Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Србија Overview

Serbia

Overview

Last update: 29 March 2024

Кључне карактеристике образовног система

За развој и спровођење образовне политике у Србији у потпуности је одговорно Министарство просвете. Школе и предшколске установе имају значајан ниво аутономије у организацији и реализацији образовних програма и других образовних активности док високошколске институције имају широку аутономију у своме раду. 

Институције на свим нивоима образовања могу бити државне (јавне) или приватне. Државне образовне институције се углавном финансирају из државног буџета и то на основу улазних критеријума. Приватне образовне иституције не примају никаква директна или индиректна средства од државе. 

Оснивање образовних институција 

Министарство просвете и надлежне власти у Војводини надгледају оснивање образовних институција. Процедура је иста како за предшколске установе тако  и за школе основног и средњег образовања, без обзира на то ко је оснивач. Како би од надлежног министарства добиле дозволу за рад, све високошколске институције претходно морају да буду акредитоване. 

Систем образовања у Србији

Образовни систем у Србији се састоји од предшколског образовања и васпитањаосновногсредњег и високог образовања. Предшколски припремни програм и основно образовање су обавезни и бесплатни док је средње образовање бесплатно, али није  обавезно. Сви грађани имају приступ високом образовању под једнаким условима.  

Инклузивно образовање 

Од школске 2010/2011 године, инклузивно образовање се спроводи на нивоу читавог система. Закон о основама система образовања посебно наглашава забрану дискриминације и сегрегације, индивидуалне образовне планове, нове политке оцењивања, увођење у праксу асистената у настави, укључивање деце са посебним образовним потребама у редован школски систем уз обезбеђивање подршке школама као и нове политике финансирања. 

Иницијално образовање наставника

Високе струковне школе (preschool teacher education colleges) или универзитети (teacher education faculties) пружају иницијално образовање васпитача. Наставници који предају у прва четири разреда основне школе (учитељи) стичу диплому на учитељским факултетима. Предметни наставници (од 5 до 8 разреда основне школе и читава средња школа) завршавају студије на факултетима везаним за посебну област коју предају (нпр. математика, биологија, хемија итд.). 

Није неопходно да васпитачи у предшколским установама имају специјализацију као ни мастер студије. Учитељи у основним и средњим школама морају да поседују мастер дипломе, док они који су укључени у наставу на нивоу високог образовања морају да поседују докторске дипломе. 

Учитељи и наставници који раде у предшколским установама и школама су у обавези да након једне године увођења у посао током свог првог запослења, положе испит како би добили дозволу за рад и могли да наставе своју наставничку каријеру. 

Професионални развој наставника 

Професионални развој наставника се захтева посебним законом. Наставници су у обавези  да део свог радног времена посвете професионалном развоју како би задржали своју позицију и дозволу за рад. Професионални развој академског особља није захтеван или регулисан посебним законом иако је неопходан за даљи напредак у каријери и углавном се везује за научни рад. 

Нивои образовног система 

Образовни систем у Србији подразумева предшколско, основно, средње и високо образовање. Укупна дужина трајања обавезног образовања у Србији је 9 година. Деца улазе у систем обавезног образовања са 5½ година када започињу припремни предшколски програм након кога следи осмогодишње основно образовање. Деца напуштају систем обавезног образовања са 14½ година. 

Предшколско образовање и васпитање намењено је деци од шест месеци до поласка у основну школу. Подељено је у три нивоа одређена на основу дететовог узраста:  

 • јаслице (nursery -за децу од шест месеци до три године); 
 • вртић (kindergarten- за децу од три године до пет и по година) и 
 • предшколски припремни програм (preschool preparatory programme-за децу од 5½ и 6½ година). 

Предшколски припремни програм траје девет месеци и први је део обавезног образовања.

Основно образовање је обавезнo и траје осам година и подељено је у двa циклуса.

 • I циклус: од 1. до 4. Разреда за децу од 6½ до 10½ година;
 • II циклус: од 5. до 8. Разредаза децу од 10½ до 14½ година. 

Већину предмета у првом циклусу предају (class teachers) учитељи.  Свe предметe у другом циклусу предају предметни наставници. 

Јавно основно образовање је бесплатно и једини критеријум за упис је узраст – сва деца морају бити уписана у основну школу у узрасту између шест и по и седам и по година са сертификтом о похађању предшколског припремног програма. 

Средње образовање се састоји од:

 • четири године општег образовања (гимназија);
 • две до четири године стручног образовања. 

Постоје две врсте гимназија: 

 • гимназија општег типа (grammar schools of general type);
 • специјализоване гимназије (specialized grammar schools) намењене образовању талентованих ученика у појединим областима.

Средње стручно образовање се стиче у средњим стручним школама (secondary vocational school) у 15 разлачитих области. 

Ученици обично имају 15 година када крећу у средњу школу и 18½ када заврше четверогодишње програме. Уписују се на основу школских постигнућа из основне школе и резултата завршног испита.

Ученици који заврше гимназију могу да упишу било који факултет. Ученици из средњих стручних школа могу да наставе школовање на факултетима и високим школама које одговарају њиховој специјализацији. Ученици уписани на трогодишње стручне образовне програме и обуке могу да полажу додатне испите како би се квалификовали за полагање пријемних испита на факултетима. 

У систему високог образовања постоје две врсте студија: 

 • академске студије организоване на универзитетима;
 • струковне студије оријентисане на професију, организоване или на високим струковним школама или универзитетима.

Реформа система високог образовања у Србији започела је приступањем Болоњском процесу 2003. године. Процес је легално подржан усвајањем новог Закона о високом образовању 2005. године. Овај закон је донео: 

 • Европски Систем Преноса Бодова (ЕСПБ);
 • систем студирања у три циклуса;
 • додатак дипломи.

Сви нови полазници од 2007/08 студирају по новим, реформисаним студијским програмима на свим високо школским институцијама. 

Систем студирања у три циклуса подразумева: 

 • основне студије (у трајању од 3 или 4 године, имају 180- 240 ЕСПБ);
 • мастер и специјалистичке студије ( у трајању 1-2 године са 60 до 120 ЕСПБ);
 • докторске студије са минимумом трајања од три године студирања са 180 ЕСПБ.

Интегрисане студије су уведене у медицинским наукама и фармацији. Ови студијски програми трају или 6 или 5 година и имају 300 ЕСПБ.

Струковне студије имају два нивоа: 

 • високе школе струковних студија (Colleges of Applied Studies) које трају 3 године и имају 180 ЕСПБ;
 • специјалистичке школе струковних студија (Specialised Colleges of Applied Studies), трају годину дана и имају 60 ЕСПБ.

Образовање одраслих може бити формално или неформално. 

Формално образовање одраслих се реализује у редовним основним или средњим школама или у школама специјализованим за образовање одраслих. Неформално образовање одраслих одвија се изван школског система. Остварује се у разним видовима стручног усавршавања.

Основно образовање одраслих траје између 3 и 5 година. Организовано је по разредима. Два разреда се завршавају у једној школској години. Ученици који су напунили 15 година могу да буду примљени у школе за основно образовање одраслих. У Србији постоји 14 таквих школа. Редовне школе за образовање одраслих могу такође да спроводе програме за основно образовање одраслих. 

Школе за средње образовање одраслих нуде: 

 • посебан наставни програм за образовање одраслих;
 • програме стручних обука;
 • обуке.

Да би спровели посебне програме у областима образовања одраслих друга удружења или појединци морају да задовоље постављене стандарде за спровођење посебних програма и да добију одобрење од Министарства. 

Структура образовног система

Структура образовног система RS

Open image in new tab