Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs

Netherlands

14.Lopende hervormingen en Beleidsontwikkelingen

14.3Middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs

Last update: 21 March 2024

2024

Kabinet investeert € 22 miljoen in leven lang ontwikkelen vanuit Groeifonds

Minister Dijkgraaf (OCW) steekt in totaal ruim € 22 miljoen in projecten voor leven lang ontwikkelen (LLO). Het gaat om 17 subsidieaanvragen die in deze eerste subsidieronde zijn goedgekeurd. Het geld is afkomstig uit het Nationaal Groeifonds voor de zogeheten LLO-Katalysator. Het gaat om 11 grote projecten met een subsidie van maximaal € 2 miljoen en 6 kleine projecten met een maximale subsidie van € 125.000. In de projecten is specifiek aandacht voor de energie- en grondstoffentransitie.

Leven lang ontwikkelen en het bedrijfsleven
De subsidieaanvragen zijn gericht op samenwerkingen tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs, specifiek als het gaat om opleiden van vakmensen voor de transitie naar schonere energie en grondstoffen. Hiermee geven de projecten een impuls aan het samen innoveren, leren, scholen en werken van onderwijs en bedrijfsleven. Het versnelt ook het ontwikkelen van de juiste vaardigheden voor de vraag van de regionale arbeidsmarkt, met name door de inzet van om- en bijscholing.

Subsidierondes
In de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds heeft het kabinet bekendgemaakt dat het bijna € 400 miljoen investeert in het Groeifonds voorstel ‘de Nationale LLO-Katalysator’. Het ministerie van OCW heeft hiervoor in juli 2023 2 subsidieregelingen gepubliceerd met meerdere aanvraagronden. Op 1 april opent de tweede aanvraagronde voor beide subsidieregelingen.

2023

Gelijke behandeling en meer erkenning voor leerlingen in het beroepsonderwijs

Nieuwsbericht | 06-07-2023

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat leerlingen in het mbo gelijkheid en meer erkenning verdienen. De minister werkt aan een maatschappelijke herwaardering van het mbo, onder meer door te zorgen voor gelijke behandeling in wet- en regelgeving en het recht op dezelfde faciliteiten en studentenkortingen.

Naast gelijke behandeling en dezelfde kansen voor deze studenten wil de minister de participatie van mbo-studenten beter ondersteunen en versterken, in lijn met hogescholen en universiteiten. De minister heeft al regelmatig overleg met de Jeugdorganisatie Beroepsonderwijs (JOBmbo) om te horen waar studenten behoefte aan hebben en welke knelpunten zij ervaren. Omdat dit een belangrijk onderdeel is van het onderwijsveld zal de minister na de zomer een voorstel aan de Tweede Kamer indienen om dit overleg juridisch vast te leggen, net zoals dat in het hoger onderwijs het geval is.

Nieuw actieplan om voortijdig schoolverlaten aan te pakken

Nieuwsbericht | 03-04-2023

De pandemie en een krappere arbeidsmarkt hebben geleid tot een groter aantal voortijdige schoolverlaters in het beroepsonderwijs. Om deze trend het hoofd te bieden komt het ministerie van OCW in de zomer van 2023 met een nieuw actieplan.

Het actieplan zal de problematiek van voortijdig schoolverlaten op een holistische manier benaderen, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan de leefomgeving van de (potentiële) schoolverlaters. Om een dergelijke aanpak te kunnen hanteren, werkt het ministerie nauw samen met gemeenten, scholen en andere overheidsinstanties. Het doel is om het aantal voortijdige schoolverlaters tegen 2026 terug te brengen tot 18.000.

 

Ook mbo-studenten hebben recht op een bestuursbeurs

Nieuwsbericht | 01-01-2023

Vanaf 1 januari hebben mbo-studenten ook recht op een beurs als zij bestuurslid worden van een politieke jongerenorganisatie of van een landelijke organisatie die zich inzet voor het mbo. Dit geldt al voor studenten uit het hoger onderwijs. De exacte regels voor het aanvragen van een subsidie worden later in januari gepubliceerd.

 

2022

 

Kabinet versterkt het mbo, met grote rol voor tegengaan kansenongelijkheid

Nieuwe aanpak

De minister van onderwijs is in gesprek gegaan met studenten, docenten, mbo-instellingen, werkgevers, gemeenten, onderwijskoepels en vakbonden over de ambities en maatregelen om het mbo te versterken. Startpunt is de persoonlijke groei van studenten. In een ‘Werkagenda mbo’ wil de minister komen tot plannen en afspraken voor de komende jaren

Drie mbo-prioriteiten

De drie prioriteiten voor de Werkagenda mbo:

 1. Vergroten van de kansengelijkheid
  Wegnemen van barrières voor studenten in het beroepsonderwijs wegnemen. Het uitbannen van stagediscriminatie in een topprioriteit. Eerdere maatregelen te weinig effect gehad. Doel is dat leerbedrijven studenten niet langer aannemen op basis van een persoonlijke klik, maar op basis van competenties en leerdoelen. In een Stagepact dat het kabinet wil sluiten met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen moet de deze aanpak van tegen stagediscriminatie een plek krijgen.

  Daarnaast wordt ook ingezet op het tegenaan van voortijdig schoolverlaten, begeleiding van kwetsbare studenten en doorlopende leerroutes van vmbo-mbo-hbo.
   
 2. Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  De meeste mbo-ers vinden snel een baan. Maar de aansluiting tussen mbo en de arbeidsmarkt kan beter. Ook vallen er veel mbo-ers uit door een verkeerde studiekeuze. Het verstevigen van loopbaanbegeleiding en verbeteren van voorlichting zou hierbij kunnen helpen.

  Ook zijn er mbo-studenten die nog geen keuze kunnen maken en behoefte hebben aan een bredere oriëntatie op opleidingen. Vanaf schooljaar 2023/2024 wordt als experiment een oriëntatieprogramma opgezet. Daarnaast zal het aanbod van bbl-opleidingen en maatwerkopleidingen gestimuleerd worden voor zij-instromers.
   

 3. Meer kwaliteit, onderzoek en innovatie in het mbo
  Jongeren beheersen basisvaardigheden voor taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid steeds minder goed. Betere monitoring voor basisvaardigheden is nodig. Hiervoor moet een duidelijk visie komen op deze vaardigheden en de daarbijhorende onderwijsdoelen.


  Tot slot wil de onderwijsminister de de innovatiekracht van het mbo versterken.  De ontwikkelkracht van het mbo moet passen in de keten van onderzoek en innovatie waarbij samenwerking plaatsvindt met het hoger onderwijs en de wetenschap. Onderzocht wordt of er een netwerk opgezt kan worden met innovatieve docenten en docent-onderzoekers.

Investeringen

Vanuit de middelen in het coalitieakkoord is bijna €200 miljoen beschikbaar. In de zomer volgt besluitvorming over de resterende middelen waarvan het kabinet mogelijk nog een deel in het mbo investeert. Daarnaast wordt er vanuit het Nationaal Groeifonds ook fors geïnvesteerd in het mbo.