Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Bekostiging van het volwassenenonderwijs en het beroepsonderwijs

Netherlands

3.Bekostiging

3.3Bekostiging van het volwassenenonderwijs en het beroepsonderwijs

Last update: 14 December 2023

Bekostiging van het volwassenenonderwijs

Volwasseneneducatie

Extra geld voor cursussen taal en rekenenDe Rijksoverheid wil dat een grotere groep laaggeletterden volwassenenonderwijs gaat volgen. Daarom bieden gemeenten vooral cursussen aan die mensen helpen beter te worden in taal(waaronder NT2-onderwijs) en rekenen.Gemeenten krijgen hiervoor jaarlijks € 58,9 miljoen van de Rijksoverheid. Dit geld gaat naar de contactgemeenten van de arbeidsmarktregio’s, die hiermee educatieopleidingen kunnen inkopen bij de aanbieders van hun keuze. Het geld wordt verdeeld op basis van een verdeelsleutel. Het aantal laagopgeleiden, allochtonen en bijstandsgerechtigden in een regio bepaalt het budget dat de centrumgemeente van deze arbeidsmarktregio ontvangt

Vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs)

De Rijksoverheid stelt ca € 62 miljoen rechtstreeks beschikbaar als lumpsum voor het vavo bij roc's. Dit landelijke budget wordt jaarlijks bijgesteld voor loon- of prijsbijstelling en verdeeld over de vavo-instellingen via drie maatstaven:

  1. Aantal ingeschreven studenten
  2. Aantal ‘vakken voldoende’
  3. Aantal afgegeven diploma’s

Les- of cursusgeld dan wel examenkosten betaald door studenten

Volwasseneneducatie

De gemeenten bepaalt of de cursus gratis is of, of dat een bijdrage wordt verwacht. Voor examens NT2 worden kosten in rekening gebracht.

Kosten examens NT2 opleidingen

Examen doen kost € 45,00 per onderdeel. Voor een examen in de vier onderdelen Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven betaalt de deelnemer een bedrag van € 180,00. Dit geldt voor Programma I en Programma II.

Het is een sommige gevallen ook mogelijk dat iemand anders het examengeld betaald, bijvoorbeeld de school van de deelnemer, de gemeentelijke sociale dienst of een stichting vluchtelingenwerk

Vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs)

Naast de Rijksbekostiging betalen studenten van 18 jaar of ouder in het vavo les- of cursusgeld. De regeling ‘vaststelling lesgeld en cursustarieven’ stelt jaarlijks de tarieven vast.

Lesgeld vavo

Een deelnemer betaalt lesgeld indien de opleiding een studielast heeft van ten minste 850 klokuren per schooljaar die worden besteed aan het volgen van lessen. Het lesgeld bedraagt voor het schooljaar:

  • 2016/2017 - € 1.137

  • 2017/2018 - € 1.137

    Hoogte cursusgeld deeltijd vavo    Een deelnemer betaalt cursusgeld als hij/zij een opleiding in het vavo volgt van minder dan 850 klokuren per jaar.

Financiële steun voor studenten

Volwasseneneducatie

Veelal betaalt de gemeente (een deel van) de opleidingskosten. Bijvoorbeeld als de deelnemer zonder diploma niet aan de slag kan komen en langdurig werkloos is.Soms betaalt een werkgever. Bijvoorbeeld als de deelnemer beter kunt functioneren als hij/zij meer kennis heeft van de Nederlandse taal.

Vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs)

Studenten in het vavo kunnen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming scholieren. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een student in Nederland wonen en een voltijdopleiding volgen in het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (1-jarige en 2-jarige mavo, havo, vwo). Verder moet de student tussen de 18 jaar en 30 jaar oud zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben.

De tegemoetkoming scholieren is een geldbedrag waarmee bijvoorbeeld boeken, een busabonnement of treinabonnement en eventueel lesgeld betaald kan worden. Er hoort geen Studenten OV-chipkaart bij. De tegemoetkoming is geen lening, maar een gift en bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Voor meer informatie, zie Financiële ondersteuning voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Particulier volwassenenonderwijs

Particulier onderwijs is onderwijs dat niet door de overheid wordt bekostigd. In Nederland mag iedereen een particuliere school oprichten.De overheid verstrekt geen financiële middelen aan particuliere scholen. Hierdoor zijn de instellingen volledig afhankelijk van de bijdragen van derden, waaronder de ingeschreven leerlingen. De bijdrage die de (ouders van) leerlingen moeten leveren, is daarom meestal hoger dan de bijdrage op niet-particuliere scholen. De hoogte van de bijdrage kan verschillen per particuliere onderwijsinstelling.

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie wordt via de gemeenten ingekocht.

Vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs)

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een register opgesteld van alle particuliere scholen voor het voorgezet algemeen volwassenenonderwijs. In het register 'niet-bekostigde educatie' staan alle particuliere scholen voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) die erkend zijn. Het ministerie van OCW maakt dit register jaarlijks aan het begin van het schooljaar bekend.