Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Bij- en nascholing van leraren in het volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Netherlands

9.Leraren

9.9Bij- en nascholing van leraren in het volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Last update: 14 December 2023

Organisatorische aspecten

De overheid wil de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheden van leraren verbeteren. Daarvoor is de  ‘Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil’ opgesteld. De Lerarenagenda is een vervolg op de plannen ‘LeerKracht van Nederland’ (2007) en het ‘Actieplan Leraar 2020’ (2011).  Enkele maatregelen zijn:

  • Lerarenbeurs kunnen leraren een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen ze zich verder ontwikkelen.

     
  • Functiemix (po en vo) en de salarismix (mbo) kunnen leraren doorgroeien naar hogere leraarsfuncties met bijbehorende beloning.

     
  • Lerarenregister: Inschrijving wordt op termijn wettelijk verplicht.  In het lerarenregister leggen zij vast welke activiteiten ze ondernemen om hun vakkundigheid te onderhouden.

Lerarenagenda 2013-2020

De Lerarenagenda bundelt afspraken van professionals en verschillende onderwijspartijen. Met het doel het beroep van leraar in Nederland te verbeteren. Verder komen leraren in het middelbaar beroepsonderwijs en in het volwassenenonderwijs ook in aanmerking voor de promotiebeurs. Een beschrijving van  de promotiebeurs staat ook in hoofdstuk 9.6.1.

Stimulansen voor deelname aan doorgaande professionele ontwikkelingsactiviteiten

In het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs kent Nederland een salarismix. De salarismix:

  • Is vergelijkbaar met de functiemix inhet primair en voortgezet onderwijs

  • Is de verdeling van lerarenfuncties over de verschillende salarisschalen en vergroot de financiële mogelijkheden van instellingenom leraren door te laten stromen naar hogere salarisschalen.

  • De afspraken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs zijn al in 2007 vastgelegd in het  ‘Convenant LeerKracht van Nederland, sector Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie’. Deze salarismix kan als stimulans worden gezien voor leraren om zichzelf verder te ontwikkelen.

Zie 9.6 voor een meer uitgebreide beschrijving.