Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Осигурање квалитета

Serbia

11.Осигурање квалитета

Last update: 14 December 2023

Осигурање квалитета у предшколском и школском образовању, укључујући образовање и обуку одраслих, уређено је Законом о основама система образовања и васпитања из 2013. године и пратећим правним актима.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја надзире рад надлежних институција које су задужене за спољну евалуацију образовних институција, програма, постизање стандарда и циљева и других показатеља квалитета: Националног просветног савета, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Те институције су одговорне да осигурају квалитет на ширем нивоу, одређивањем образовних стандарда, спровођењем националног тестирања ученика/студената, анализом тренутног нивоа квалитета, сугерисањем метода за побољшања, подржавањем рада Министарства и образовних институција, прилагођавањем образовне политике европским образовним системима и сличним обавезама. У мањем обиму, локалне школске власти, национални просветни инспектори и просветни саветници, под надзором Министарства, у директном су контакту са образовним установама, наставницима и другим особљем школе. Њихова дужност је да утврде ниво квалитета у појединим образовним установама и да обезбеде поштовање стандарда образовања.

Екстерна евалуација се спроводи редовно или у ванредним ситуацијама, када треба да се провери одређени аспект функционисања институције.

Осигурање квалитета у високом образовању уређено је Законом о високом образовању и остварују га Национални савет за високо образовање и Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ). Та тела су одговорна за утврђивање стандарда високог образовања, процедуре за осигурање квалитета и акредитацију студијских програма. 

Интерна евалуација је обавезна за све образовне институције на свим нивоима образовања јер се њени резултати користе за екстерну евалуацију. Изводи се у унапред одређеним интервалима, у складу са интерним плановима образовне институције. Стандарде и процедуре самовредновања одређују Министарство и други надлежни органи.