Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Transversale vaardigheden en werkgelegenheid

Netherlands

14.Lopende hervormingen en Beleidsontwikkelingen

14.5Transversale vaardigheden en werkgelegenheid

Last update: 21 March 2024

2024

Nederlanders sneller in actie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag door gesprek op werkvloer

De helft van de werkende Nederlanders geeft aan dat er op werk duidelijke afspraken zijn gemaakt over gewenst en ongewenst gedrag. Doordat hier onderling over is gesproken, geven ze makkelijker hun grenzen aan en gaan ze sneller over tot actie in het geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit de jaarlijkse publieksmonitor van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP).

Uit de publieksmonitor, andere recente onderzoeken en berichtgeving in de media blijkt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld nog vaak voorkomen. Op de werkvloer, maar ook op allerlei andere plekken in de samenleving. In gevallen waarin het misgaat is vaak sprake van wegkijken, goedpraten, bagatelliseren en het probleem bij het slachtoffer leggen. Het veranderen van deze ongewenste cultuur vraagt iets van de hele maatschappij.

Binnen het NAP werkt het kabinet daarom met allerlei partijen in de samenleving aan een cultuurverandering. Afgelopen jaar zijn daarin de eerste belangrijke stappen gezet, schrijven minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer.
Bijvoorbeeld op het gebied van bewustwording van omstanders, betere hulpverlening voor slachtoffers en het realiseren van een veiligere werkomgeving. Daarbij is de aanstelling van de onafhankelijke regeringscommissaris Mariëtte Hamer van grote waarde gebleken dankzij haar adviezen en bijdrage aan het maatschappelijke gesprek.

Gesprek op werkvloer is cruciaal

Door alle aandacht voor het thema voert de helft van de Nederlanders op werk makkelijker het gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag, zo blijkt uit de publieksmonitor. Ook ervaren ze meer begrip voor elkaars standpunten. Om het gesprek op de werkvloer verder aan te moedigen, start morgen de campagne ‘Met elkaar trekken we de grens’. Onderdeel van de campagne zijn ook handvatten voor werknemers. Zoals een routekaart voor een veilig gesprek, die kan helpen om dit thema bespreekbaar te maken bij collega’s of leidinggevenden. Deze handvatten zijn vanaf vandaag te downloaden via www.metelkaartrekkenwedegrens.nl.

Stappen richting veiligere samenleving

Omdat nu nog niet alle organisaties afspraken hebben over omgangsvormen, onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om een gedragscode en klachtenregeling voor bedrijven verplicht te stellen. Om werkgevers ook te ondersteunen in het creëren van een veilige werkomgeving, heeft de Regeringscommissaris vorige week een nieuwe editie van de ‘Handreiking voor cultuurverandering op de werkvloer’ gepresenteerd. Bovendien is de Regeringscommissaris in gesprek met allerlei sectoren, zoals de zorg, de sport en de media.
Ook op andere terreinen werkt het kabinet aan een veiligere samenleving. Sinds de start van het NAP zijn bijvoorbeeld stappen gezet om de hulp voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag te verbeteren. De ministeries van Volksgezondheid en Justitie trekken samen op met partners uit het veld om de hulpverlening beter te laten aansluiten op wat slachtoffers nodig hebben. Ook sloten studentenorganisaties van het mbo, hbo en wo, op initiatief van Regeringscommissaris Hamer, afgelopen zomer het Studentenpact waarmee zij zich committeren aan de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Verder werkt de minister van Justitie en Veiligheid via het wetsvoorstel seksuele misdrijven, dat morgen door de Eerste Kamer wordt behandeld, aan modernisering van de zedenwetgeving. Hiermee wordt seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk beter aangepakt.

