за академско особље које ради у области иницијалног образовања наставника. 

Ментори наставника у периоду увођења у посао јесу наставници са лиценцом који имају барем петогодишње радно искуство. 

Више информација о едукаторима наставника се ближе описују у одељку Услови рада наставног особља у високом образовању. 

Квалификације, оцењивање и дипломе

Како се наводи у Правилнику о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја, компетенције које су неопходне за наставнички позив након завршетка иницијалног образовања деле се у четири категорије: 

 1. компетенције за наставну област, предмет и методику наставе; 
 2. компетенције за поучавање и учење; 
 3. компетенције за подршку развоја личности ученика и 
 4. компетенције за комуникацију и сарадњу. 

Оцењивање студената у току иницијалног образовања за наставнике спроводи се периодично тестовима, писменим или усменим испитима, истраживачким радовима, презентацијама, кроз учешће у дискусијама, практичном раду и другим видовима вредновања који се утврђују на нивоу високошколске установе или наставног плана самих професора. 

Да би успешно завршио програм једног предмета, студент мора са позитивном оценом (најмање 6, на скали 5‒10) да положи испит на крају семестра. Студенти завршавају основне студије тако што положе све испите дефинисане у наставном плану и програму, при чему студенти на мастер студијама морају и да положе испите и да напишу завршни рад како би дипломирали. 

Након дипломирања, студенти стичу диплому за одговарајући студијски степен коју издаје високообразовна установа. Дипломе које издају акредитоване установе (које одобри Министарство просвете) признају се и прихватају широм земље. Диплома садржи оцене студената за све предмете и стечене компетенције које су неопходне за рад у одговарајућој професији. 

Алтернативни правци оспособљавања

У иницијалном образовању наставника не постоје алтернативни правци оспособљавања за рад.