Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Средње образовање и васпитање

Serbia

6.Средње образовање и васпитање

Last update: 14 December 2023

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са локалним властима, надзире област средњег образовања. Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем образовању, заједно са подзаконским актима и прописима, представљају правни основ за реализацију средњег образовања.

Свака школа има обавезу да сачини:

  • развојни план;
  • школски програм и
  • годишњи план.

Тим документима се уређује организација свих школских активности у складу са националним законодавством. Постоје бројне институције, у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које су одговорне за осигурање квалитета образовања, за стандарде за уџбенике и за друге аспекте значајне за функционисање система образовања (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Национални просветни савет итд.).

Средња школа није обавезна и траје од три до четири године (разреда). Ученици обично уписују средњу школу са 15 година, по завршетку основне школе.

Критеријум за пријем средњу школу је:

  • завршни испит у основној школи и
  • школска постигнућа ученика (просек оцена) током основног образовања.

Иако се узима у обзир учеников избор школа, бољи резултати завршног испита и просек оцена повећавају вероватноћу уписа у жељену школу.

Модел дуалног образовања је регулисан Законом о дуалном образовању.  Циљеви оваквог модела  су обезбеђивање услова за стицање усавршавање и развој компетенција у складу са потребама тржишта рада, допринос јачању конкурентности привреде Србије, као и омогућавање запошљавања по завршеном образовању.

Према Закону о средњем образовању, за средње образовање постоје следеће врсте школa:

  • oпште средње школе, кoje сe најчешће називају гимназије. Трају четири године и нуде опште образовање, након којих обично следи упис на високошколске установе. Тај тип школе се сматра завршеним успешним полагањем државног матурског испита на крају четвртог разреда;
  • средње стручне школе, које трају три или четири године и нуде првенствено специјализовано образовање. Свака школа или програм фокусирани су на одређену област учења.Онеприпремају ученике за улазак на тржиште рада или, у неким случајевима, за наставак школовањa. Завршетак средње стручне школе подразумева пролазак државног матурског испита (за четворогодишње програме) или завршног испита (за трогодишње програме) на крају завршног разреда;
  • мешовите средње школе нуде комбинацију општег и стручног образовања. Те школе обично постоје у малим градовима, најчешће као једине локално доступне школе;
  • уметничке школе, као што су музичке и балетске школе. Те школе могу да буду мешовите – са уметничким и општеобразовним предметима. Алтернативно, ученици могу истовремено да упишу уметничку школу и другу општу или стручну средњу школу; 
  • средње школе за специјално образовање, за ученике који не могу да похађају редовне школе. Ученици са сметњама се подстичу да похађају редовне школе када је то могуће.

Школе су углавном јавне и бесплатне, мада постоје и приватне школе. Језик наставе је српски, а доступни су остали језици наставе за националне мањине тамо где је потребно (мађарски, румунски, албански и др.). Учење на даљину и школовање код куће такође су могуће опције и у општем и у средњем стручном образовању.

Све образовне институције после средњошколских, укључујући универзитете, високе школе или високе школе струковних студија сматрају се институцијама високог образовања и описане су у делу о високом образовању.