2023

Extra middelen voor sociale projecten die beroepsonderwijs en -opleiding met de arbeidsmarkt verbinden

Nieuwsbericht | 26-04-2023

Het ministerie van OCW stelt in 2023 € 27 miljoen beschikbaar voor projecten die de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt versterken. De middelen worden verstrekt via het Regionaal Investeringsfonds mbo. In de eerste aanvraagronde is € 10 miljoen toegekend aan tien projecten. Een tweede oproep tot kandidaatstelling zal later dit jaar worden geopend. Gesubsidieerde aanvragen richten zich vooral op sectoren die cruciaal zijn voor het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, landbouw en gezondheidszorg.

Via het Regionaal Investeringsfonds voor mbo wil Nederland de kloof tussen onderwijs en werkgelegenheid dichten en een naadloze overgang voor mbo-studenten naar de arbeidsmarkt garanderen.

2022

Manifest tegen discriminatie op de werkvloer

Nieuwsbericht | 13-07-2022

Stagediscriminatie is voor veel studenten in het hoger onderwijs een dagelijkse realiteit. Sommigen hebben moeite met het verkrijgen van een plaatsing, terwijl anderen tijdens hun plaatsing te maken krijgen met discriminatie. Naar aanleiding daarvan hebben hogescholen, universiteiten, het ministerie van OCW, het ministerie van SZW, studentenorganisaties en werkgevers vandaag een manifest ondertekend om plaatsingsdiscriminatie aan te pakken. Studenten moeten allemaal gelijke kansen krijgen op een stageplaats.

Er zijn gevallen waarin een allochtone student van een stageaanbieder te horen krijgt dat er geen vacatures zijn, maar de stage vervolgens naar een autochtone Nederlandse student ziet gaan. Of wanneer een sollicitant wordt afgewezen na een plaatsingsgesprek waarin hij verwijst naar zijn niet-heteroseksuele identiteit. Dit zijn twee voorbeelden van plaatsingsdiscriminatie: kansenongelijkheid tijdens het sollicitatieproces of discriminerende behandeling tijdens een plaatsing, op basis van ras, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geslacht, religie en handicap.

Emotionele impact

Plaatsingsdiscriminatie heeft een grote emotionele impact op studenten. Deze vorm van discriminatie heeft een negatief effect op het zelfvertrouwen en welzijn, vergroot de kans op studievertraging en uitval en betekent uiteindelijk een moeilijkere start op de arbeidsmarkt.

Gezamenlijke aanpak

Plaatsingsdiscriminatie kan alleen in samenwerking worden opgelost. Verschillende organisaties bundelen nu hun krachten om het probleem aan te pakken: de Vereniging van HBO’s, de Vereniging van Nederlandse Universiteiten, studentenverenigingen ISO en LSVB, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgeversorganisaties. VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij ondertekenen allemaal een manifest tegen stagediscriminatie in het hoger onderwijs en vóór een gezamenlijk meerjarig werkprogramma. In hun manifest bevestigen de organisaties hun gezamenlijke inzet voor de bestrijding van plaatsingsdiscriminatie, en de eigen verantwoordelijkheid van elke ondertekenaar om dit complexe probleem te helpen oplossen.

Tot eind 2026 werkt het kabinet samen met ECHO (Expertisecentrum Diversiteitsbeleid) aan het vergroten van het publieke bewustzijn over plaatsingsdiscriminatie. Het doel is om de situatie te verbeteren door middel van bestaande maatregelen en door het ontwikkelen van nieuwe werkmethoden.

Daarnaast worden studenten, onderwijsprofessionals en werkgevers getraind, ondersteund en geactiveerd in de aanpak van plaatsingsdiscriminatie. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een goede begeleiding van studenten bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een stageplaats, zodat ieder individu een gelijke kans op succes heeft. 

Werkgevers spelen ook een sleutelrol bij de aanpak van plaatsingsdiscriminatie. Het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen werving en selectie is ook van toepassing op de werving en selectie van stagiaires.

De ondertekenaars van het manifest zullen regelmatig overleg plegen over de implementatie, voortgang en impact ervan. Indien nodig beslissen zij gezamenlijk over aanvullende maatregelen en wijzigingen.