Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Администрација и управљање на државном и/или регионалном нивоу

Serbia

2.Организација и управљање

2.6Администрација и управљање на државном и/или регионалном нивоу

Last update: 16 September 2022

Министарство просвете, науке и технолошког развоја има целокупну одговорност за развој и и примену образовне политике у Србији.

У складу са чланом 17. Закона о министарствима из 2020. године, „Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе на: истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству; управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом образовању и ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику Србију; стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду; организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети; нострификацију и еквиваленцију јавних исправа стечених у иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге о ученицима и студентима са посебним потребама, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом."

 
Министарство је уређено на следећи начин и организује свој рад у секторима који су одговорни за одређене нивоа и аспекте образовања:
 1. Сектор за предшколско и основно образовање и васпитањe

 2. Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

 3. Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

 4. Сектор за високо образовање

 5. Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције

 6. Сектор за дигитализацију у просвети и науци

 7. Сектор за дуално образовање и васпитање

 8. Сектор за просветну инспекцију

 9. Сектор за финансије

 10. Сектор за науку

 11. Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

Такође, постоје још четири релевантне оперативне јединице:

-Одсек за правне послове;

-Одсек за људска и мањинска права у образовању

-Одељење за координацију рада школских управа

-Група за интерну ревизију

Национални просветни савет и Савет за стручно образовање и образовање одраслих, које именује Скупштина, односно Влада, пружају подршку промоцији и развоју образовања. Та тела имају национални значај, осмишљавају, прате и координирају развој образовања и обуке и прате и координирају интересе и потребе свих социјалних партнера.
 
У складу са Законом о високом образовању, Национални савет за високо образовање одговоран је да обезбеди развој и унапређује квалитет високог образовања.
 
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основала је Влада са циљем да евалуира образовање и даје препоруке за обезбеђивање система квалитета образовања. Кључне активности Завода су дефинисање стандарда у образовању, вредновање образовања и обука учесника у систему образовања.
 
Завод за унапређивање образовања и васпитања основала је Република Србија са циљем да прати, осигурава и унапређује квалитет и развој образовног система, за потребе обављања развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у области предшколског, основног и средњег образовања.
 
Комисија за акредитацију и проверу квалитета задужена је за обезбеђивање квалитета високог образовања. Њен циљ је да допринесе очувању и побољшању квалитета високог образовања, као и усклађености образовног система са међународно признатим стандардима.