Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Администрација и управљање на државном и/или регионалном нивоу

Serbia

2.Организација и управљање

2.6Администрација и управљање на државном и/или регионалном нивоу

Last update: 26 March 2024

Министарство просвете има целокупну одговорност за развој и и примену образовне политике у Србији. 

У складу са чланом 17. Закона о министарствима, Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на: истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству; управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом образовању и ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику Србију; стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду; организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети; нострификацију и еквиваленцију јавних исправа стечених у иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге о ученицима и студентима са посебним потребама, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом. 

Министарство је уређено на следећи начин и организује свој рад у секторима који су одговорни за одређене нивоа и аспекте образовања: 

 • Сектор за предшколско и основно образовање и васпитањe 

 • Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих 

 • Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције 

 • Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању 

 • Сектор за дигитализацију у просвети и науци 

 • Сектор за високо образовање 

 • Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције 

 • Сектор за просветну инспекцију 

 • Сектор за финансије 

 

Такође, постоје још четири релевантне оперативне јединице: 

 • Одсек за правне послове 

 • Секретаријат Министарства 

 • Одељење за координацију рада школских управа 

 • Група за интерну ревизију 

 • Група за медије и комуникацију 

 

Национални просветни савет и Савет за стручно образовање и образовање одраслих, које именује Скупштина, односно Влада, пружају подршку промоцији и развоју образовања. Та тела имају национални значај, осмишљавају, прате и координирају развој образовања и обуке и прате и координирају интересе и потребе свих социјалних партнера. 

У складу са Законом о високом образовању, Национални савет за високо образовање одговоран је да обезбеди развој и унапређује квалитет високог образовања. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основала је Влада са циљем да евалуира образовање и даје препоруке за обезбеђивање система квалитета образовања. Кључне активности Завода су дефинисање стандарда у образовању, вредновање образовања и обука учесника у систему образовања. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања основала је Република Србија са циљем да прати, осигурава и унапређује квалитет и развој образовног система, за потребе обављања развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у области предшколског, основног и средњег образовања. 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета задужена је за обезбеђивање квалитета високог образовања. Њен циљ је да допринесе очувању и побољшању квалитета високог образовања, као и усклађености образовног система са међународно признатим стандардима.