Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Volwassenenonderwijs

Netherlands

8.Volwassenenonderwijs

Last update: 14 December 2023

Het volwassenenonderwijs (volwasseneneducatie) is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder die moeite hebben met de Nederlandse taal en rekenen of alsnog een diploma willen halen. In bepaalde gevallen kunnen ook 16 en 17 jarigen in het volwassenenonderwijs een diploma halen. De overheid wil in het volwassenenonderwijs extra aandacht geven aan taal en rekenen om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Educatie (volwassenenonderwijs) is gericht op opleidingen Nederlandse taal en rekenen (waarbij inbegrepen digitale vaardigheden) voor niet-inburgeringsplichtige volwassenen en sluit waar mogelijk aan op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs. Educatie omvat activiteiten op het niveau van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn gericht op het behalen van een diploma in het voortgezet onderwijs.

De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB, ingevoerd op 1 januari 1996) regelt het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het volwassenenonderwijs.

In het volwassenenonderwijs kunnen er meerdere soorten opleidingen gevolgd worden:

  • opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
  • opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs;
  • opleidingen Nederlands als tweede taal I en II die opleiden voor het diploma Nederlands als tweede taal, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal;
  • opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op beheersing van een basisniveau Nederlandse taal;
  • opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op alfabetisering;

Mensen van 18 jaar en ouder krijgen in het volwassenenonderwijs een tweede kans om een diploma te halen. Of ze leren er bijvoorbeeld beter lezen en schrijven. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opleidingen voor volwassenen. Per cursus of opleiding bepaalt de gemeente wie de doelgroep is. Tot de doelgroepen behoren meestal:

  • Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven;
  • allochtonen met taalproblemen;
  • ouderen;
  • alleenstaande moeders;
  • langdurig werklozen.

Bron: Rijksoverheid 

In dit hoofdstuk is meer informatie te vinden over: