Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Образовање ученика са сметњама у развоју у систему редовног образовања

Serbia

12.Educational support and guidance

12.1Образовање ученика са сметњама у развоју у систему редовног образовања

Last update: 14 December 2023

Дефинисање циљних група

Правилником о примени и вредновању индивидуалног образовног плана  уређује се примена и вредновање индивидуалног образовног плана у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању. Индивидуални образовни план је намењен деци/ученицима којима је неопходна додатна подршка због потешкоћа у учењу и њиме се предвиђа њихово учешће и напредовање у школским активностима, посебно када је реч о деци/ученицима који:

 • имају потешкоће у учењу због одређене когнитивне ометености или бихевиоралних или емотивних потешкоћа;
 • имају развојне поремећаје или ометеност (телесна, моторна, сензорна, интелектуална, вишеструка ометеност или различити облици аутизма);
 • живе у социјално дестимулишућим условима (који дуже време живе у социјално/економски/културно осиромашеним срединама или у установама здравствене заштите/социјалне бриге);
 • имају изузетна школска постигнућа и способности за учење;
 • захтевају додатну подршку из других разлога.

Специфичне мере подршке

У складу са Правилником о примени и вредновању индивидуалног образовног плана мере подршке се утврђују и реализују спровођењем индивидуалног образовног плана. И педагог и психолог усклађују формирање педагошког профила детета који служи за даљи развој индивидуалног образовног плана. Тај план се ревидира након одређеног периода и по потреби прилагођава.           

Постоје три врсте ИОП-а, у складу са образовним потребама деце:

 • прилагођени програм се заснива на прилагођавању наставног плана и програма, наставних метода, материјала и простора, као и на одређеном распореду школских активности и ангажовању личних педагошких асистената;
 • модификовани програм може да обухвати сва поменута прилагођавања, уз додатак прилагођавања исхода учења/стандарда учења за један или више школских предмета;
 • обогаћени програми за даровите ученике.

Подршка је заснована на процени потреба детета и документована индивидуалним образовним планом и пружа се у следећим аспектима:

 1. прилагођавање и набавка одговарајућих уџбеника и наставних мтеријала, у складу са врстом ометености;
 2. индивидуални образовни план који се користи за прилагођавање стандарда постигнућа;
 3. употреба асистивних технологија;
 4. ангажовање педагошких асистената у подучавању;
 5. организовање обука за децу/ученике (на пример, Брајева азбука, независно кретање, знаковни језик итд.);
 6. превазилажење језичких препрека у случају деце чији матерњи језик није српски;
 7. ангажовање личних асистената;
 8. образовна подршка за децу која су дуго била одсутна због болести (додатни часови, индивидуално подучавање итд.);
 9. образовање и брига у развојној групи или у посебној школи или предшколској установи за образовње деце са сметњама у развоју;
 10. спровођење програма предшколског васпитања и образовања за децу са сметњама у развоју;
 11. ангажовање психолога у служби здравствене заштите;
 12. додатне услуге здравствене заштите;
 13. бесплатно учешће у културним, спортским и другим школским активностима;
 14. прилагођавање школске средине;
 15. стручно усавршавање наставника и другог особља које непосредно ради са децом;
 16. програми обуке за наставно особље ради њиховог оспособљавања да задовоље потребе деце са сметњама у развоју и деце из других рањивих група;
 17. програми обуке за вршњаке и њихове родитеље ради њиховог оспособљавања да задовоље потребе деце са сметњама у развоју и деце из других рањивих група;
 18. термини за саветовање са родитељима чијој је деци потребна додатна образовна, здравствена или социјална подршка;
 19. подршка за образовне, здравствене установе и установе друштвене бриге у прилагођавању средине, радних услова и материјала;
 20. продужени боравак у образовним установама;
 21. организоване услуге превоза од куће до образовне установе и обрнуто;
 22. оброци, одећа, уџбеници и школски материјали за ученике и наставнике;
 23. бесплатна правна помоћ.

Сходно Правилнику о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци деци и ученицима, отклањање физичких и комуникацијских препрека обухвата прилагођавање школског простора, радне средине, наставних метода и материјала и праћење напретка ученика, њиховог понашања и комуникације.  

Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника дефинишу се области рада стручних сарадника и све активности које они спроводе, укључујући активности педагога и психолога. Педагози препознају и отклањају педагошке узроке потешкоћа у учењу и понашању и у том процесу сарађују са педагошким и личним асистентима. Психолози пружају подршку деци за коју се креирају индивидуални образовни планови као и деци из рањивих група, препознају и пружају подршку даровитој деци и сарађују са родитељима како би деци обезбедили образовну подршку.

Педагошки асистенти су особе обучене да раде са децом са посебним образовним потребама и њиховим породицама, како је предвиђено Правилником о програму обуке за педагошке асистенте. Они нису део сталног особља у установи већ се ангажују по потреби. Педагошки асистенти помажу деци да обaвљају школске обавезе, као што су редовно похађање школе и израда домаћих задатака, мотивишу децу да уче и учествују у школским активностима, пружају језичку подршку, подстичу њихову социјализацију и воде рачуна о њиховој безбедности у току школских активности.