Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Реформе у области средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих

Serbia

14.Текуће реформе и развој политика

14.3Реформе у области средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих

Last update: 16 September 2023
On this page

2023

Након другог пилотирања Државне матуре, овај пројекат је ушао у завршну фазу реализације. Министарство просвете, заводи и други релевантни актери су крајем 2022. године одржали консултативне састанке са свим државним универзитетима у вези са усаглашавањем спровођења државне матуре и критеријума за упис на универзитете. 130 одабраних средњих школа завршило је целодневну обуку о релевантним процедурама у вези са спровођењем државне матуре. Почетком 2023. године припремљен је Осми периодични извештај, као и завршни извештај о раду пројекта. 

Од школске 2023/2024. године државну матуру ће полагати сви ученици средњих школа у Србији на крају четворогодишњег школовања.

Државна матура ће заменити матурски испит који тренутно полажу сви ученици на крају средњег образовања (како општег, тако и стручног). Овај испит оцењује компетенције стечене током средње школе и обавезан је за све ученике на крају 4. разреда. Ученици који завршавају гимназије полажу испит који има општи део (тест и есеј из српског/матерњег језика и књижевности и математику или страни језик) и појединачни део (писање матурског рада из предмета који изаберу). Ученици који завршавају средњу стручну школу полажу матурски испит који обухвата три обавезна дела: српски/матерњи језик и књижевност, математика (осим образовних профила који немају математику у последње две године) и стручни испит (испит/провера стручно-теоријских знања и практични рад). Завршни испит је концепт који ће бити намењен ученицима трогодишњих стручних програма и имаће сертификациони карактер.

Почетком септембра 2023. године усвојене су Измене и допуне Закона о дуалном образовању. Овим изменама одређени су неки од кључних појмова и улога везаних за дуално образовање, као што су: послодавац, инструктор, програм реализације учења кроз рад, тренинг алијанса, тренинг центар,  институционално партнерство итд.

Један од најважнијих поступака објашњених овим документом је учење кроз рад, процес који заједно креирају школа и послодавац.

Програм реализације учења кроз рад треба да обухвата:

1) активности које ће ученик реализовати у учењу кроз рад као и исходе учења из стандарда квалификација

2) број часова учења кроз рад који ће се организовати код послодавца

3) опис радних места ученика током учења кроз рад

4) начин реализације у случају да је учење кроз рад организовано на језику националне мањине

5) приступ праћењу и вредновању учења кроз рад

6) други аспекти који могу бити важни.

2022

Измене и допуне Закона о средњем образовању и васпитању 2022. године односиле су се на дефиниције посебних категорија средњих школа: 

 • Школа од националног значаја за Републику Србију: школа која постиже изузетне резултате на међународном нивоу, чиме доприноси промовисању и унапређењу образовног система Републике Србије.
 • Школа од посебног интереса за Републику Србију: школа која реализује програм образовања који је од посебног интереса за Републику Србију, посебног културног, образовног или историјског значаја за Републику Србију.
 • Уникатна школа: школа која једина у Републици Србији спроводи одређени образовни програм.

Влада Републике Србије одређује школе од посебног интереса за Републику Србију и уникатне школе.

Према изменама и допунама Закона о средњем образовању, програм интернационалне матуре је признат и дефинисан као међународно верификован, општеобразовни подуниверзитетски програм, који се завршава током средњег образовања у трајању од најмање две године. Сваке две године министар представља листу програма интернационалне матуре. Завршном интернационалном испиту може приступити ученик који је завршио четврти разред средње школе по овом програму. Након положене интернационалне матуре, ученик стиче јавно уверење о завршеном средњем образовању, у складу са програмом и законом.

Поред тога, Министарство просвете је, изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, успоставило информациони систем за спровођење испита у оквиру Јединственог информационог система образовања и васпитања (ЈИСП). Овај аспект система прикупља све релевантне податке о ученицима, укључујући податке потребне за организацију испита и упис ученика на наредни ниво образовања, податке о образовном статусу ученика, податке о поступку спровођења испита и друге релевантне податке.

2021

Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих усвојен је 2021. године. Њиме су дефинисани ближи услови у погледу поступка стицања статуса јавно признатих организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) који се превасходно односи на  основне и средње школе и друге организације.

Овај статус се може стећи за следеће активности:

 1. неформално образовање одраслих које води стицању компетенција и/или квалификација
 2. неформално образовање одраслих које унапређује знања, вештине и способности, лични и професионални развој и/или друштвено одговорно понашање
 3. пружање услуга каријерног вођења и саветовања
 4. признавање претходног учења, које се односи на посебан поступак којим се вреднују и процењују компетенције стечене образовањем, животним или радним искуством

Испуњеност услова за школе прописује Министарство просвете, а за друге организације Агенција за квалификације.

Овај документ је посебно релевантан јер дефинише стручне компетенције запосленог кадра у установама за образовање одраслих. Према овом подзаконском акту, потребно је да запослени у овој области стекну најмање три од пет андрагошких компетенција:

 • планирање и организовање активности учења за одрасле
 • подстицање одраслих да уче
 • примена метода и техника у образовању одраслих
 • комуникација и групна динамика у образовању одраслих
 • вредновање постигнућа.

Оквир за развој програма обуке за стицање андрагошких компетенција је саставни део овог правилника. Овим оквиром се уређује структура програма за спровођење обуке, врсте програма, испитни поступци, издавање сертификата и др.