Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
'Voor- en vroegschoolse educatie

Netherlands

14.Lopende hervormingen en Beleidsontwikkelingen

14.1'Voor- en vroegschoolse educatie

Last update: 30 March 2024

2024

Geen nieuwe beleidsontwikkelingen.
 

2023

Val van het kabinet en toekomst kinderopvangstelsel 

Nieuwsbericht | 15-09-2023

De afgelopen 1,5 jaar heeft het kabinet gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang. De problemen met de kinderopvangtoeslag, waarbij veel ouders (onterecht) geld terug moesten betalen,  heeft laten zien dat het stelsel eenvoudiger moet worden. Bovendien is er meer financiële zekerheid voor ouders nodig. Door de val van het kabinet kan er nu geen nieuw stelsel ingevoerd worden ingevoerd. Er is veel onderzoek gedaan en kennis verzameld de afgelopen jaren waarmee een nieuw kabinet mee verder kan.

Afschaffen toeslag

Kinderopvang helpt ouders zorg en werk te combineren. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van kinderen. De overheid betaalt hier aan mee door ouders een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag te geven als voorschot. Dit is een complex stelsel dat heeft geleid tot terugvorderingen en financiële problemen bij ouders. Het kabinet wilde om die redenen de toeslag afschaffen en werkende ouders een overheidsvergoeding bieden, ongeacht het inkomen. Op die manier zou kinderopvang een stuk goedkoper worden voor veel ouders. Deze vergoeding zou direct overgemaakt worden aan de kinderopvangorganisaties en niet aan de ouders.

Ontwerp nieuwe stelsel

Door vertegenwoordigers van ouders, werknemers, kinderopvangorganisaties, uitvoeringsorganisaties en beleid is gewerkt aan een ontwerp van een nieuw systeem. Dit was een zogenaamde greenfield-benadering waarbij alle betrokken vanuit hun eigen visie samenwerken om tot een nieuw ontwerp te komen. Het huidige stelsel van kinderopvangtoeslag zou gefaseerd worden verhoogd in 2025 en 2026. De bedoeling was om het nieuwe stelstel in te voeren in 2027 zodat de sector niet overspoeld zou worden met de stijgende vraag naar kinderopvang. 

Toekomst

De toekomst van het stelsel is aan een nieuw kabinet om vorm te geven. Het demissionaire kabinet gaat waar mogelijk wel verder met de voorbereidingen zoals onderzoek naar tariefregulering. Daarnaast wordt er gewerkt aan personeelstekorten in de kinderopvang, de werkdruk en verbeteringen binnen het huidige stelsel en de dienstverlening hiervan. De aanpak van de personeelstekorten in de kinderopvang staat ook

 

Meertalige kinderopvang

Nieuwsbericht | 31-03-2023

Om kinderen op jonge leeftijd meerdere talen te laten beheersen, wil het kabinet meertalige kinderopvang mogelijk maken. Door deze nieuwe wet mogen kinderdagverblijven vanaf 2024 kinderopvang aanbieden in het Duits, Frans of Engels voor maximaal 50% van de dagelijkse opvanguren. De meertaligheid in deze drie talen kan vervolgens voortgezet worden in het basisonderwijs. Voor de buitenschoolse opvang bestaat deze mogelijkheid al sinds 2017.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er onder ouders een toenemende vraag is naar meertalige zorg, vooral in het Engels. In de grensgebieden van Nederland is er steeds meer vraag naar Duits en Frans.

De afgelopen jaren heeft een aantal organisaties geëxperimenteerd met meertalige kinderopvang. De resultaten van deze pilots laten zien dat meertalige kinderopvang voordelig is voor zowel autochtone Nederlandstalige kinderen als voor kinderen die Nederlands als extra taal leren. Geconcludeerd werd dat bij een spreiding van minimaal 50% Nederlands (of Fries/andere streektaal) en maximaal 50% Duits, Engels of Frans positieve effecten zijn op de taalontwikkeling van kinderen.

