Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Arbeidsvoorwaarden voor leraren in het volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Netherlands

9.Leraren

9.8Arbeidsvoorwaarden voor leraren in het volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Last update: 14 December 2023

Instappen in het beroep

Leraren

De WEB regelt de bekwaamheidseisen van leraren in de volwasseneneducatie en het middelbaar beroepsonderwijs:

  • Leraren die in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs, waarmee men toegang krijgt tot het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs, zijn bevoegd les te geven in de volwasseneneducatie en het middelbaar beroepsonderwijs.

  • Indien men een opleiding in het hoger onderwijs, anders dan een lerarenopleiding voortgezet onderwijs, met goed gevolg heeft afgesloten dan bestaat er een aanvullende eis van bekwaamheid.

Het betreft hier een bij ministeriële regeling aangewezen bewijs van voldoende didactische bekwaamheid.

  • Ook wanneer men ten minste 3 jaar ervaring heeft in de praktijk van het beroep waarop het desbetreffende onderwijs is gericht, of;

  • Wanneer men door een combinatie van opleiding en ervaring over voldoende bekwaamheid zou moeten beschikken dan is een bewijs van voldoende didactische bekwaamheid een vereiste om les te mogen geven in de volwasseneneducatie en het middelbaar beroepsonderwijs.

Middelbaarberoepsonderwijs

Voor het middelbaar beroepsonderwijs geldt dat naast afgestudeerden van opleidingen voor leraren voortgezet onderwijs, andere hbo-opgeleiden als zij-instromer benoemd kunnen worden. De instelling beoordeelt of de persoon voldoet aan de bekwaamheidseisen die de noodzakelijke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden betreffen. Is dat niet het geval dan kan de instelling vragen de ontbrekende kennis en vaardigheden binnen 2 jaar aan te vullen.

  • De betrokkene moet bovendien binnen 2 jaar met een pedagogisch didactisch getuigschrift aantonen te voldoen aan de overige bekwaamheidseisen, daarna is hij een bevoegd leraar.

  • Ook personen die geen hbo-opleiding hebben afgerond, maar die op basis van opleiding en werkervaring geacht worden op hbo-niveau te kunnen functioneren, zijn op deze wijze benoembaar in het mbo.