Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Nederland:Onderwijsondersteunend personeel in de voor- en vroegschoolse educatie en het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Netherlands

10.Schoolleiding, onderwijsinspectie en management

10.3Nederland:Onderwijsondersteunend personeel in de voor- en vroegschoolse educatie en het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

Last update: 14 December 2023

Personeel verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding

In de verschillende sector cao’s in het onderwijs zijn afspraken gemaakt over scholing en begeleiding van (beginnende) werknemers. Op grond van die afspraken is de werkgever verplicht om in overleg met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad een regeling vast te stellen met betrekking tot de scholing en introductie en begeleiding van (beginnende) werknemers. In die regelingen wordt onder meer vastgelegd welke functionarissen bij die scholing, ondersteuning en begeleiding zijn betrokken.Ondersteuners in het onderwijs kunnen op twee niveaus worden opgeleid. Het eerste niveau is de mbo-opleiding onderwijsassistent niveau 4, die per 1 augustus 1998 van start is gegaan in het middelbaar beroepsonderwijs. Verder geeft ook de mbo-opleiding sociaal pedagogisch werk (SPW) met de differentiatie basisonderwijs op niveau 3 toegang tot het beroep van onderwijsassistent. De onderwijsassistent ondersteunt de leraar basisonderwijs bij routinematige onderwijsinhoudelijke taken en begeleidt leerlingen bij het verwerven van praktische vaardigheden. Het zwaartepunt van de taken ligt op het pedagogisch-didactische vlak. Er zijn beroepsprofielen voor de functie van onderwijsassistent, die de basis vormen voor de vastgestelde eindtermen voor de mbo-opleiding tot onderwijsassistent.

 

Vanaf studiejaar 2009-2010 kunnen op een aantal hogescholen ondersteuners op een hoger niveau worden opgeleid in een Associate Degree programma. Vooralsnog zijn de programma’s echter alleen gericht op het ondersteunerschap in het voortgezet- en beroepsonderwijs, omdat de ondersteuner van het hogere niveau in het primair onderwijs niet voorkomen.