Extra middelen voor VVE in 20 focusgebieden

Nieuwsbericht |24-07-2023 
Bron: Kinderopvang.nl 

Het ministerie van OCW heeft het Programma Ontwikkeling jonge kind ontwikkeld. Dit is een uitwerking van de ambitie uit het coalitieakkoord om leerachterstanden te voorkomen door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het programma richt zich op het versterken van de kwaliteit van het aanbod en van de relatie tussen opvang en onderwijs.

In een kamerbrief schrijft minister Robbert Dijkgraaf dat hij met het programma Ontwikkeling jonge kind de kansengelijkheid van kinderen wil vergroten door de inzet van passende interventies. De vier programmalijnen zijn:

  • Ontwikkeling van het kind stimuleren in het gezin
  • Meer kinderen die daar baat bij hebben gebruik laten maken van VE
  • Gezamenlijke training en coaching voor pedagogisch medewerkers VE en leerkrachten groep 1, 2 en 3
  • Groep 1 en 2 versterken met een onderwijsassistent of pedagogisch medewerker naast de bevoegde leerkracht

In totaal is er € 20,8 mln in 2023 en € 45,4 mln vanaf 2024 beschikbaar. De middelen zijn (helaas!) uitsluitend beschikbaar voor de 20 focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Vanuit de BK blijven we aandringen op een bredere inzet in de komende jaren.

2022

Nieuw financieringssysteem voor kinderopvang

Nieuwsbericht | 07-10-2022 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat samen met vier uitvoeringsorganen – de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Belastingdienst/Toeslagen, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – een nieuw financieringssysteem voor de kinderopvang ontwerpen en bouwen. Deze aanpak maakt het delen van expertise mogelijk en zorgt ervoor dat het nieuwe systeem werkbaar is. Het plan staat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer, ondertekend door minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de ministers van Onderwijs en staatssecretaris van Toeslagen en Douane. Belanghebbenden, waaronder brancheverenigingen, vakbonden, ouderverenigingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zullen nauw betrokken worden bij het gehele proces.

‘De kinderopvangsector vervult een essentiële rol in de samenleving’, zegt minister van SZW. ‘Het geeft ouders de mogelijkheid om te werken en biedt kinderen een veilige plek voor hun vroege ontwikkeling. Ik ben blij dat we allemaal op deze innovatieve manier kunnen samenwerken, gebruikmakend van de expertise van onze uitvoerende partners, om een goed, nieuw kinderopvangsysteem te creëren. Wij beschouwen dit project als een uitstekende manier om de kennis en ervaring van de verschillende organisaties te benutten. Het nieuwe systeem zal de manier waarop ouders betalen voor kinderopvang vereenvoudigen en zal ook de gelijke kansen voor kinderen in Nederland vergroten. De overheidsbijdrage van 96% verbetert ook de financiële situatie van ouders.’

Om het systeem voor ouders eenvoudiger en betaalbaarder te maken, wordt de rijksbijdrage van 96% van de kosten rechtstreeks aan de kinderopvangorganisaties betaald. Ouders lopen hierdoor geen risico meer dat ze een deel van hun kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen. Het nieuwe systeem maakt het makkelijker om ouderschap en werk te combineren.

Belangrijkste verbeterpunten

In het nieuwe systeem betaalt de overheid 96% van het maximale uurtarief voor kinderopvang, ongeacht het inkomen van de ouders. De effecten zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Toegankelijkheid van kinderopvang is een belangrijke overweging in het nieuwe systeem. Daarom is er onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderopvangorganisaties kunnen worden gefinancierd, onder meer via private equity. Afhankelijk van de bevindingen kunnen indien nodig extra maatregelen worden genomen.

De systeemhervorming zal waarschijnlijk de vraag naar kinderopvang doen toenemen, ook al kampt de sector momenteel met grote personeelstekorten. De minister van SZW en vertegenwoordigers van de kinderopvangsector hebben al gezamenlijke plannen gepresenteerd om dit probleem aan te pakken. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de vraag naar personeel, het arbeidsaanbod en de arbeidsmarktsituatie vanaf nu tot eind 2031.

Ingangsdatum

Het nieuwe systeem moet per 1 januari 2025 in werking treden. Alle betrokken partijen zullen tegen die tijd een geïnformeerd besluit nemen over welke organisatie het nieuwe systeem zal implementeren.

 

2021

Geen nieuwe ontwikkelingen.