Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Nationaal kwalificatieraamwerk

Netherlands

2.Organisatie en bestuur van het onderwijs

2.5Nationaal kwalificatieraamwerk

Last update: 14 December 2023

 

NLQF

NLQF is een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke kwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Een NLQF inschaling vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-inspanning of studie-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.

 

Doel

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) maakt het mogelijk om niveaus van kwalificaties van zowel publieke als private aanbieders te vergelijken. Zo kan bijvoorbeeld het niveau van de opleiding voor secretaresse van een erkende mbo-instelling door middel van het NLQF niveau vergeleken worden met het werk- en denkniveau na afronding van een opleiding voor secretaresse van een private aanbieder.

Door koppeling van het nationale kwalificatieraamwerk aan het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) kunnen kwalificaties uit 36 Europese landen met elkaar vergeleken worden. Een secretaresse uit Nederland kan zo in Spanje laten zien op welk NLQF en EQF niveau zij/hij is gekwalificeerd. Kortom: nationale en internationale kwalificaties kunnen eenvoudig vergeleken worden. Het kwalificatieraamwerk heeft ook een functie in de permanente ontwikkeling van mensen en organisaties. Dit noemen we ook wel een leven lang leren.

Het NLQF slaat een brug tussen onderwijs- en arbeidsmarkt door het niveau van kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Door de kwalificatie te beschrijven aan de hand van leerresultaten helpt het de opleider bovendien om de kwaliteit van de kwalificaties te verbeteren. De opleider kan leerresultaten (d.w.z. dat wat iemand moet kennen en kunnen na afronding van een kwalificatie) gebruiken om gericht invulling te geven aan het onderwijsprogramma.

 

Doelgroep

Voor private opleiders en bedrijfsscholen: het toekennen van een NLQF-niveau biedt kansen in de opleidingsmarkt door zichtbaar te maken op welk niveau in het Nederlands kwalificatieraamwerk kwalificaties geplaatst zijn. De erkenning van het niveau geeft duidelijkheid in communicatie en PR naar zowel studenten, werknemers en werkgevers.

Voor publieke opleiders: het toekennen van een NLQF-niveau biedt hun studenten, de voornaamste doelgroep van deze opleiders, de mogelijkheid om ook internationaal hun werk- en denkniveau aan te tonen. Het bevordert de studiemobiliteit en later hun arbeidsmobiliteit.

Voor werkgevers: het NLQF helpt werkgevers direct inzicht te geven in het werk- en denkniveau van (potentiële) werknemers. Hierdoor wordt het eenvoudiger om nieuw personeel te selecteren. De keuze uit (vervolg)opleidingen voor werknemers wordt eenvoudiger waardoor meer op maat opgeleid wordt. Het helpt ook bij het maken van een keuze uit vele opleidingsaanbieders.

Voor werknemers: het vergroot kansen op de (Europese) arbeidsmarkt doordat werkgevers zicht hebben op het niveau van kwalificaties die zowel door de Nederlandse overheid gereguleerd zijn als kwalificaties die niet door de overheid gereguleerd zijn. Het NLQF geeft zicht op het niveau van de reeds afgeronde kwalificaties en maakt hierdoor een gerichte keuze voor een vervolgopleiding gemakkelijker en helpt bij loopbaankeuzes.

 

NLQF-niveaus

Het NLQF bestaat uit acht niveaus en één instroomniveau. Zo is havo bijvoorbeeld ingedeeld op NLQF niveau 4 en hbo en wo masteropleidingen op NLQF niveau 7. Het niveau van een kwalificatie wordt vastgesteld aan de hand van beschrijvingen van wat iemand weet en kan na voltooiing van het leerproces, waar dan ook doorlopen. Deze beschrijvingen van de niveaus van kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid noemen we leerresultaten. De descriptoren van het NLQF beschrijven de niveaus van kennis, vaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Om dit te beoordelen moet een kwalificatie in leerresultaten beschreven worden.

Klik hier voor een overzicht van alle niveaus.

Deze beschrijvingen verschillen per niveau; hoe hoger het niveau hoe meer verdiepte kennis, complexere vaardigheden en meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid vereist is om op dit niveau geplaatst te worden.

Inschaling van kwalificaties uit de private sector

In Nederland zijn alle door de overheid gereguleerde kwalificaties ingeschaald in een NLQF-niveau. Kwalificaties uit de private sector hebben ook de mogelijkheid om zich in te laten schalen. Sinds 2012 is het ook mogelijk gemaakt om kwalificaties die niet door de overheid worden gereguleerd in te laten schalen in het Nederlands kwalificatieraamwerk. Deze inschaling gebeurt door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF.

 

Het EQF en NLQF zijn tot stand gekomen om de sociaaleconomische ontwikkeling van Europa en Nederland te stimuleren. De combinatie van een ouder wordende beroepsbevolking en veranderende behoeften op het gebied van opleiding en training vragen meer dan ooit om hogere kwalificaties en om versterking van de relatie tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt. Voor een (kennis)economie die internationaal echt meetelt, is voortdurende ontwikkeling van de krimpende beroepsbevolking nodig. Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van werknemers staan centraal.

Het NLQF levert een bijdrage aan het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers gedurende hun arbeidzame leven. Continue ontwikkeling van mensen en organisaties wordt gestimuleerd wat een positieve impuls geeft aan de concurrentiekracht. De directe koppeling van NLQF-niveaus aan EQF-niveaus bevordert op nationaal en Europees niveau de arbeids- en studentenmobiliteit.

Bron: NLQF 

 

EQF

Door koppeling van het NLQF aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF) is het mogelijk om de diverse niveaus van kwalificaties van verschillende landen met elkaar te vergelijken.

Het EQF levert door deze vergelijkingsmogelijkheid een bijdrage aan de transparantie van de verschillende onderwijssystemen in de EU. Op dit moment werken 36 landen aan de invoering van het EQF door koppeling van hun nationale kwalificatieraamwerk aan het EQF. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de internationale mobiliteit van werknemers en studenten.

State of the play report

Studie naar de stand van zaken van de implementatie van de Europese kwalificatieraamwerken uitgevoerd door onderzoeksbureau PANTEIA. Bevat aanbevelingen voor het Europees parlement.

 

Het nationaal coördinatiepunt NLQF (NCP-NLQF)

Door het Nederlandse kwalificatiekader (NLQF) te koppelen aan het Europees kwalificatiekader (EQF) is het mogelijk om de niveaus van kwalificaties van verschillende landen met elkaar te vergelijken. Om de koppeling tussen NLQF en EQF te kunnen maken is er een Nationaal Coördinatiepunt ingesteld (NCP NLQF).

Dit zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland. De volgende taken vallen hieronder:

  • De inschaling in het NLQF (en EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. De kwalificaties die zijn ingeschaald, opnemen in het NCP-register.
  • Informatie en communicatie over het NLQF en EQF.
  • Monitoring en evaluatie van het NLQF van zowel het kwalificatiekader zelf als het invoeringsproces.

Het NCP NLQF wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Europese Commissie.

Bron van alle bovenstaande informatie: NLQF