Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Образовање и обуке одраслих

Serbia

8.Образовање и обуке одраслих

Last update: 14 December 2023

Према Закону о образовању одраслих, образовање одраслих је део образовног система Србије, а његова сврха је да одраслима обезбеди континуирано стицање компетенција и квалификација које су кључне за њихово запошљавање, професионални развој и друштвено одговорно понашање.

Како се наводи у Закону о образовању одраслих, циљеви образовања одраслих у Србији су:

 • побољшање образовне структуре и унапређивање могућности запошљавања становништва;
 • стварање основе за друштвено-економски развој Републике Србије;
 • повећање професионалне мобилности и флексибилности радно активног становништва;
 • смањење сиромаштва, остваривање једнакости, социјалне укључености и међугенерацијске солидарности;
 • унапређивање квалитета живота – личног, породичног, природног и социјалног окружења;
 • развој демократије, интеркултуралности и толеранције;
 • интеграција у европски друштвени и економски простор уважавањем европских оквира образовања.

Образовање одраслих остварује се као:

 • формално образовање;
 • неформално образовање и
 • информално учење.

Формално образовање одраслих заснива се на одобреном националном наставном плану и програму у систему основног и средњег образовања, како је предвиђено Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању и Законом о средњем образовању и васпитању. Иако засновани на општеприхваћеном концепту основног и средњег образовања, стандарди постигнућа за поменуте програме прилагођавају се популацији одраслих.

Разликују се две врсте програма:

 • опште формално образовање, чији је циљ повећање постигнућа у основним вештинама;
 • стручно формално образовање, које обезбеђује признату квалификацију одраслим ученицима.

Како се наводи у Закону о образовању одраслих, активности у образовању одраслих су:

 • опште образовање које омогућава стицање кључних компетенција;
 • стручно образовање и специјалистичко образовање којима се омогућава стицање или унапређивање стручних компетенција неопходних за учешће на тржишту рада;
 • професионални развој који омогућава унапређење професионалних вештина и знања;
 • процена и признавање претходно стечених компетенција;
 • каријерно вођење и саветовање ради унапређења вештина за развој каријере које су неопходне за успешно запошљавање и професионални развој.

Одрасли који стичу основно образовање према програму за образовање одраслих јесу лица старија од 15 година. Одрасли који стичу средње образовање јесу лица старија од 17 година.

Велики број програма образовања одраслих се финансира из државног буџета или буџета јединица локалне самоуправе, у складу са годишњим планом који Влада Републике Србије усваја сваке године, пре почетка школске године. Такав је случај са основним образовањем одраслих и програмима стручног образовања намењених стицању првог занимања. Ови програми су  за полазнике бесплатни. Други програми се могу финансирати из других извора, или их могу финансирати појединачни финансијери, а могу и да се удруже у те сврхе.

Ти извори су:

 • држава,
 • јединице локалне самоуправе,
 • полазници,
 • приватници,
 • невладине оранизције (НВО),
 • међународне организације и фондови.

Програми образовања одраслих се могу организовати на српском језику или на језику мањине, зависно од етничке припадности полазника. Постоје програми који су прилагођени потребама особа са инвалидитетом и програми намењени другим рањивим групама.

Република Србија је од 2017. године постала део EPALE мреже. EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) је портал, намењен наставницима, тренерима, истраживачима, доносиоцима одлука и свакоме ко је професионално укључен у образовање одраслих. Портал омогућава учесницима да путем форума и блогова размењују искуства, материјале и друге садржаје релевантне за област образовања одраслих.