Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Вођење и саветовање у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Serbia

12.Educational support and guidance

12.4Вођење и саветовање у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању

Last update: 14 December 2023

Академско саветовање

Осим наставника који на децу/ученике остварују утицај путем подучавања и оцењивања, према Правилнику о програму свих облика рада стручних сарадника, у академском саветовању значајну улогу имају и стручни сарадници.

Педагог ради на прилагођавању нових ученика, са ученицима који су понављали разред, са ученицима који планирају да промене школу или смер или да пређу на ванредно школовање. Педагог је одговоран за то да препозна и отклони педагошке узроке потешкоћа у учењу и понашању и учествује у изради педагошких профила и индивидуалних образовних планова када је потребно. 

Психолог прати напредовање ученика у развоју и учењу. Одговоран је за психолошку (сазнајну, социјалну и емоционалну) процену све деце која се пријаве за основну школу. Даља процена когнитивних могућности, личности, мотивације за учење, групне динамике и школских постигнућа и професионалне оријентације одвија се у току школовања. Ако је било која од тих карактеристика проблематична, психолог помаже да се пронађе решење и пружа подршку ученику да превазиђе проблем у процесу саветовања. Психолог може да уводи нове технике учења, независне технике проучавања, као и одређене вештине, као што су вештине за решавање социјалних и комуникацијских проблема и конфликата, вештине доношења одлука итд. Психолог је такође одговоран да идентификује и пружи подршку надареним ученицима и да им предочи могућности програма убрзаног образовања.

Психолози у предшколским установама пружају подршку деци која имају потешкоће у развоју, путем групне комуникације без издвајања детета из групе. Саветовање је у том случају намењено родитељима и васпитачима како би им се пружила подршка да створе одговарајућу атмосферу за развој детета.

Психолошко саветовање

Психолог пружа подршку деци појединачно или у групи/одељењу у акцидентним кризама. Саветовање се спроводи укључивањем и деце и родитеља (по потреби) како би се решиле конкретне развојне потешкоће и потешкоће у учењу и понашању детета. Психолози прате прилагођавање ученика који су уписани у први разред или новопридошлих ученика из друге школе и пружају подршку у свим потешкоћама које се могу јавити у процесу образовања и васпитања.

Психолог учествује у идентификацији деце којима је неопходна додатна образовна подршка или друга подршка, као и у изради, примени и праћењу индивидуалних образовних планова. Саветовање, као део обавеза школског психолога, уређује се Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника.

Каријерно вођење

За каријерно вођење у основним школама одговорни су наставници, школски педагози и психолози. Те активности се спроводе на појединачном нивоу (у непосредном раду са ученицима) или у групама (у радионицама или на часовима). Психолози и педагози спроводе каријерно вођење и саветовање за ученике, укључујући професионалну оријентацију, информисање, процену могућноси, интересовања мотивације и личности (како је дефинисано Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника). Активности на том нивоу су пре свега усмерене на професионалну оријентацију и помоћ ученицима у завршним разредима основне школе када доносе одлуке о наредном нивоу образовања.

Психолози спроводе сличне активности у оквиру каријерног вођења у средњим школама.

Према Закону о средњем образовању (2013), свака школа има програм каријерног вођења који пружају тимови за професионално усмеравање у школама.

 

Чланови тима су каријерни практичари, наставници и стручни сарадници, а њихова главна улога је надгледање индивидуалног развоја ученика (способности, мотивација, склоности у погледу каријере итд.) И сарадња са институцијама за каријерно вођење и саветовање у локалној заједници. До сада је предвиђено неколико програма за развој компетенција особља у погледу пружања каријерних смерница.

 

Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања (2019) је недавно усвојени документ којим се дефинише четири области стандарда квалитета услуга каријерног оријентације: Стандарди вештина управљања каријером, Стандарди компетенција практичара за каријерно усмеравање, Организациони стандарди и Стандарди програма.

 

  • Стандарди вештина управљања каријером дефинишу кључне исходе квалитетних каријерних услуга саветовања и могу послужити као смерница за дефинисање циљева и исхода активности које пружа школа.

  • Стандарди компетенција каријерних практичара су смернице за самопроцену компетенција наставника, школских педагога и психолога, као и пружаоца услуга програма каријерног вођења и саветовања.

  • Организациони стандарди дефинишу кључне услове за квалитетне услуге у погледу простора, особља и документације.

  • Стандарди програма дефинишу кључне елементе програма каријерног вођења и саветовања као што су: циљна група, циљеви, активности и методе, праћење и вредновање итд.

Овај документ служи као основа за унапређење тимова за каријернно вођење и саветовање, њихове годишње планове, реализацију активности и континуирано праћење и вредновање.