Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Types of higher education institutions

Serbia

7.Higher education

7.1Types of higher education institutions

Last update: 14 December 2023

У Србији постоје четири врсте високообразовних установа:

  • универзитети,
  • високе школе струковних студија,
  • високе школе и
  • академије струковних студија.

Према оснивању, установе високог образовања могу бити државне или приватне. Оснивач државних високообразовних установа је Република Србија. Високообразовне установе које оснива аутономни правни субјект или физичко лице јесу приватне установе високог образовања. Обе врсте високообразовних установа постају правни субјекти унутар система високог образовања по добијању дозволе коју одобрава Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Свака акредитована високообразовна установа у Србији може да организује студијске програме и издаје дипломе за студије првог и другог циклуса (академске и струковне), при чему само универзитети могу да спроводе образовање трећег циклуса. Уопштено, високообразовна установа не може да постане универзитет ако у понуди нема докторске студије из барем три поља студирања (природно-математичке науке, друштвено-хуманистичке науке, медицинске науке, техничко-технолошке науке, уметност). Осим тога, разлика између универзитета и других установа високог образовања постоји и због чињенице да универзитети имају обавезу спровођења истраживачког рада – универзитетски наставници морају имати одговарајући статус у научној заједници и примењивати своје научно знање и резултате истраживања у процесу образовања.

У складу са Законом о високом образовању, универзитет је независна установа високог образовања која може да спроводи академске и/или стручне/струковне студијске програме на сва три студијска степена. Факултети и академије уметности су саставни делови универзитета који не могу радити независно од универзитета, при чему имају статус засебних правних субјеката. И факултети и академије уметности могу спроводити академске и/или стручне/струковне студијске програме на сва три студијска степена.

Универзитет интегрише функције свих установа и јединица од којих је састављен, посебно када је реч о факултетима, тако што спроводи јединствену политику којом се стално подстичу квалитет програма и унапређење научноистраживачког рада и уметничке креативности. 

Висока школа академских студија је независна високообразовна установа која може да организује и спроводи само студијске програме првог и другог циклуса (основне и мастер академске студије).

Висока школа струковних студија је независна високообразовна установа која може да организује студијске програме првог и другог циклуса (основне струковне студије, мастер струковне студије и специјалистичке струковне студије).

Академија струковних студија је установа која интегрише неколико високих школа струковних студија. Тренутно у систему високог образовања не постоји таква установа, али постоје наговештаји да ће се неке установе основати ради бољег функционисања. Tempus пројекат Успостављање и изградња капацитета Академије струковних студија у региону јужне Србије и Националне конференције струковних студија представља почетак у стварању једне такве академије у региону јужне Србије.