Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Вођење и саветовање у оквиру целоживотног учења

Serbia

12.Educational support and guidance

12.8Вођење и саветовање у оквиру целоживотног учења

Last update: 14 December 2023

Каријерно вођење

Кључне заинтересоване стране за пружање услуга каријерног вођења у сектору запошљавања су Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Национална служба за запошљавање (НСЗ). Та служба има дугу традицију пружања услуге професионалне оријентације и планирања каријере. Тренутно, НСЗ има своје филијале у 34 града у Србији, у којима више од 50 саветника за каријерно вођење (психолози) пружа услуге каријерног вођења, саветовања, селекције и класификације. Национална служба за запошљавање спроводи политику активног запошљавања, обезбеђује додатне обуке и образовне курсеве, промовише предузетништво и организује радионице за стицање вештина и компетенција које су неопходне на тржишту рада. Услуге НСЗ могу да користе не само незапослена лица, већ и ученици основних и средњих школа, универзитетски студенти и лица која траже запослење.

Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања је интерсекторски документ усвојен са циљем да служи као смерница за планирање и координацију активности каријерног вођења на свим нивоима образовања као и у области запошљавања и младих. Документ препознаје четири области стандарда: Стандарде вештина управљања каријером, Стандарде компетенција практичара за каријерно вођење, Организационе стандарде и Стандарде програма.

  • Стандарди вештина управљања каријером дефинишу кључне исходе услуга каријерног вођења и саветовања и могу послужити као смерница за дефинирање циљева и исхода активности које пружа једна образовна установа.
  • Стандарди компетенција каријерних практичара су смернице за самопроцену компетенција практичара, као и за организаторе програма сталног стручног усавршавања практичара.
  • Организациони стандарди дефинишу кључне услове за обављање квалитетне услуге у погледу простора, особља и документације.
  • Стандарди програма дефинишу кључне елементе програма каријерног вођења и саветовања као што су: циљна група, циљеви, активности и методе, праћење и евалуација итд.

Овај документ заснован је на неколико кључних концепата: целоживотном учењу, активној улози појединца у сопственом каријерном развоју, политикама заснованим на доказима, приступу оријентисаном на резултате и другим кључним концептима из националних и европских  политика.