Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Приступ систему

Serbia

4.Предшколско образовање и васпитање

4.1Приступ систему

Last update: 14 December 2023

Обезбеђивање места у предшколским установама

Мрежу државних установа ПВО успоставља скупштина локалне самоуправе према критеријумима које утврђује Влада, као што је одређено Законом о основама система образовања и васпитања. Поред државних, у Србији постоје и приватне установе ПВО.

Не постоји законска гаранција за место у јаслицама и вртићима док деца не почну да похађају обавезни припремни предшколски програм (ППП). Овај програм је обавезан за сву децу од школске 2006/2007. године и траје годину дана пре уписа у први разред основне школе.

ППП траје најмање девет месеци, 4 сата дневно. Деца примљена у овај програм не смеју бити млађа од 5 и по година на почетку школске године у којој ће похађати ППП.

Доступност предшколског васпитања и образовања

Месечну цену похађања ПВО субвенционише држава, а накнада коју плаћају родитељи креће се од 5950 до 9705 динара (приближно 50–80 евра), у зависности од породичног дохотка и других фактора. Ово се односи на установе које је основала Република Србија, аутономна покрајина или локални надлежни органи (јавне, односно државне установе ПВО). Припремни предшколски програм у државним и приватним установама бесплатан је за децу која у њему учествују 4 сата дневно, док се целодневно учешће деце додатно наплаћује – 7770 динара (приближно 65 евра) или мање, у складу са економском ситуацијом породице. 

Финансирање установа ПВО зависи од њиховог правног статуса, наиме од тога да ли су оне у државном или у приватном власништву. Модел финансирања државних установа је децентрализован и највећи део средстава за рад тих установа потиче од локалних надлежних органа (до 80%). У случају приватних установа, целокупно финансирање потиче од родитеља корисника. 

Међутим, локални надлежни органи могу посебном одлуком да успоставе право на повраћај дела трошкова за програм ПВО у приватним предшколским установама основаним на њеној територији. Тада месечни износ који плаћа родитељ може бити максимално у висини економске цене утврђене посебном одлуком локалних надлежних органа. У том случају, родитељи обезбеђују финансирање до 80% трошкова програма предшколског васпитања и образовања детета.