Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Mobility in adult education and training

Serbia

13.Mobility and internationalisation

13.3Mobility in adult education and training

Last update: 16 September 2022

У претходном Програму целоживотног учења ЕУ, установе из Србије су учествовале у неколико пројеката LLP Gruntvig, посвећених образовању одраслих, и два пројекта LLP Стратегија и сарадња (ECET) који се баве образовањем одраслих ради веће запошљивости. 

Програм Еразмус+ у оквиру припремних мера од 2017. године омогућава организацијама и установама које се баве образовањем одраслих у Републици Србији да поднесу пријаве за пројекте мобилности. Циљ ових мобилности је стицање искуства, учење и/или предавање у другој земљи.

Од 2018. године организације и установе које се баве образовањем одраслих могу, поред пројеката мобилности, учествовати и у партнерствима у области образовања одраслих у оквиру програма Еразмус+.

Образовне институције и организације које се баве образовањем одраслих учествовале су у бројним мањим међународним пројектима, који се финансирају из ИПА инструмента, као и у пројектима који представљају билатералну сарадњу са земљама из региона. Неки од тих пројеката бавили су се образовањем тренера за образовање одраслих, а остали су се односили на јачање локалних структура које се баве образовањем одраслих.

Најрелевантније реформе у овој области уведене су 2021. године.
Успостављен је Национални оквир квалификација, а потом је довршен и процес повезивања са Европским оквиром квалификација. Примена овог процеса у образовном систему и на тржишту рада ће омогућити признавање и упоредивост квалификација стечених у Србији са квалификацијама стеченим у другим земљама.
Процес признавања претходног учења (ППУ) предвиђен је Законом о основама система образовања и васпитања. У 2021. години започео је пилот процес ППУ-а. Овај процес ће омогућити да они који су стекли знања и вештине ван образовног система, кроз информално или неформално учење, стекну квалификацију.